Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Informasjon fra NIF

Fritak fra førstegangstjeneste

Forsvaret og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) inngikk 1. februar 2005 en samarbeidsavtale for å støtte unge vernepliktige toppidrettsutøvere i idrettssatsingen.

Avtalen ble revidert i september 2010 og gir toppidrettsutøvere mulighet til å bli fritatt for førstegangstjeneste i Forsvaret.

- Les mer -

(Publisert 11/10-2010)

Politiattest

Fra og med 1.januar 2009 skal alle, som arbeider med barn og ungdom i idretten, legge frem politiattest.

Les mer om innhenting og håndtering av politiattester for idrettslag på NIFs web-sider.

- Politiattest - Veileder for idrettslag (pdf) -

(Publisert 8/9-2008)

Forbud mot pengespill på egen konkurranse for utøvere, trenere, dommere, lagledere etc.

Idrettsstyret vedtok 21. juni 2005 midlertidig lov om forbud mot å delta i pengespill på egen konkurranse for utøver, dommer, trener, lagleder, støttepersonell eller andre.

Forbudet er tatt inn i NIFs lov § 11-2 bokstav c:
”Straff etter disse bestemmelsene kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd, på utilbørlig måte deltar i pengespill vedrørende en konkurranse, dersom vedkommende har tilknytning til konkurransen som utøver, dommer, trener, lagleder, støttepersonell eller annet.”

Nåværende § 11-2 bokstav c) forskyves

(Publisert 11/8-2005)

SPILLETRØYER FRA STATOIL

Driver du med organisert innebandy, og er tilsluttet Norges Bandyforbund?

Er du også i alderen 13-18 år, er du velkommen til å søke om gratis spiller- trøyer til laget ditt. Trøyene vil ha Statoil-logo på brystet og nummer på ryggen, og leveres av Adidas.

De som ikke kan sende søknadsskjemaet via internett, finner også skjemaer på Statoils bensinstasjoner. Søknadsfristen er 15.juni.

- Les mer -

(Publisert 18/5-2005)

Gaver - ordning med skattefradrag for gaver 2004

Viktig melding for idrettslag, klubber eller særforbund som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver.

Følgende ordning gjelder for idrettslag/klubb og særforbund som er tilsuttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver, i henhold til skattelovens §6-50:

Idrettslag/klubb/ særforbund (mottaker) gis gave fra enten privatperson eller organisasjon.

Mottaker er pliktig til å samle inn korrekt data om giver og sende dette i korrekt form til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (korrekt form og data beskrives nedenfor). Hvis NIF ikke mottar opplysninger i henhold til vedtatt praksis har NIF dessverre ingen ressurser til å innhente de lovpålagte opplysninger.

For å administrere ordningen ser NIF seg dessverre nødt til å ta et gebyr på kr 100 pr. gave. Kvittering for innbetalt gebyr fra idrettslag/klubb/særforbund MÅ vedlegges annen data som sendes inn til NIF. Hvis ikke kvittering vedlegges vil NIF anse opplysningene som ufullstendige.

Idrettslag/klubb/særforbund må rapportere følgende data til NIF:
- Givers fødselsnummer eller organisasjonsnummer, og navn og adresse.
- Dato for når gaven er gitt.
- Gavebeløp
- Kopi av innbetaling fra giver.
- Navn på idrettslag/ klubb/ særforbund.
- Gebyr på kr 100 pr. gave. Betales inn til kontonummer: 5134.06.05768. Kvittering for innbetalt gebyr vedlegges innsendingen.

Opplysninger om giver må fylles ut på skjemaet som vedlegges denne informasjonen. Annen informasjon vil ikke bli hensyntatt.

Frist for innsending av informasjon til NIF er 10. januar 2005. Informasjon fra mottakere som kommer inn eller er poststemplet etter denne datoen vil ikke bli behandlet.

For gaver som er innrapportert i henhold til ovennevnte frister og beskrivelse vil NIF sørge for at giver mottar kvittering som kan brukes i lønns og trekkoppgaven.

For mer generell informasjon om ordningen er denne å finne på skattedirektoratets hjemmeside: www.skatteetaten.no

Vi gjør oppmerksom på at dette er en midlertidig ordning som kun gjelder for 2004.

Dokumentasjon sendes NIF innen 10. januar 2005 til følgende adresse:

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité
”Gaver”
0840 Oslo

Eller fax:
21 02 98 59

Merk forsiden: ”Gaver”.

Spørsmål kan rettes til Ketil Lindseth: ketil.lindseth@idrettsforbundet.no

(Publisert 27/12-2004)

Nytt om lotteritillatelser
Mange fleridrettslag har i det siste hatt problem fordi de ikke har fått så mange lotteritillatelser eller oppstillingstillatelser for automater som tidligere. Det er nå satt som krav at organisasjoner som søker om lotteritillatelse/oppstillingstillatelser, må ha organisasjonsnummer, og det er normalt bare hovedlaget som kan få organisasjonsnummer. Det har medført at grupper i fleridrettslag, som tidligere hadde egne lotteritillatelser/oppstillingstillatelser, nå ikke har fått innvilget det.
Idrettsforbundet har vært i kontakt med Lotteritilsynest om denne saken, som nå har fått en god løsning. Til grunn for denne løsninger ligger at lagene i utgangspunktet skal kunne få like mange lotteritillatelser eller oppstillingstillatelser som tidligere, selv om søknadene og tillatelsene kanaliseres gjennom hovedstyret.

Organisasjonsnummer
Alle som søker om lotteritillatelser/oppstillingstillatelser, må ha organisasjonsnummer. I praksis betyr det at styret i laget, dvs hovedstyret i fleridrettslag, må få et organisasjonsnummer hos Enhetsregisteret i Brønnøysund.
For å få org.nr. må en oversende blanketten 'Samordnet registreringsmelding' vedlagt:
- stiftelsesdokumenter,
- vedtekter
- en bekreftelse på styret og personnummer på styremedlemmene.

Et idrettslag som ikke lenger har stiftelsesbekreftelsen sin – og det gjelder nok mange gamle lag – kan sende protokollene for de to siste årsmøtene. Årsmøteprotokollen, med referat av valget, kan også brukes som bekreftelse på hvem som sitter i styret.
Lotteritilsynet vil gjennom dette ha mulighet for å sjekke organisasjonen og styremedlemmene mot andre registre, som for eksempel konkursregisteret. Det er en fordel for alle at lotteritillatelser bare gis til seriøse organisasjoner.

Søknad om bingotillatelse
Søknaden sendes til politidistriktet, som før. I søknaden angis hvor mange bingoarrangement det søkes for. I utgangspunktet er grensen 30 arrangement pr tillatelse. Lotteritilsynet vil imidlertid sende et skriv til politidistriktene om at politiet kan bruke sin dispensasjonsadgang til å utvide antallet bingoarrangement pr tillatelse, slik at et fleridrettslag ikke får færre arrangement enn tidligere. Det er heller ikke hensikten at laget skal ha flere enn tidligere.

Oppstillingstillatelser for automater
Hovedstyret i et fleridrettslag kan i prinsippet få det samme antall oppstillingstillatelser/plasser som hele laget samlet hadde tidligere. I praksis betyr det at når eksisterende oppstillingstillatelse går ut, søker hovedstyret om å få tre inn i de avtalene undergruppene hadde. Hovedstyret må da selvfølgelig ha en oversikt over alle godkjente oppstillingstillatelser/plasser fra de enkelte gruppene.
Det er Lotteritilsynet som vil avgjøre antallet oppstillingstillatelser.

Aktive grupper
Det er viktig at de gruppene det søkes for, er aktive grupper. Som grunnlag for avgjørelsen vil Lotteritilsynet kunne få opplysninger fra Idrettsregistreringen og NAIS. Det er helt avgjørende for denne ordningen at fleridrettslag som søker om utvidete tillatelser, baserer dette på grupper som er rapportert med aktivitet i Idrettsregistreringen.
Det er også viktig å understreke at i et fleridrettslag er det hovedstyret som har den endelige myndighet og ansvar. Det er i godt samsvar med dette, at det er hovedstyret som søker om lotteritillatelser også på vegne av gruppene i laget.

Vennlig hilsen
Ivar Egeberg
Generalsekretær

(Publisert 2/1-2002)

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no