www.bandyforbundet.no/innebandy
Innebandy.no - Offisiell side for innebandyseksjonen i Norges Bandyforbund - Floorball
Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Kampreglement for innebandy
(Revidert 13.juni 2016)

§ 1. Innledende bestemmelser.
§ 2. En kamps begynnelse.
§ 3. Medlemskap, tillitsverv, representasjonsrett og kontrakter.
§ 4. Forfall.
§ 5. Spilledrakter.
§ 6. Dommere, kampsekretærer og arrangør.
§ 7. Hallfasiliteter, utstyr og bekledning vedrørende arrangement av kamper på forbundsnivå.
§ 8. Dommer som ikke møter.
§ 9. Spillesystem utslagsmetoden.
§ 10. Spillesystem Serie. Poengberegning.
§ 11. Utsettelse av kamper.
§ 12. Kamper som settes opp på nytt.
§ 13. Økonomiske bestemmelser.
§ 14. Internasjonale kamper (landskamper).
§ 15. Interklubbkamp.
§ 16. Nasjonale kamper.
§ 17. Forbudte kampdager.
§ 18. Aldersbestemmelser.
§ 19. Seriesystem.
§ 20. Forbundsseriene (Eliteserie og 1. divisjon).
§ 21. Kretsserier.
§ 22. NM-sluttspill senior.
§ 23. Aldersbestemte klasser.
§ 24. Skolemesterskap.
§ 25. Bestemmelser om kamplengder.
§ 26. Bestemmelser om effektiv spilletid.
§ 27. Alminnelige bestemmelser.
§ 28. Spilleforbud. (Bestemmelser om Kampstraff I, II og III)
§ 29. Overganger.
§ 30. Spilleberettigelse.
§ 31. Endringer i Kampreglementet.

Straffereaksjoner for brudd på kampreglementet
Merker, diplomer og pokaler


§ 1. Innledende bestemmelser.

Alle innebandykamper skal arrangeres og spilles i samsvar med Lov for Norges Idrettsforbund (NIF), Lov for Norges Bandyforbund (NBF), Spilleregler for innebandy, klubblisens og dette kampreglement.

Dersom det er motstrid mellom kampreglementet og klubblisensen skal klubblisensen gå foran for de lag som er omfattet av den.

En klubb er ansvarlig overfor NBF for handlinger den på klubbens vegne godtar at utenforstående organisasjoner, firmaer og enkeltpersoner foretar. Klubben hefter for sine medlemmers økonomiske forpliktelser overfor forbund og krets. I den utstrekning klubben overlater til andre å utøve virksomhet som hører naturlig til en klubbs oppgaver eller virksomhetsområde, så som sportslige disposisjoner, administrasjon, forholdet til sponsorer o.l., skal klubben sikre nødvendig innflytelse over virksomheten. I klubbens økonomiberetning skal det redegjøres for økonomiske forhold ved slik virksomhet.

Klubbens navn, spilledrakt og merke registreres av NBF.


§ 2. En kamps begynnelse.

Punkt 1. Lagenes oppmøte.
Lagene bør være til stede i spillehallen senest 30 minutter før kampstart. Kamprapportskjema skal være ferdig utfylt senest 10 minutter før kampstart og underskrevet av lagleder før kampen kan starte.

Punkt 2. Spillere som ikke er påført kamprapportskjema.
Kun spillere som er oppført på kamprapportskjema kan delta i spillet. Spillere som ankommer hallen etter at kampen har startet, og som ikke står oppført på kamprapportskjemaet, kan ikke delta i kampen. Det er tillatt å påføre spillere som ikke er tilstede ved kampstart. Disse kan likevel delta i kampen.

Punkt 3. Kampstart.
En kamp skal begynne til fastsatt tid, forutsatt at dommeren ikke finner at særegne forhold gjør dette helt nødvendig. Hvis et lag ikke møter eller kommer for sent, jfr. kampreglementets § 4


§ 3. Medlemskap, tillitsverv, representasjonsrett og kontrakter.

Punkt 1. Medlemskap, tillitsverv, representasjonsrett.
Man kan være medlem av flere klubber, men bare representasjonsberettiget for en klubb i samme idrett. Gjennom denne klubben har medlemmet sine rettigheter og forpliktelser innen forbund og krets. En tillitsvalgt og/eller dommer kan likevel spille for en annen klubbs oldboys, old-girls eller veteranlag såfremt ikke egen klubb deltar med lag i ordinært seriesystem i disse klasser i samme idrett.

Punkt 2. Definisjoner. Spillerregister.
a) Lisensspiller: Spiller som har løst lisens og som ikke har skriftlig avtale med klubben som omfatter økonomisk godtgjørelse utover dekning av reise-, diett og oppholdsutgifter.

b) Kontraktspiller: Spiller som har inngått skriftlig kontrakt med en klubb om økonomisk godtgjørelse i forbindelse med kamp, trening eller andre engasjementer.

c) Profesjonell spiller: Kontraktspiller som har sin hovedinntekt som utøver av en idrett innen NBF.

Som profesjonell i Norge regnes også enhver som er registrert som profesjonell i et annet forbund tilsluttet IBF, IFF eller FIH.

NBF fører registre over lisensspillere, kontraktspillere og profesjonelle spillere.

Punkt 3. Lisensspiller.
En klubb har adgang til å inngå skriftlig avtale med en eller flere lisensspillere for inntil 2 år. For slike avtaler gjelder også bestemmelsene i § 3, punkt 4 første ledd.

Punkt 4. Kontraktspiller.
Kontrakt kan bare inngås med spiller som har fylt 16 år. For spillere under 18 år kreves foresattes skriftlige samtykke. Kontrakt kan bare inngås med spillere som er medlem av klubben og med en varighet av inntil 3 år. Det er ikke adgang til å avtale begrensninger av overgangssum ved fremtidig overgang til ny klubb.

Kontrakten mellom klubb og spiller må opprettes skriftlig. Andre kontrakter enn NBFs standardkontrakt krever forbundsstyrets godkjennelse. Inngåtte kontrakter skal meddeles NBF.

Kontraktspiller må løse lisens.

Punkt 5. Profesjonelle spillere.
Bestemmelsene i § 3, punkt 4 gjelder også profesjonelle spillere.


§ 4. Forfall.

Punkt 1. Gyldig forfall.
Dersom et lag uteblir fra fastsatt kamp, men har gyldig forfall, skal kampen settes opp på nytt. Gyldig forfall skal dokumenteres innen 24 timer etter at kampen skulle ha startet. Som gyldig forfall regnes:

A. Sykdomsforfall. Det må være umulig for laget å stille med nok spillere til kampstart. Legeattest eller sykmeldinger utstedt av autorisert helsepersonell må framlegges for hver enkelt spiller.
I forbundsseriene defineres dette som dokumentert sykdom (sykmelding eller legeattest) hos mer enn 50 % av spillerne som har spilt mer enn 50 % av lagets kamper i sesongen. I forbundsseriene må gyldig sykdomsforfall dokumenteres senest 24 timer før kampen skulle ha startet.

B. Forfall som følge av forsinket offentlig transportmiddel som tog, fly eller buss. Bekreftelse fra transportør må legges fram. Andre ekstraordinære forhold kan vurderes som gyldig forfall, forutsatt at disse dokumenteres.

Punkt 2. Uten gyldig forfall.
Et lag som uteblir fra kamp uten gyldig forfall, skal sanksjoneres etter Sanksjons- og protestreglementet og Straffereaksjoner for brudd på kampreglement.
Laget må i tillegg dekke arrangørens utgifter til halleie, dommere m.m. Dersom motstanderlaget ikke har fått beskjed om forfallet innen 48 timer, må det uteblitte laget også dekke motstanderlagets reiseutgifter til kampstedet. Kampen skal ikke omberammes, kampresultatet settes til 5-0 i favør av det ikke feilende laget.
Det regnes som uteblivelse fra kamp dersom et lag ikke møter klar til kampstart innen 5 minutter etter fastsatt tid for kampstart, eller dersom et lag møter med færre enn fem utespillere og en målvakt (Jfr. Spilleregler for innebandy). At enkelte spillere uteblir regnes ikke som lovlig forfall. Dersom et lag har flere kamper på en dag, og uteblir fra mer enn en kamp, regnes dette ikke som gjentatt uteblivelse.

Punkt 3. Uten gyldig forfall i forbundsseriene.
Lag som ikke møter til kamp i forbundsseriene, uten tilstrekkelig grunn, skal ved 1.gangs foreteelse sanksjoneres etter Sanksjons og protestreglementet og Straffereaksjoner for brudd på kampreglement.


§ 5. Spilledrakter.

Punkt 1. Registrert spilledrakt.
I alle kamper skal det benyttes registrert spilledrakt, hvis det ikke er gitt dispensasjon av den myndighet som kampen sorterer under. Spillere uten reglementert drakt kan med dommerens tillatelse være med, men dette fritar ikke for straff. Se Straffereaksjoner for brudd på kampreglement og Spilleregler for innebandy.

Punkt 2. Målvaktens drakt.
Målvaktens drakt skal følge spillereglene for innebandy.

Punkt 3. Like drakter.
Arrangerende lag plikter å bruke registrert drakt. Hvis to lag har drakter som kan forveksles, skal det gjestende lag benytte reservedrakt. Lagene bør ha samme farge på strømpene som på draktene. Draktene bør ha en dominerende farge. På nøytral bane skal den klubb som står først i oppsettet spille i egne drakter. NBF avgjør dette ved loddtrekning.
Dommeren er ansvarlig for at lagene har drakter som kan skilles fra hverandre.

Punkt 4. Sikkerhetsutstyr.
Med hensyn til sikkerhetsutstyr vises det til Spilleregler for innebandy og Liste over godkjent utstyr.


§ 6. Dommere, kampsekretærer og arrangør.

Punkt 1. Innledende bestemmelser.
Dommere som dømmer i kretsene, autoriseres av kretsstyrene etter en teoretisk og en eller flere praktiske prøver. Dommerne kan fratas sin autorisasjon av kretsstyret.
Kretsens lover skal inneholde bestemmelser om at kretsdommere har fri adgang til de kamper som arrangeres innen kretsen, med unntak av NM-finaler og landskamper. Kretsens lover skal likeledes ha bestemmelse om dommernes reise- og diettgodtgjørelse.
Forbundsseriedommere autoriseres av seksjonsstyret etter innstilling av dommerkomiteen i forbundet. Forbundsseriedommere kan fratas sin autorisasjon av seksjonsstyret etter innstilling fra dommerkomiteen i forbundet.
Seksjonsstyret fastsetter reiseregulativ for dommere.

Punkt 2. Varsling av dommere.
Den myndighet som oppnevner dommere, skal varsle dommerne i god tid før kampdagen. Varselet skal vise hvilke klubber som skal spille, klasse, spillested og spilletid. Dommere er selv ansvarlig for å sende inn dommerregning til administrerende myndighet.

Punkt 3. Innrapportering av resultat.
Arrangørklubb/hjemmelag skal ringe inn resultatet til administrerende myndighet senest innen 15 minutter etter at kampen(e) er ferdigspilt, dersom slik innrapporteringsrutine eksisterer. Hjemmelag/arrangør er ansvarlig for å sende korrekt utfylt kamprapportskjema til administrerende myndighet, senest første hverdag etter kampen(e). Dersom arrangør/hjemmelag ikke overholder disse forpliktelsene, straffes dette med bøter. Se Straffereaksjoner for brudd på kampreglement.

Punkt 4. Arrangement.
Administrerende myndighet for en kamp bestemmer hvilken klubb som skal arrangere de berammede kamper.
Myndigheten kan også frita en klubb for arrangementer i en sesong, når klubben har bedt om det ved anmeldelsen av sitt lag, og forholdene gjør det naturlig. Arrangerende klubb skal sørge for spilleklar bane, i henhold til spilleregler for innebandy.
Hvis ikke bane med utstyr er i orden til rett tid, kan arrangerende klubb tape kampen. Den myndighet som er ansvarlig for kampen, skal avgjøre om det foreligger særegne forhold.

Punkt 5. Kampsekretariat.
Hjemmelag/arrangør skal sørge for at kamprapportskjema er på plass i sekretariatet senest 30 minutter før kampstart. Det påhviler arrangerende klubb å ordne med kampsekretariat ifølge Instruks for kampsekretariat.

Punkt 6. Nøytralitet.
I alle obligatoriske kamper (se definisjon i Sanksjons- og protestreglementet) skal dommere være nøytrale. En dommer er nøytral når han ikke tilhører noen av de klubbene som spiller.
Forbund kan dispensere fra denne bestemmelse ved kamper i de aldersbestemte klasser.
Kretser/regioner kan dispensere fra denne bestemmelsen, uansett klasse. Administrerende myndighet må innhente samtykke fra de aktuelle klubbene.

Punkt 7. Dommers fremmøte.
En dommer skal møte til kamp senest 30 minutter før kampstart slik at han før kampen kan kontrollere banen, kamprapportskjema, spillematerialet og drakter før kampen, og slik at spillet kan begynne til fastsatt tid.

Punkt 8. Dommerens og lagenes viktigste plikt.
Det er dommerens og lagenes plikt under enhver omstendighet å søke å få spilt en berammet kamp selv om bestemmelsene om drakter, bane eller spillemateriale ikke er overholdt.
Dommeren må ikke tillate et fremmøtt lag å forlate kampplassen så lenge det er mulighet for at kampen blir spilt, og hvert av lagene har et selvstendig ansvar for å medvirke til at denne bestemmelse blir overholdt.

Punkt 9. Avlysing av kamp på kampstedet.
Kun dommeren kan avlyse en kamp på kampstedet på grunn av spilleforhold ved bane o.l.

Punkt 10. Klubbenes plikt til å utdanne dommere.
Administrerende myndighet kan fastsette regler for klubbenes plikter i forhold til antall dommere og antall kamper disse må dømme i løpet av en sesong.

Punkt 11. Dommerens bekledning.
Dommere skal dømme i godkjente dommerdrakter. Enhver klubb er ansvarlig for innkjøp av dommerdrakter til sine egne godkjente dommere.
Dommernes krets/ autorisasjonsmerker plasseres oppe på venstre side av brystet.

Punkt 12. Kampsekretærer og arrangørens bekledning.
Kampsekretærer og arrangøren plikter å stille i lett kjennelige drakter eller vester eller på annen måte være kledd slik at det er lett for lagene, publikum, presse, sanitet osv. å finne en representant for dem.


§ 7. Hallfasiliteter, utstyr og bekledning vedrørende arrangement av kamper på forbundsnivå.

Hallene som skal brukes til å arrangere forbundskamper (unntak NM-finaler) skal ha en minimumskapasitet på:
Elite menn: I henhold til klubblisensen.
Elite kvinner: I henhold til klubblisensen.
1. divisjon menn: 200 tilskuere
i følge godkjent brann- og hallinstruks.

Dette er et minimumskrav som klubbene må forholde seg til for å få lov til å arrangere kamper i ønsket hall.

Utstyr som bane, dekke, vant, mål og klokke skal før sesongen være godkjent (fri for feil og mangler) av NBF.

Klubbene er selv ansvarlig for at de avtaler tid og sted for godkjenning av hall og utstyr med NBF. Kontaktperson blir oppnevnt etter årsmøte.

Alle kretser skal ha en arrangementsplan som skal overholdes. De er også pliktige til å delta på NBF sine arrangørkurs og holde egne for sine lokale klubber.

Arrangementsinstruksen skal følges:
* Arrangørene skal ha en arrangementsansvarlig som må ha gjennomført arrangementskurs.
* Arrangøren og dens funksjonærer skal under hele arrangementet være kledd i lett gjenkjennelig arrangørbekledning.
* Arrangøren skal sørge for at det er en kiosk åpen i hallen under hele arrangementet.
* Arrangøren for kamper i forbundsseriene må følge mal for forbundsarrangement.

Dersom noen av ovennevnte punkter ikke kan oppfylles, må NBF ha beskjed omgående.
Norges Bandyforbund kan gi dispensasjoner etter søknad.

Dersom klubber unnlater å gjennomføre ovennevnte uten godkjenning fra NBF, vil det bli sanksjonert og retten til videre deltakelse i gjeldende serie vil bli vurdert.

For klubber med lag i Eliteseriene stiller Klubblisensen ytterligere krav (se Klubblisensreglementet).


§ 8. Dommer som ikke møter.

Punkt 1. Dommer som ikke møter.
Hvis ikke dommeren møter til fastsatt tid, kan lagene velge en annen dommer. Den nyvalgte dommer må før kampen tar til, få valget stadfestet skriftlig av begge lags kapteiner. Hvis lagene må velge en dommer som ikke er autorisert, er kampen bare gyldig dersom den myndighet som kampen sorterer under, godkjenner den valgte dommeren i etterhånd.
Lagene antas å ha akseptert dommerne hvis kampen spilles. Kamper i forbundsseriene og 2.divisjon skal alltid ledes av to dommere.

Punkt 2. Dommer som ikke kan fullføre en kamp.
Dersom en dommer ikke kan fullføre en påbegynt kamp, f.eks. på grunn av sykdom, gjelder samme regler for valg av ny dommer som i punkt 1.


§ 9. Spillesystem utslagsmetoden.

Punkt 1. Generelle bestemmelser.
Ved kamper etter utslagsmetoden spiller klubbene parvis mot hverandre, deretter de vinnende par mot hverandre osv. inntil en klubb står igjen som vinner. Hvis intet annet er bestemt, skjer sammensetningen ved loddtrekning.

Punkt 2. Uavgjorte kamper som skal avgjøres.
Hvis intet annet er bestemt, skal det ved uavgjorte kamper som skal avgjøres og/eller som spilles etter utslagsmetoden, spilles en forlengelse med første mål vinner "sudden death" med evt. Straffeslagskonkurranse til vinner er kåret (jfr. Spilleregler for innebandy).


§ 10. Spillesystem Serie. Poengberegning.

Punkt 1. Enkel serie.
Ved enkel serie spiller hvert lag en gang mot de øvrige lag. Antall hjemmekamper og bortekamper skal være så like som mulig.

Punkt 2. Dobbelt serie.
Ved dobbelt serie spiller hvert lag to ganger mot de øvrige lag, en gang hjemme og en gang borte. Administrerende myndighet kan fravike denne regel dersom det anses nødvendig.

Punkt 3. Tredobbel serie.
Ved tredobbel serie spiller hvert lag tre ganger mot de øvrige lag. Antall hjemmekamper og bortekamper skal være så like som mulig.

Punkt 4. Firedobbel serie.
Ved firedobbel serie spiller hvert lag fire ganger mot de øvrige lag, to ganger hjemme og to ganger borte. Administrerende myndighet kan fravike denne regel dersom det anses nødvendig.

Punkt 5. Poengberegning.
Poeng beregnes slik: For vunnet kamp: 3 poeng. For uavgjort resultat: 1 poeng til hvert av lagene. For tapt kamp: 0 poeng.

Unntak fra dette er kamper som ender uavgjort etter ordinær spilletid i Eliteserien for kvinner og menn, samt 1.div øst for menn, som skal avgjøres ved straffeslagskonkurranse etter regelene i spillereglementet.
Vinneren av straffeslagskonkurransen får totalt 2 poeng, taperen får totalt 1 poeng.

Administrerende myndighet kan innføre straffeslagskonkurranse etter uavgjort resultat i seriekamper som beskrevet over.

Punkt 6. Resultat ved protesterte kamper.
Hvis en klubb ved protest eller annen årsak blir tilkjent seieren, regnes resultatet som 5-0, eller kampresultatet dersom det er bedre for det vinnende laget.

Punkt 7. Poengberegning hvis et lag diskvalifiseres eller trekker seg.
Hvis et lag diskvalifiseres eller trekker seg fra serien, annulleres alle kamper som laget har spilt i denne serien.

Punkt 8. Regler for rekkefølge.
Den klubb som oppnår høyest poengtall i sin serie, er vinner. Hvis to eller flere klubber står likt i poeng totalt, er det målforskjellen i serien som er avgjørende. Administrerende myndighet kan, hvis informert om før seriestart, sette innbyrdes oppgjør foran målforskjell hvis dette er mer hensiktsmessig. Skulle målforskjellen i serien være den samme, går den klubb foran som har laget flest mål i seriespillet.
Hvis to eller flere klubber fortsatt står likt, er det den klubb som har fått flest poeng i innbyrdes oppgjør, som er vinner. Hvis klubbene også står likt i antall poeng i innbyrdes oppgjør, er det målforskjellen i de innbyrdes oppgjør som er avgjørende.
Unntak: Dersom en klubb har mer enn ett lag i en serieavdeling, vil det ved poenglikhet mellom ett av disse lagene og andre lag, først være innbyrdes oppgjør og målforskjellen i de innbyrdes oppgjør som er avgjørende for rekkefølgen fremfor målforskjell.

Punkt 9. Avgjørelse ved likhet.
Hvis to eller flere klubber skulle stå likt etter reglene i punkt 8 ovenfor, avgjør administrerende myndighet om lagene skal rangeres likt, om det skal spilles omkamp(er) eller om det skal foretas loddtrekning.
Det skal arrangeres omkamp(er) dersom det er nødvendig å rangere lagene for opprykk/nedrykk.


§ 11. Utsettelse av kamper.

Punkt 1. Myndighet.
Bare den myndighet som har berammet en kamp, kan utsette den. Utsettelse skal meddeles berørte klubber og dommere så snart som det overhodet er praktisk mulig.
Dersom en kamp ikke kan avvikles etter planen uten at noen av lagene er skyld i dette, f.eks. ved dobbeltbooking av hall som skyldes feil hos halleier, skal arrangøren (hjemmelaget) straks melde fra til administrerende myndighet. Kampen skal settes opp på nytt.

Punkt 2. Avbrutt eller avlyst kamp.
En avbrutt eller avlyst kamp skal, hvis ny kamp blir berammet, spilles på samme bane som den første var berammet, med full tid og med samme arrangør, med mindre lagene blir enige om noe annet.
Administrerende myndighet kan dispensere fra regelen. Er arrangøren skyld i at kampen ble avlyst eller avbrutt, kan kampen legges til et annet sted.

Punkt 3. Utsettelse av kamper.
Utsettelse av kamp skal skje dersom en eller flere spillere på laget er tatt ut og deltar på representasjonslag i innebandy (kretslag eller landslag).
Dette gjelder også dommere eller ledere som representerer Norge i landskamper i innebandy, samtidig som de er spillere eller ledere for lag med obligatoriske kamper samme dag.


§ 12. Kamper som settes opp på nytt.

Bare administrerende myndighet som arrangerer kampen kan flytte eller sette opp kampen på nytt.

Punkt 1. Kampsted.
Kamper som er flyttet eller skal spilles om, skal som en hovedregel settes opp på opprinnelig kampsted, eller et nærliggende kampsted dersom det ikke er mulig å få spilt kampen på opprinnelig sted innen rimelig tid. Administrerende myndighet har rett til å sette opp kampen på et hvilket som helst sted innen rimelig nærhet.

Punkt 2. Tidsfrist for nyoppsetting av kamper.
Nyoppsetting av kamper til annen dag skal gjøres med minst 72 timers varsel, dersom ikke begge klubber samtykker i kortere varsel. Dersom det foreligger protest eller appell, gjelder denne tidsfristen fra det tidspunkt resultat av protesten/ appellen foreligger. Dersom kampen spilles i forbindelse med kretsmesterskap eller Norgesmesterskap der avviklingen av mesterskapet avhenger av at kampen blir spilt, er fristen 24 timer.
I sluttspillsturneringer som KM eller NM der lagene er til stede, er fristen minimum to timer.


§ 13. Økonomiske bestemmelser.

Punkt 1. Regnskap m.v.
NBF kan stille krav til klubbens økonomiske virksomhet.

Klubbens regnskap skal omfatte alle inntekter og utgifter også for arrangementer av ikke sportslig art, som lotterier, gaver o.l. Klubbens regnskap og arrangementer kan kontrolleres av forbundsstyret (i samsvar med NIF`s bestemmelser). Klubben plikter å oppbevare sine regnskapsbøker med bilag i 10 år.

Forbundsstyret kan holde tilbake en klubbs tilgodehavende til sikkerhet for beløp klubben er pålagt å betale. Forbundsstyret kan også overføre beløpet til krets, annen klubb, spiller eller andre. Forbundsstyret kan betinge spilleberettigelse for nye kontraktspillere eller profesjonelle spillere at klubben innfrir sine forpliktelser til samtlige organisasjonsledd. Dette gjelder også beløp klubb er pålagt i tvistesak.

Utgifter en klubb påføres som følge av endringer i forbundets kunngjorte spilleplan, erstattes av forbundet.

Punkt 2. Rapporter og avgifter.
Klubben plikter å sende rapporter og oppgaver innen frister bestemt av overordnet myndighet. Klubben betaler årskontingenter og lagavgifter til krets og forbund til fastsatte frister.

En klubb som ikke har betalt sine kontingenter - eller oppfylt andre forpliktelser til fastsatt tid, taper 2 uker etter rekommandert varsel fra overordnet myndighet sine rettigheter inntil forpliktelsene er oppfylt. Ved for sen betaling av lovmessige avgifter til forbund og/eller krets, skal klubben/klubbmedlem ilegges morarenter og purregebyr iht. forbundsstyrets til enhver tid gjeldende bestemmelser. Morarente er fastsatt til 12 % p.a. og purregebyr til kr. 50,-.

Det kan etter søknad gis henstand med betalingen.

Punkt 3. Reise og diettutgifter.
Klubbene betaler selv sine reise og diettutgifter.

Punkt 4. Reisefordelingskasse.
Ved serieavvikling, NM-sluttspill og kvalifiseringsspill med lag fra forskjellige regioner (sør, øst, vest, midt og nord) skal alle lag innebetale et reiseutjevningsbeløp sammen med påmeldingen. Beløpet bestemmes av administrerende myndighet. Når konkurransen er avsluttet, fordeles reiseutjevningskassen.
Administrerende myndighet kan bestemme å innføre et reiseutjevningsbeløp hvis reiseavstandene blir store også innenfor en region.

Punkt 5. Fordeling av inntekter i sluttspillet.
I alle sluttspillskamper for elitedivisjonen beholder hjemmelagene sine brutto inntekter fullt ut. Ved et eventuelt ulikt antall hjemmekamper, skal billettinntektene fra den siste hjemmekampen fordeles med 60 % til hjemmelag og 40 % til bortelag, etter at dokumenterte pålagte utgifter er trukket fra.
I NM finalen inngås det økonomisk avtale mellom teknisk arrangør og NBF i hvert enkelt tilfelle.

Punkt 6. Dommerutgifter.
Dommerutgiftene (reise og diett) i hver enkelt divisjon, administrert av NBF, fordeles likt mellom de deltakende klubbene. Hver enkelt klubb betaler inn forskuddsvis et beløp som er fastsatt av årsmøtet, og det foretas avregning etter sesongens slutt. Klubbene betaler dommernes honorar direkte til dommerne før kampstart.

Forskuddsbetalingen omfatter ikke sluttspillkampene. Dommerhonorar betales da av hjemmelag.
Øvrige dommerutgifter (reise og diett) deles likt mellom lagene som har kvalifisert seg til kvartfinaler. Det samme gjelder for lagene som har kvalifisert seg for semifinaler.
I andre tilfeller kan administrerende myndighet bestemme å innføre et utjevningsbeløp for dommerutgiftene mellom sluttspillslagene hvis disse i utgangspunktet er uforholdsmessig fordelt.


§ 14. Internasjonale kamper (landskamper).

Internasjonal kamp er en kamp som spilles mellom to landslag som representerer sitt lands godkjente øverste myndighet i innebandy og
bærer sine lands navn.
Ved slik kamp kan NBF bare la seg representere av spillere som er norske statsborgere. Spillere som har spilt internasjonal kamp for NBF, føres opp som internasjonal spiller i forbundets register. Kamper mot landslag fra land som ikke er medlem i IFF må ikke spilles uten IFF`s godkjennelse.


§ 15. Interklubbkamp.

Interklubbkamp er en kamp mellom to klubber fra forskjellige lands nasjonale forbund. En interklubbkamp skal meldes NBFs seksjonsstyre for innebandy senest 1 uke før kampen spilles. En interklubbkamp kan nektes spilt dersom den strider mot øvrige regler i dette reglement. Deltakelse i internasjonale turneringer skal meldes skriftlig til Innebandyseksjonen i NBF.


§ 16. Nasjonale kamper.

Punkt 1. Obligatorisk kamp.
En obligatorisk kamp er en kamp arrangert av administrerende myndighet, og inkluderer seriekamper, krets- og regionscupkamper, kvalifiseringskamper for opp- og nedrykk og NM-kamper.

Punkt 2. Kamper mellom lag tilsluttet NBF.
Nasjonale kamper spilles mellom to norske lag tilsluttet forbundet. Det spilles i klasser for hvert kjønn oppdelt i senior og aldersbestemte klasser. Kamper med blandete lag kan spilles etter tillatelse fra administrerende myndighet.

Punkt 3. Kamper mot lag utenfor NBF.
Kamper mot norske klubber som ikke har søkt om opptak i forbundet, må ikke spilles uten tillatelse fra NBF. Forbudet gjelder så vel lag som enkelte spillere. Søknad sendes NBFs innebandyseksjon.


§ 17. Forbudte kampdager.

Når det arrangeres landskamper eller NM-finale, må det ikke på samme dag arrangeres andre kamper uten forbundets tillatelse.


§ 18. Aldersbestemmelser.

For ordinært seriespill gjelder følgende aldersbestemmelser:
Veteraner (+40): Født 1976 eller tidligere
Old Boys/Old Girls (+33): Født 1983 eller tidligere
Senior: Født 1996 eller tidligere
G19/J19: Født 1997
G18/J18: Født 1998
G17/J17: Født 1999
G16/J16: Født 2000
G15/J15: Født 2001
G14/J14: Født 2002
G13/J13: Født 2003
G12/J12: Født 2004
G11/J11: Født 2005 (Ikke lisenspliktig)
G10/J10: Født 2006 (Ikke lisenspliktig)
G09/J09: Født 2007 (Ikke lisenspliktig)
G08/J08: Født 2008 (Ikke lisenspliktig)

Administrerende myndighet kan slå sammen klasser for å opprettholde seriespill.
Man kan kun spille opp tre aldersklasser i forhold til egen alder.
Unntak:
Spillere i klasse G14/J14 kan spille opp til og med klassen G19/J19.
Spillere i klassene G15/J15 og G16/J16 kan spille opp til og med klassen senior.

Administrerende myndighet kan dispensere fra aldersbestemmelsene.

For organisert aktivitet (ikke ordinær serie) gjelder følgende aldersbestemmelser:
Senior: Født 2001 eller tidligere
Junior: Født 1997-2008

Administrerende myndighet kan sette opp alternativer til ordinært seriespill, herunder kriteriene for deltakelse, innenfor de oppgitte aldersbestemmelsene.

For aktivitet i juniorklassen må barneidrettsbestemmelsene følges. Dette betyr at det ikke kan føres kampstatistikk på aktivitet der en eller flere spillere er født 2004 eller senere.


§ 19. Seriesystem.

Punkt 1. Serieavvikling.
Seriene avvikles som forbundsserier og kretsserier. Seriesystemene gjelder for kvinner og menn. Som hovedregel avvikles det kretsserier fra 2. divisjon og lavere, men interkretsserier kan settes i gang der det sportslige tilbudet til deltakende lag ikke er godt nok med kretsserier. Interkretsserier består av lag fra flere kretser. Interkretsserier opprettes av kretsene. Der forholdene tilsier det kan lag fra en krets delta i seriespill i en annen krets, der kretsene og laget er enige om dette. NBFs seksjonsstyre for innebandy skal informeres om opprettelse av interkretsserier og deltakelse for lag i seriespill i andre kretser enn sin egen.

Punkt 2. Klubber med flere enn ett lag i seriesystemet.
Alle klubber kan delta med flere lag i seriesystemet. En klubbs 2. lag kan ikke spille høyere enn i 2. divisjon.
En klubb kan ikke delta med flere enn ett lag i samme divisjon, unntatt i kretsens laveste divisjon der klubber kan delta med flere enn ett lag. Dette gjelder også nyopprettet 2. divisjon uten ytterligere divisjoner, men opprettes det flere divisjoner i fremtiden må det lavest rangerte laget rykke ned.

Om et lag etter avsluttet sesong må rykke ned fra en divisjon, kan ikke et annet av klubbens lag rykke opp til eller delta i kvalifisering for opprykk til denne divisjonen for påfølgende sesong. Et lag som rykker ned til en divisjon der et annet lag fra klubben er kvalifisert, forskyver det sistnevnte lag ned en divisjon.
Dersom en klubb har 2 lag i laveste divisjon, er det kun det høyest rangerte lag som kan rykke opp.

Administrerende myndighet kan dispensere fra dette punkt der dette anses nødvendig.

Punkt 3. Aldersbestemte klasser.
Administrerende myndighet bestemmer hvordan seriesystemet for aldersbestemte klasser skal inndeles.


§ 20. Forbundsseriene (Eliteserie og 1. divisjon).

Punkt 1. Myndighet og Europacup.
Norges Bandyforbund eller den seksjonsstyret bemyndiger, administrerer forbundsseriene.
Vinneren av eliteserien for kvinner og for menn er kvalifisert til Europacup.
Dersom Norge i en klasse tildeles ytterligere en plass, bestemmer administrerende myndighet hvem som tildeles denne plassen.

Punkt 2. Eliteserie menn.
Eliteserien for menn bør bestå av 12 lag som spiller dobbel serie. Laget på siste plass rykker direkte ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den 1.divisjon avdelingen det hører hjemme. Laget på nest siste plass deltar i kvalifisering til neste sesongs Eliteserie.

Punkt 3. Kvalifisering til eliteserien menn.
Vinneren av hver 1.divisjonsavdeling samt laget på nest siste plass i Eliteserien spiller om de ledige plassene i Eliteserien. Kun lag som ble nr. 2 i sin avdeling kan få avdelingsvinnerens plass. 2.lag kan ikke delta i kvalifiseringen.
Dersom det etter kvalifisering til eliteserien fortsatt er ledig plass, skal laget som endte på siste plass i foregående sesongs eliteserie tilbys plassen i eliteserien.

Hvis det etter kvalifiseringsbestemmelsene over ikke er mulig å fylle opp eliteserien med ønsket antall lag, bestemmer administrerende myndighet om plassene skal fylles, hvilke lag som evt. tilbys plass i Eliteserien, og hvordan en kvalifisering eventuelt skal spilles.

Punkt 4. 1. divisjon menn.
1. divisjon bør bestå av minimum 8 lag.
Administrerende myndighet kan tillate at 2.lag spiller i divisjonen, men disse kan ikke spille kvalifisering.
For at et lag skal kunne delta i kvalifisering til Eliteserien må de kretser/regioner som den aktuelle 1.divisjonen består av ha minimum 8 klubber med lag i seriespill for menn.

Punkt 5. Kvalifisering til 1. divisjon menn.
I serier med 10 lag eller flere, rykker de to sist plasserte lagene ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den avdelingen lagene hører hjemme.
Det skal være to ledige plasser for kvalifisering. Hvis det på grunn av at lag rykker ned fra eliteserien ikke er to (2) ledige plasser i 1. divisjon rykker også tredje siste lag, fjerde siste lag, osv. direkte ned.

I serier med 9 lag eller færre, rykker sist plasserte lag direkte ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den avdelingen laget hører hjemme. Nest siste lag deltar i kvalifisering.
Det skal være to ledige plasser for kvalifisering. Hvis det på grunn av at lag rykker ned fra eliteserien ikke er to (2) ledige plasser i 1. divisjon rykker også nest siste lag direkte ned, og tredje siste spiller kvalifisering, osv.

Kvalifisering til 1. divisjon spilles mellom de høyest rangerte 1. lag i underliggende 2. divisjonsavdelinger om antall ledige plasser. Kun nest høyest rangerte 1. lag kan alternativt få kvalifiseringsplassen. Dersom det er flere ledige plasser enn deltagerlag i kvalifisering, er ovennevnte lag direkte kvalifisert, og de nest høyest rangerte 1.lag spiller om øvrige ledige plasser.
Administrerende myndighet avgjør hvordan kvalifiseringen spilles.

Punkt 6. 1.divisjon øst menn.
1.divisjon øst for menn skal bestå av maksimalt 10 lag.

Punkt 7. Kvalifisering til 1. divisjon øst menn.
Ingen lag rykker direkte ned fra 1.divisjon øst menn etter ferdigspilt serie.
De to lagene som ender på de to siste plassene etter ferdigspilt serie deltar i kvalifisering for spill i 1.divisjon øst menn sammen med lag fra 2.divisjon.
Det skal være to ledige plasser for kvalifisering til 1.divisjon øst menn. Hvis det på grunn av at lag rykker ned fra eliteserien ikke er to (2) ledige plasser i 1. divisjon øst menn, spiller også tredje siste lag, fjerde siste lag, osv. kvalifisering for å beholde plassen i 1.divisjon øst menn.
Oslo og Akershus bandyregion tildeles to plasser i kvalifiseringen. De resterende kretsene tildeles en plass.
Reglene for kvalifisering til 1.divisjon skal ellers følges som beskrevet over.

Punkt 8. Eliteserie kvinner.
Eliteserien for kvinner bør bestå av 10 lag som spiller minimum dobbel serie.
Laget på siste plass rykker direkte ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den 1.divisjon avdelingen det hører hjemme. Laget på nest siste plass deltar i kvalifisering til neste sesongs Eliteserie.
Administrerende myndighet fastsetter endelig antall lag og antall serierunder.

Punkt 9. Kvalifisering til eliteserien kvinner.
Vinneren av hver 1.divisjonsavdeling samt laget på nest siste plass i Eliteserien spiller om de ledige plassene i Eliteserien. Kun lag som ble nr.2 i sin 1.divisjonsavdeling kan få avdelingsvinnerens plass. 2.lag kan ikke delta i kvalifisering.

Hvis det etter kvalifiseringsbestemmelsene over ikke er mulig å fylle opp eliteserien med ønsket antall lag, bestemmer administrerende myndighet om plassene skal fylles, hvilke lag som evt. tilbys plass i Eliteserien, og hvordan en kvalifisering eventuelt skal spilles.

Punkt 10. 1. divisjon kvinner.
1.divisjon kvinner bør bestå av minimum 6 lag.
Administrerende myndighet kan tillate at 2.lag spiller i divisjonen, men disse kan ikke spille kvalifisering.
For at et lag skal kunne delta i kvalifisering til Eliteserien må de kretser/regioner som den aktuelle 1.divisjonen består av ha minimum 6 klubber med lag i seriespill for kvinner.

Punkt 11. Kvalifisering til 1. divisjon kvinner.
Administrerende myndighet bestemmer hvor mange lag som skal rykke ned fra divisjonen. Det skal være minimum to ledige plasser for kvalifisering.


§ 21. Kretsserier.

Punkt 1. 2. divisjon.
Den høyeste kretsdivisjonen i hver krets bør bestå av minimum 8-10 lag som spiller minimum dobbel serie.
Administrerende myndighet bestemmer hvordan kretsseriene gjennomføres.

Punkt 2. Øvrige kretsdivisjoner.
Administrerende myndighet bestemmer hvordan de øvrige kretsdivisjoner (3. divisjon, 4. divisjon osv.) gjennomføres.
Administrerende myndighet (normalt kretsen) plikter å informere klubbene i kretsseriene om hvordan påfølgende års divisjonsinndeling vil bli før serien starter.

Punkt 3. Opprykk/ nedrykk.
Det rykker ned minst to lag fra hver avdeling. Alle avdelingsvinnere rykker opp. Hvis overliggende divisjon etter dette inneholder for mange lag, rykker flere lag ned fra overliggende divisjon. Hvis overliggende divisjon derimot inneholder for få lag, rykker flere lag opp fra underliggende divisjon. Hvis flere lag rangeres likt for opprykk/nedrykk uten at det er nok plasser tilgjengelig, spilles en enkel kvalifiseringsserie om de resterende plasser. Administrerende myndighet kan avvike fra reglene i punkt 3 som anses som veiledende, hvis den finner det hensiktsmessig.

Punkt 4. Plassering av nye lag i seriesystemet.
Alle nye lag skal begynne i laveste divisjon. Dersom det melder seg på så mange lag at laveste divisjon får flere enn 10 lag, skal det opprettes sidestilte avdelinger innenfor samme divisjon. Disse avdelingene skal benevnes med aktuell divisjon, samt A, B, C osv.
Administrerende myndighet kan avvike fra reglene i punkt 4 som anses som veiledende, hvis den finner det hensiktsmessig.


§ 22. NM-sluttspill senior.

Vinneren av NM-sluttspillet for kvinner og for menn tildeles kongepokal.
Det skal opprettes en reisefordeling mellom lagene i NM-sluttspillet for kvinner og for menn.

Med en eliteserie med minimum 10 lag skal det spilles kvartfinaler. Kvartfinaler og semifinaler spilles best av 5 kamper. Finalen spilles som én kamp.
De 8 beste lagene i eliteserien er kvalifisert. Kvartfinalene settes opp slik at nr. 1 velger sin motstander blant lagene plassert på plassene 5 -8. Lag 2 velger sin motstander blant lagene på plassene 5 - 8 etter at lag 1 har valgt. Lag 3 og lag 4 velger etter tur. For semifinalene velger det best plasserte laget i seriespillet motstander først blant de to svakest plasserte lagene.
Plassering i serien avgjør hvilket lag som får tre hjemmekamper. Det best plasserte lag fra seriespillet har fordel av hjemmekamp ved 2. kamp, 3. kamp og evt. 5. kamp i kvartfinaler og semifinaler.
Det kan innvilges dispensasjon i forhold til avviklingsrekkefølge, dersom begge involverte klubber er enige.

Med en eliteserie med 9 eller 8 lag skal det kun avholdes semifinaler og finale etter reglene over.

Hvis det gjennomføres en eliteserie med mindre enn 8 lag, blir det ikke avholdt et NM-sluttspill som tar utgangspunkt i eliteserien. Administrerende myndighet avgjør da hvordan NM-sluttspillet skal gjennomføres.


§ 23. Aldersbestemte klasser.

Punkt 1. Seriespill.
For aldersbestemte klasser opprettes det kretsserier der det finnes mange nok lag. Dette etter kretsens bestemmelser. NBFs seksjonsstyre for innebandy skal informeres om opprettelse av interkretsserier og deltakelse for lag i seriespill i andre kretser enn sin egen.

Punkt 2. Norgesmesterskap for aldersbestemte klasser.
NBFs innebandyseksjon arrangerer hvert år Norgesmesterskap for følgende aldersbestemte klasser:
G19 (laveste tillatte alder er G14)
J19 (laveste tillatte alder er J14)
G16 (laveste tillatte alder er G13)
J16 (laveste tillatte alder er J13)
Det tillates ingen dispensasjoner fra aldersbestemmelsene for spillere i NM-sluttspill.
Administrerende myndighet bestemmer antall deltakerlag og praktisk gjennomføring i de enkelte klasser.

Alle kretser/regioner må innen 1. november inneværende sesong melde til NBF hvor mange seriespillende lag de har i de ulike aldersbestemte NM-klasser, og hvor mange kretser som er representert i deres ulike NM-klasser.
NBF skal innen 1. desember inneværende sesong fordele antall NM-plasser til de ulike kretser/regioner og gi kretsene/regionene beskjed om dette.
Alle kretser/regioner må innen 1.januar inneværende sesong bekrefte bindende (skriftlig) til NBF hvor mange av deres plasser i NM-sluttspillet de skal benytte.
Alle kretser/regioner skal innen 14 dager før NM-gruppespill arrangeres ha rapportert inn skriftlig til NBF hvilke lag som skal delta fra deres krets/region.

Kretser med eget seriespill skal ha mulighet til å være representert med minst ett lag i NM. Det skal spilles en kvalifiseringsturnering mellom lagene i en krets for å avgjøre hvilket lag som er kvalifisert til NM-sluttspillet.

Kretser som ikke har eget seriespill men har lag som deltar i en annen kretsserie donerer sin plass inn i den angjeldende serien. Hvis kretsens lag spiller i flere ulike interkretsserier bestemmer seksjonsstyret hvilken interkretsserie som skal tildeles kretsens NM-plass.

Hvis det etter kvalifiseringsprosessen over ikke er åtte lag kvalifisert til NM, avgjør seksjonsstyret ut fra en matematisk fordeling med utgangspunkt i antall lag som deltar i kretsenes seriespill, hvilke serier som får ekstra tildelte plasser til NM-sluttspillet.

Det tillates ingen dispensasjoner fra aldersbestemmelsene for spillere i NM-sluttspill.


§ 24. Skolemesterskap.

Mesterskap for skoleverket arrangeres både for jenter og gutter. Turneringene er åpne for skolelag, og spilles etter NBF's innebandyregler med tilpasninger.
Mesterskap for barne-, ungdoms- og videregående skole er kretsenes ansvar og arrangeres i samarbeid med skolene. Kretsene avgjør selv om det skal arrangeres slik turnering. Turneringen skal ikke arrangeres over større område enn ett fylke.


§ 25. Bestemmelser om kamplengder.

Kamptid for senior og aldersbestemte klasser i obligatoriske kamper:
Veteraner (+40): Min. 2x15 min, max 3x20 min
Old Boys/Old Girls (+33): Min. 2x15 min, max 3x20 min
Senior: 3x20 min, minimum 3x15 min
G19/J19: Min. 2x15 min, max 3x20 min
G18/J18: Min. 2x15 min, max 3x20 min
G17/J17: Min. 2x15 min, max 3x20 min
G16/J16: Min. 2x15 min, max 3x20 min
G15/J15: Min. 2x15 min, max 3x20 min
G14/J14: Min. 2x15 min, max 3x20 min
G13/J13: Min. 2x15 min, max 3x15 min
G12/J12: Min. 2x15 min, max 3x15 min
G11/J11: Min. 2x15 min, max 2x20 min
G10/J10: Min. 2x15 min, max 2x20 min
G09/J09: Min. 1x10 min, max 2x20 min
G08/J08: Min. 1x10 min, max 2x20 min
Yngre: Min. 1x10 min, max 2x15 min

I turneringer som ikke inngår i seriespill, kan annen kamplengde bestemmes, dog ikke mindre enn 1 x 25 minutter. Alle kamper i en og samme serie, skal ha samme kamplengde. Etter skriftlig søknad, kan NBFs seksjonsstyre dispensere fra disse bestemmelser.


§ 26. Bestemmelser om effektiv spilletid.

Punkt 1. Forbundsserier.
Det spilles med effektiv spilletid i forbundsseriene.

Punkt 2. NM-sluttspill og kvalifiseringer.
Det spilles med effektiv spilletid i NM-sluttspill for senior, i kvalifiseringer til forbundsseriene, og i alle NM-finaler for klubblag i aldersbestemte klasser.
(NM-finalene for klubblag spilles over 3x20 minutter i alle klasser.)

Punkt 3. Øvrige serier.
Det skal ikke spilles med effektiv spilletid i andre seniorserier, aldersbestemte serier eller andre kamper arrangert av forbund eller krets.
Administrerende myndighet kan dispensere fra punkt 3.


§ 27. Alminnelige bestemmelser.

Punkt 1. Påmelding til seriespill.
Et lag er automatisk påmeldt for spill i en divisjon ut fra plassering i foregående sesong. Avgifter for deltakelse i seriespillet skal innbetales innen administrerende myndighets fastsatte frister.
For kretsseriene kan administrerende myndighet eventuelt fastsette andre retningslinjer.

Punkt 2. Lag som trekker seg fra seriespill.
Et lag kan innen en uke etter det er fastslått hvilken divisjon det er kvalifisert for, skriftlig søke administrerende myndighet om å få delta i en lavere divisjon.
For kretsseriene kan administrerende myndighet eventuelt fastsette andre retningslinjer.

Hvis et lag trekker seg etter fristen bestemt av administrerende myndighet, sanksjoneres det etter Sanksjons- og protestreglementet, og Straffereaksjoner for brudd på kampreglementet. Dersom laget har spilt kamper, skal alle lagets kamper annulleres og strykes fra tabellen.
For kretsseriene kan administrerende myndighet eventuelt fastsette andre retningslinjer.

Hvis et lag unnlater å innbetale fastsatte avgifter innen fristen bestemt av administrerende myndighet, sanksjoneres det etter Sanksjons- og protestreglementet.
For kretsseriene kan administrerende myndighet eventuelt fastsette andre retningslinjer.

Punkt 3. Påmelding til kvalifisering til seriespill.
Et lag er automatisk påmeldt til kvalifiseringsspill til en divisjon ut fra plassering i seriespillet. Avgifter for deltakelse i kvalifiseringsspillet skal innbetales innen administrerende myndighets fastsatte frister.
For kretsseriene kan administrerende myndighet eventuelt fastsette andre retningslinjer.

Punkt 4. Lag som trekker seg fra kvalifisering til seriespill.
Et lag kan, innen tre dager etter sin series serieslutt, skriftlig meddele administrerende myndighet at laget trekker seg fra kvalifiseringsspillet.
Dersom kvalifiseringsspillet som laget trekker seg fra var for opprykk, vil laget den påfølgende sesongen være kvalifisert for den samme divisjon det spilte i før kvalifiseringen.
Dersom kvalifiseringsspillet var for å unngå nedrykk, flyttes laget ned til divisjonen under den divisjonen de spilte i før kvalifiseringen.
For kretsseriene kan administrerende myndighet eventuelt fastsette andre retningslinjer.

Hvis et lag trekker seg etter den fastsatte fristen eller ikke møter til kvalifiseringskamp(er) de er kvalifisert for, sanksjoneres det etter Sanksjons- og protestreglementet, og Straffereaksjoner for brudd på kampreglementet.
Dersom laget har spilt kamper i kvalifiseringsspillet, skal alle lagets kamper annulleres.
For kretsseriene kan administrerende myndighet eventuelt fastsette andre retningslinjer.

Hvis et lag unnlater å innbetale fastsatte avgifter innen fristen bestemt av administrerende myndighet, sanksjoneres det etter Sanksjons- og protestreglementet.
For kretsseriene kan administrerende myndighet eventuelt fastsette andre retningslinjer.

Punkt 5. Administrasjon.
Kretsserier og interkretsserier administreres normalt av kretsenes innebandyseksjoner, dersom ikke annet er bestemt. Norgesmesterskap i alle klasser administreres av NBFs seksjonsstyre.

Punkt 6. Oppnevning av dommere.
Det påhviler administrerende myndighet eller den instans som administrerende myndighet har oppnevnt, å oppnevne dommere til obligatoriske kamper som spilles i regi av krets eller forbund.


§ 28. Spilleforbud.

Det kan legges ned spilleforbud så vel for klubber som for enkeltspillere.

Bestemmelser om Kampstraff I, II og III
Følgende gjelder ved kampstraff I, II og III (rødt kort) i obligatorisk kamp:
Klubben som får tildelt kampstraff på en av sine spillere, plikter å bringe på det rene om kampstraffen gjelder kampstraff I, II eller III.
En spiller som blir idømt kampstraff I, skal ikke stå over utover den aktuelle kampen.
En spiller som blir idømt kampstraff II eller III, skal automatisk stå over neste obligatoriske kamp i samme klasse, administrert av samme myndighet.
Klubben som får tildelt kampstraff III på en av sine spillere, plikter å bringe på det rene om spilleren skal stå over kamper utover den første, senest innen obligatorisk kamp nr 2 uansett klasse eller administrerende myndighet.
Se forøvrig "Sanksjons- og protestreglementet (pdf)" og "Spilleregler for innebandy".


§ 29. Overganger.

§ 29.1 - Moderklubb
Moderklubb er den klubben spilleren er, eller sist var, medlem av.

§ 29.2 - Generelt
Dersom en spiller har gjort opp sine forpliktelser (for eksempel betalt kontingent og levert utstyr) overfor gammel klubb, kan spilleren gå over til ny klubb.
Spillere som ikke har spilt obligatorisk kamp de 2 siste kalenderår er spilleberettiget for sin nye klubb når generelle betingelser under § 29 punkt 1 og 2 er oppfylt. Forpliktelsene til tidligere klubb må være i orden. Lisens må være betalt.

Dersom en klubb ønsker å tilegne seg spiller(e) fra andre klubber, skal klubben meddele moderklubben dette i rekommandert brev, alternativt e-post, før samtaler innledes med spiller(en). E-post må bekreftes mottatt før samtaler kan innledes. Ervervende klubb har bevisbyrden for at bekreftelse av e-post foreligger.
Dersom slik meddelelse til moderklubb ikke foreligger, straffes ervervende klubb etter "Sanksjons- og protestreglementet". Brudd på meddelelsesplikten kan ikke føre til at overgangen blir kjent ugyldig.
Svar på forespørsel fra den gamle klubben skal også sendes rekommandert, alternativt via e-post innen 14 dager. Hvis svar ikke blir sendt på foreskrevet måte og innen den gitte frist, regnes opptakings-kravene å være i orden. Svar fra gammel klubb er kun gyldig hvis dette er undertegnet av tillitsvalgt som har myndighet for å tegne klubben eller person som klubbens styre har bemyndiget til dette. Det samme gjelder for undertegning av overgangsskjema. Den som søker overgang er ansvarlig for at nødvendige dokumenter er signert av bemyndigede personer i den gamle klubben og den nye klubben.
Hvis den gamle klubben svarer at søkeren har ordnet sine forpliktelser, eller dersom den gamle klubben unnlater å svare på foreskrevet måte, (jf § 29-2, 5 ledd), regnes opptakingskravene å være i orden, og medlemskapet regnes fra spørredagen.
Ingen kan opptas som medlem av ny klubb før oppgjør med tidligere klubb er ordnet. Hvis oppgjøret først blir ordnet etter spørredagen, blir medlemskapet i den nye klubben regnet fra og med den dagen den gamle klubben får oppgjør.

Er spilleren over 17 år, hvilket betyr fylt 17 år ved kalenderårets begynnelse, skal det betales et overgangsgebyr til Norges Bandyforbund
Det innbetalte gebyret må knyttes til en bestemt spiller. Beløpet må være innbetalt før spilletillatelse kan gis.

Ved spillerovergang skal det fylles ut et korrekt overgangsskjema ifølge retningslinjer vedrørende overganger. Ufullstendig utfylt overgangsskjema behandles ikke.
Overgangsaker som ved overgangsperiodens slutt mangler betaling og/eller underskrift fra begge klubber, vil ikke bli behandlet før 1.mai.
Med dette menes at karantenetiden starter å løpe fra 1.mai, og at spilleren fram til 1.mai er spilleberettiget for gammel klubb.

Det er den nye klubbens ansvar å kontakte moderklubb i henhold til overgangsreglene.
For at moderklubb skal kunne stoppe en overgang, må overgangsskjemaet undertegnes og grunnen til å stoppe en overgang noteres skjemaet.

§ 29.3 - Overgang for spillere under 17 år
Melding om overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden fra 1.mai til 30. september.
Dersom spilleren ikke har spilt obligatorisk kamp i inneværende sesong kan overgang meldes fram til 15. januar.
Unntatt fra hovedregel kan det ved vektige grunner fram til 15.januar innvilges overgang av administrerende myndighet.
Spilleren tilhører den nye klubben fire - 4 - dager etter at korrekt utfylt overgangsskjema er registrert i forbundet.
(Spillere som ikke har fylt 13 år følger Norges Idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser.)

§ 29.4 - Overgang for spillere over 17 år
Bestemmelsene i §§ 29.5 - 29.6 gjelder kun overganger for spillere over 17 år.

§ 29.5 - Ordinær overgangsperiode
Overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden 1. mai til 31. august.
I perioden 1. mai - 31. august tillates et fritt antall overganger pr. spiller.
Spilleren tilhører den nye klubben fire - 4 - dager etter at korrekt utfylt overgangsskjema er registrert i forbundet.

Dersom en overgang ikke er godkjent innen 31.august, annulleres overgangen, og ny overgang må meldes etter reglene i § 29.6. Nytt gebyr må betales.

§ 29.6 - Overgang under pågående sesong
Om klubbene er enige skal overgang tillates under perioden 1. september til 15. januar.

Spilleren tilhører den nye klubben fire - 4 - dager etter at korrekt utfylt overgangsskjema er registrert i forbundet.

Det tillates kun maksimalt to - 2 - spilleroverganger pr. spiller under sesongen (1. september - 15. januar) i Norge. Dette inkluderer tidsbegrensede overganger (utlån) etter § 29.8, og internasjonale overganger til norsk klubb jamfør § 29.10.
Inngåelse av en tidsbegrenset overgang (utlån) regnes som en spillerovergang. Retur til moderklubb er inkludert i den ene spillerovergangen.
Unntatt fra hovedregel om maksimalt 2 overganger under sesong kan det ved vektige grunner fram til 15.januar innvilges overgang av administrerende myndighet.

§ 29.7 - Vektige grunner
A. Flytting på grunn av arbeid, studier eller annet. Dette gjelder når flytting umuliggjør spill for moderklubb.
B. Sterke personlige årsaker.

§ 29.8 - Tidsbegrenset overgang (avtale om utlån)
Det er kun moderklubben som kan avtale tidsbegrenset overgang for en av sine spillere med en annen klubb.
En tidsbegrenset overgang gjelder fra inngåelse til 1.mai.
Ved enhver tidsbegrenset overgang fra moderklubb til annen klubb, skal forbundets skjema for tidsbegrenset overgang nyttes.
Inngåelser av tidsbegrensede overganger må godkjennes av NBF mot et fastsatt gebyr.
Spilleren er spilleberettiget for den nye klubben fire - 4 - dager etter at korrekt utfylt utlånsskjema er registrert i forbundet.

Under 17 år:
En spiller kan fram til 15. januar, gis tidsbegrenset overgang fra moderklubb til en annen klubb, dersom spilleren ikke har tilbud om spill i egen klubb i vedkommende klasse, eller ikke har spilt obligatorisk kamp for moderklubben i inneværende sesong.
1.mai går spilleren automatisk og vederlagsfritt tilbake til moderklubben.

Over 17 år:
En spiller kan fram til 15. januar, gis tidsbegrenset overgang fra moderklubb til en annen klubb. 1.mai går spilleren automatisk og vederlagsfritt tilbake til moderklubben.
Moderklubben kan vederlagsfritt på ethvert tidspunkt i avtaletiden, si opp avtalen med den virkning at spilleren returnerer til moderklubben. Karantenetiden settes da til fire - 4 - dager.
Dersom avtalen sies opp før dens naturlige utløp, slik som beskrevet over, må dette meldes til NBF.

En utlånsperiode regnes som en overgang i forhold til antall maksimale klubbytter i løpet av en sesong, jf § 29.6.

§ 29.9 - Kontakt med spillere fra andre klubber
Klubber kan ikke inngå kontrakter med spillere i andre klubber i perioden 15. januar til 1. mai.

§ 29.10 - Internasjonale overganger
Overgang til og fra norsk klubb meldes på internasjonale overgangspapirer, og prosedyre i henhold til IFF`s reglement for overganger følges med hensyn til overgangsgebyr og sending av rekommandert brev til gammel klubb (jfr. Baksiden av overgangspapiret).

Midlertidig internasjonal overgang:
I de tilfeller dette er påkrevet henvises det til det internasjonale forbundets regler for "Temporary Play" i forbindelse med en klubbs deltakelse og bruk av spillere i internasjonale klubbturneringer for elitelag.

§ 29.11 - Overgang ved sammenslåing av lag (ikke klubber) for å kunne opprettholde aktivitet
To klubber kan vederlagsfritt etter søknad, innen påmeldingsfristen for den aktuelle serie, slå sammen spillere fra to lag i samme klasse (ikke klubber), for å kunne opprettholde aktiviteten til ett lag. Administrerende myndighet kan hvis hensiktsmessig dispensere fra tidsfristen.
Navnet på laget skal være navnet på de to klubbene: Klubb1/Klubb2.

Etter sesongslutt vil alle spillere igjen gå tilbake til respektive moderklubber. Dersom det også den påfølgende sesongen skal stilles ett sammenslått lag, må prosedyren følges på ny.

Det sammenslåtte laget spiller på det høyest rangerte lagets plass i seriesystemet. Plassen i seriesystemet som ikke benyttes som følge av en sammenslåing, flyttes automatisk ned i nederste divisjon i aldersklassen den påfølgende sesong.
Dersom det før sammenslåingen ikke er klart hvilket av lagene som er høyest rangert, må klubbene, før påmeldingsfristen, skriftlig til administrerende myndighet, bestemme hvilket av lagenes plass som skal benyttes av det sammenslåtte laget i den forestående sesongen.

Hvis et sammenslått lags moderklubb(er) allerede har lag i seriesystemet i en aldersklasse, kan spillerne på det sammenslåtte laget ikke spille for sine respektive moderklubber i aldersklassen. Spillerne kan imidlertid spille for sin moderklubb i andre aldersklasser så lenge aldersbestemmelsene overholdes.


§ 30. Spilleberettigelse.

Punkt 1. Generelle bestemmelser om spilleberettigelse.
Det kreves 10 dagers medlemskap i klubben. Spillere under 15 år ved kalenderårets begynnelse, og som ikke tidligere har vært medlem av klubb innen NBF, er spilleberettiget fra den dag medlemskapet er etablert.

Punkt 2. Lisens.
For å delta i obligatoriske kamper, må lisenspliktige spillere, ha løst lisens.

Lisens gjelder for inneværende sesong og inntil første obligatoriske kamp neste sesong, jf Lov for Norges Bandyforbund § 5.

Forbundsstyret kan disponere lisensregistret til bruk for næringsliv og organisasjoner, men den enkelte spiller har reservasjonsrett mot bruk av sitt navn.

Punkt 3. Ikke spilleberettiget spiller.
Med ikke spilleberettiget spiller menes blant annet:
A. Spiller som ikke har meldt korrekt overgang fra annen klubb. (jfr NBFs lov og Kampreglementet for innebandy)
B. Spiller som har spilleforbud, eller som etter NBFs lov ikke kan spille.
C. Spiller som spiller under falskt navn.
D. Spiller som ikke overholder aldersbestemmelsene og ikke har dispensasjon.
E. Spiller som ikke har løst lisens.

Bruker en klubb en ikke spilleberettiget spiller, kan dette medføre tap på w.o. med sifrene 5-0 (jfr. Sanksjons- og protestreglementet). Har begge klubber i en kamp benyttet ikke spilleberettigede spillere settes kampresultatet til 0-0, og ingen av lagene blir tilkjent poeng (jfr. Sanksjons- og protestreglementet).
For at et lag skal kunne påberope seg walkover seier som følge av brudd på punkt C, må laget sørge for å få påtegning på kampskjema av dommer umiddelbart etter kampen eller etter at kampen er avbrutt.
Forbundsstyret eller den de bemyndiger, kan reagere med ytterligere forføyninger overfor den aktuelle klubben (jfr. Sanksjons- og protestreglementet) dersom de finner det hensiktsmessig.

Punkt 4. Overgang for spillere mellom lag i samme klubb. (Spørsmål og svar til §30-4)
For overgang mellom lag i samme klubb og samme klasse gjelder følgende regler:

a. Det er ingen begrensninger i forhold til målvaktsposisjonen.

b. Utespillere kan fritt gå over fra lavere rangerte lag til høyere rangerte lag. Utespilleren blir etter å ha spilt for det høyere rangerte lag definert som utespiller for det høyere rangerte lag.
Spillere som inntar posisjonen både som målvakt og utespiller på det samme eller forskjellige lag, blir definert som utespiller på det høyest rangerte lag man har spilt, uavhengig av posisjon på banen.

c. For at en utespiller skal kunne gå ned på et lavere rangert lag, skal utespilleren stå over 3 påfølgende kamper for det høyere rangerte laget. I denne forbindelse inngår ikke kamper som går inn under punkt d.
Utespilleren er da definert som utespiller for det lavest rangerte lag.
Aldersbestemte utespillere til og med junioralder skal stå over én påfølgende kamp for det høyere rangerte laget, for å kunne defineres som utespiller for det lavest rangerte lag.

d. En klubb kan benytte inntil 3 utespillere på alle lavere rangerte lag uten at disse har stått over for det høyere rangerte lag.
For klubber, som har mer enn to lag dvs. 3. lag, 4. lag osv, kan spillere kun flyttes fra 1. til 2. lag, 2. til 3. lag osv.
Administrerende myndighet kan dispensere fra reglene i punkt c og d, herunder regelen om flytting av spillere kun fra 1. lag til 2. lag, 2. lag til 3.lag, osv.

e. Spillere kan føres opp på kampskjemaet uten draktnummer. Ønsker laget å benytte en spiller, som ikke er påført draktnummer på kampskjemaet i spillet på banen, må lagledelsen påse at draktnummer påføres kampskjemaet. Merk: Draktnummer for slike spillere kan kun påføres kampskjemaet i de to pausene og det gjøres oppmerksom på at disse spillerne regnes som ikke å ha stått på kampskjemaet, hvis de ikke påføres draktnummer.

f. Disse bestemmelsene gjelder for alle obligatoriske kamper. Kretsene kan, etter godkjenning av NBF, ta inn særbestemmelser om spilleberettigelse.

Intensjonene med regelens punkt d:
Det er ikke å styrke lavere rangerte lag, men å gi spillere som vipper mellom forskjellige lag en mulighet til å spille for det lavere rangerte lag samtidig som de står på kampskjemaet for det høyere rangerte lag.

Punkt 5. Utenlandske statsborgere i seniorserier.
En klubb kan ikke benytte flere enn 3 utenlandske statsborgere på samme lag i den enkelte kamp i forbundsseriene. Det er ikke et krav at dette er de samme 3 spillerne i alle kampene.
Ubegrenset antall utenlandske statsborgere som har spilt 3 sesonger eller mer i Norge kan spille på laget.

Punkt 6. Kvinner i kamper for menn.
Kvinner/jenter kan delta i kamper for menn/gutter administrert av krets eller forbund, såfremt de overholder aldersgrensen.
Menn/gutter kan ikke delta i kamper for kvinner/jenter administrert av krets eller forbund.
Administrerende myndighet kan dispensere fra regelen.


§ 31. Endringer i Kampreglementet.
Endringer i dette reglement kan bare foretas på seksjonsårsmøtet med 2/3 stemmeflertall.
STRAFFEREAKSJONER FOR BRUDD PÅ KAMPREGLEMENTET

1. Lag som ikke møter til kamp:
(jf. kampreglementets § 4 punkt 2 og punkt 3)
Lag som uteblir fra kamp uten gyldig forfall i forbundsseriene, bøtelegges med kr. 5.000 for første gangs forseelse, og diskvalifiseres fra videre spill. Alle lagets kamper strykes fra tabellen, og laget må i påfølgende sesong spille i laveste divisjon.
Lag i lavere divisjoner som uteblir fra kamp uten gyldig forfall bøtelegges med kr. 1000 for første gangs forseelse. Ved andre gangs forseelse forhøyes boten til kr. 2.000, og laget diskvalifiseres fra serien. Alle lagets kamper strykes fra tabellen. Laget skal neste sesong spille i laveste divisjon.
Dersom laget ikke gir beskjed til det andre laget, dommere og administrerende myndighet senest 48 timer før kampen skal starte, forhøyes de respektive bøtene med kr 500.

2. Lag som ikke stiller i korrekte drakter:
(jf. kampreglementet § 5)
Lag som stiller til kamp i ureglementerte drakter, bøtelegges med kr. 250.
Boten forhøyes med kr. 250 pr. gang for gjentatt forseelse.

3. Lag/arrangør som ikke innrapporterer resultat/sender inn korrekt utfylt kamprapportskjema:
(jf. kampreglementets § 6. punkt 3)
Dersom ansvarlige lag/arrangør ikke følger innrapporteringsrutiner for innringing av kampresultat eller innsending av korrekt utfylt kamprapportskjema, bøtelegges laget/arrangøren med kr. 250,-. Ved gjentatte brudd på kampreglementet forhøyes boten med kr. 250,- pr. gang.

4. Arrangør som ikke stiller korrekt sekretariat:
(jf. kampreglementet § 6. punkt 4 og punkt 5)
Arrangør som ikke stiller kampsekretariat bøtelegges med kr. 1000 pr. kamp. Boten forhøyes med kr. 500 pr. gang for gjentatt forseelse. Hvis arrangør også er hjemmelag kan laget tape kampen (jf. kampreglementets § 6 punkt 4).

5. Antall utdannede dommere i klubben:
(jf. kampreglementet § 6 punkt 10)
Hvis en klubb ikke stiller med et tilstrekkelig antall dommere sett i forhold til kampreglementets bestemmelser, skal en avgift på inntil kr. 5.000 pr. dommer innbetales til den kretsen som klubben hører hjemme i.

6. Dommere som ikke stiller i godkjente dommerdrakter:
(jf. kampreglementet § 6. punkt 11)
Hvis dommere ikke stiller til kamp i godkjente dommerdrakter, bøtelegges klubben med kr. 250 pr gang. Boten forhøyes med kr. 250 pr. gang for gjentatt forseelse.

7. Kampsekretariat og arrangør som ikke stiller i korrekt bekledning:
(jf. kampreglementet § 6. punkt 12)
Arrangørklubben ilegges en bot på kr 250 pr. kamp. Ved gjentatte brudd på kampreglementet forhøyes boten med kr. 250,- pr. gang.

8. Dommer som ikke møter:
(jf. kampreglementet § 8. punkt 1)
Når en dommer uteblir fra oppsatt kamp uten gyldig grunn, bøtelegges dommerens klubb med kr. 500,-. Ved andre gangs forseelse forhøyes boten til kr. 1.000,-. Ved tredje gangs forseelse idømmes ingen bot, men dommeren fratas sin dommergrad og retten til å dømme innebandykamper.

9. Lag som trekker seg fra seriespill:
( jf. kampreglementets § 27 punkt 2)
Lag som trekker seg fra seriespill etter fristen fastsatt av administrerende myndighet, bøtelegges med kr. 1.000, og må betale serieavgiften for den serien de er kvalifisert for. Laget må påfølgende sesong begynne i laveste divisjon.

10. Lag som trekker seg fra kvalifisering til seriespill:
( jf. kampreglementets § 27 punkt 4)
Lag som trekker seg fra kvalifisering til seriespill etter fristen fastsatt av administrerende myndighet, eller ikke møter til kvalifiseringskamp(er) de er kvalifisert for, bøtelegges med kr. 1.000.
Hvis kvalifiseringsspillet var for opprykk, vil laget den påfølgende sesongen flyttes ned en divisjon under den divisjonen de spilte i før kvalifiseringen.
Dersom kvalifiseringsspillet var for å unngå nedrykk, flyttes laget ned to divisjoner under den divisjonen de spilte i før kvalifiseringen.

11. Lag som trekker seg fra Norgesmesterskap for aldersbestemte klasser:
( jf. kampreglementets § 23)
Lag som trekker seg fra NM etter fristen fastsatt av administrerende myndighet, bøtelegges med kr. 5.000,-, og må betale påmeldingsavgiften for den klassen de er kvalifisert for.

12. Ikke betalt lisens:
(jf. kampreglementet § 30 punkt 2)
Benytter et lag ikke lisensierte spillere, ilegges klubben en bot på kr 250,- pr. spiller pr. kamp + bot til klubben størrelse kr. 1.000,- pr. kamp. For å ikke forevise kvitteringer for betalt lisens ved kampstart ilegges klubben kr 500,- i bot. Se Forsikring av innebandyspillere (Lisens).

13. Mulighet for ytterligere sanksjoner.
Straffebestemmelser for brudd på kampreglementet fritar ikke for ytterligere sanksjoner jf Sanksjons- og protestreglementet.
Det skal deles ut merker, diplomer og pokaler etter følgende kriterier:

1) Medaljer.
a) Norgesmesterskapsmedaljer i alle NM-klasser.
Spillerne på det seirende laget får NBFs gullmedalje. Spillerne på lag nr. 2 får NBFs sølvmedalje. Disse medaljene deles ut til inntil 23 spillere og 5 ledere.

b) Medaljer for seriemesterskap i Forbundsseriene.
Inntil 23 spillere og 5 ledere på lag nr.1, 2 og 3 tildeles henholdsvis gull-, sølv- og bronsemedaljer.

c) Medaljer i NM for videregående skoler.
Inntil 23 spillere og 5 ledere på lag nr.1, 2 og 3 tildeles henholdsvis gull-, sølv- og bronsemedaljer.

2) Landskamp- eller finaledommermerket.
Dette tildeles alle dommere i A-landskamper og i Norgesmesterskapets finalekamper senior menn og kvinner. Bunnfargen er grønn.

3) Landskampmerke spiller.
Dette tildeles alle spillere som har spilt A-landskamper.

4) Dommermerke.
Dette merke blir tildelt alle forbundsdommere. Det bæres bare i funksjon.
Merket er NBF's logo.

5) Diplomer.
Forbundsstyret kan ved særskilte anledninger dele ut NBFs store diplom eller NBFs lille diplom.

6) Ikke noe merke kan bli tildelt mer enn en gang til samme person.

7) Pokaler.
a) Vinneren av Norgesmesterskapet for senior tildeles H.M. Kongens pokal.

b) Vinneren av Norgesmesterskapet for senior og lag nr. 2 tildeles pokal.

b) Vinneren og lag nr. 2 i Norgesmesterskapet for aldersbestemte klasser tildeles pokal.

c) De tre beste lagene i alle Forbundsserier tildeles pokal.

d) De tre beste lagene i NM for videregående skoler tildeles pokal.

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no