Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Forslag til Årsmøtet 2006

8. INNKOMNE FORSLAG

Hvis et vedtak gjøres, ønsker seksjonsstyret at regelkomiteen får mulighet til å skrive regelen inn i reglementet slik at intensjonen med regelen beholdes, og at den samsvarer med resten av regelverket.

8.1 Spillereglementet

Til informasjon:
Det internasjonale innebandyforbundet har kommet med en revidering av spillereglementet for innebandy gjeldene fra 1.juli 2006.
Den nye engelske regelteksten er oversatt til norsk av regelkomiteen, og vil i løpet av juni/juli bli publisert på www.innebandy.no med ny norsk tekst og ny engelsk tekst, slik at det som er nytt kommer tydelig frem. Det vil også bli publisert tolkninger av den nye regelteksten.


8.2 Kampreglementet

8.2.1 Forslag fra Greåker IBK:

Forslag fordeling inntekter NM finale:
Billettinntektene fordeles med 10% til hvert av finalelagene for herrer og 5% til hvert av finalelagene for damer og resterende 70% for deles som idag.

Begrunnelse:
Pr i dag får en klubb ingen inntekter av å komme til en NM finale, så vidt vi vet gjør de det i de fleste andre idretter. Det er helt greit at arrangør klubb skal tjene penger, men det bør de gjøre på sponsorer og kiosk salg samt andre tiltak. Hvor mange tilskuere det kommer er jo avhengig av hvilke lag som spiller og ikke av hva arrangøren gjør og dermed bør også klubbene få noe av billettinntektene.

Seksjonsstyrets innstilling:
Dagens NM-finaler går totalt sett i minus. Seksjonen ønsker ikke å regelfeste en fordeling av billettinntekter i forbindelse med arrangementet.
Forslaget støttes ikke.
Regelen føres evt. inn i §12-punkt 3.


8.2.2 Forslag fra Greåker IBK:

§ 22. Aldersbestemte klasser.
Punkt 2 NM for aldersbestemte klasser.

Greåker ønsker å gjøre følgende tilføyelser:
Regjerende NM-mester vinner også en plass i NM-sluttspillet påfølgende år.
Hvis regjerende NM-mester vinner sin kretsserie, blir denne krets NM-plass gitt til nr. 2 i seriespillet.

Hvert år arrangeres det norgesmeterskap for kretslag, og den kretsen som vinner sin aldersbestemte klasse, vinner også en ekstra plass i NM-sluttspillet for den aldersbestemte klassen samme sesong.

Begrunnelse for de tilføyelser som er gjort:
Årets NM-sluttspill var det i manges øyne liten høy kvalitet over, og mange var av den oppfattelsen at ikke alle de beste lagene får muligheten til å delta i NM.
Disse to tilføyelsene vil være med å bidra til at flere av de beste lagene får delta i NM, noe som kan være med på å heve kvaliteten på arrangementet, både for deltakende lag og interessen rundt NM.

Det at vinner av kretslags NM gir den vinnende krets en ekstra plass vil være motiverende rundt rammen på kretslag-NM, og vil være med å gi en "gulrot" til deltakende lag og spillere.

Seksjonsstyrets innstilling:
Ved å øke antall lag som deltar i NM blir det større problemer med å finne en egnet arena og arrangør. Seksjonsstyret ønsker i utgangspunktet kun 8 lag i et NM-sluttspill i en klasse, da dette lar seg gjennomføre over en helg i en hall.
Seksjonen har også problemer med å se sammenhengen mellom forrige sesong og kretslag i forbindelse med aldersbestemte klasser, da lagene her endres fra år til år.
Forslaget støttes ikke.
(Hvis forslaget vedtas må den foreslåtte regelteksten endres, da den ikke dekker alle de eventualiteter som kan oppstå.)


8.2.3 Forslag fra Sveiva IBK:

§ 28. Overganger.
Det foreslås at følgende fjernes: Dette gjelder ikke i perioden 15.januar til 1.mai da det ikke tillates å kontakte spiller(e) fra andre klubber med tanke på å tilegne seg denne/disse.

Begrunnelse:
Det er ingen hensikt i å ha et regelverk som ingen klarer å overholde. I tillegg blir det litt rart når utenlandske klubber helt lovlig kan kontakte norske spillere og få en kontrakt på plass før vi lovlig kan konkurrere om de samme spillerne. La i stedet alle klubber forholde seg til et klart regelverk, selv om følgene da er at spillere kan kontaktes hele året.

Seksjonsstyrets innstilling:
Det har vært problemer med å kunne kontrollere regelen slik den har vært i år. Har også fått den konsekvensen at klubber ikke har kontaktet moderklubb i forkant for å ikke "avsløre" at de prater med spillere. Hvis klubbene ønsker å fjerne regelen er dette ikke noe problem for seksjonen.
Forslaget støttes.


8.2.4 Forslag fra Fjerdingby IBK:

§ 29. Spilleberettigelse
Punkt 3. Utenlandske statsborgere i seniorserier.
"En klubb kan ikke benytte flere enn 3 utenlandske statsborgere på samme lag i den enkelte kamp i forbundsseriene (elite og 1.divisjon). Det er ikke et krav at dette gjelder de samme 3 spillerne i alle kampene. "

Denne setningen fjernes til fordel for:
Det er ingen begrensninger i å benytte utenlandske statsborgere på norske lag.

Begrunnelse:
På bakgrunn av tidligere forslag om å redusere antall utenlandske statsborgere på norske lag er blitt forkastet, da dette strider mot bl.a. EØS regler er det heller ingen hensikt at vi har dette stående i et reglement.
Videre er dette forslaget også en tilnærming internasjonalt.

Seksjonsstyrets innstilling:
Med Norges geografiske beliggenhet i forhold til Sverige, og nivåforskjellene mellom landene, synes seksjonen det er fornuftig å ha regelen slik den er i dag. Hvis regelen skal endres synes seksjonsstyret at regelen heller bør strammes inn som et ledd i utviklingen av norsk innebandy.
Det er heller ingen selvfølge at organene som behandler "borgernes like rettigheter" innenfor EØS vil pålegge oss å fjerne regelen av hensyn til norsk innebandy. Forslaget støttes ikke.
(Hvis forslaget vedtas foreslås det at hele §29-3 fjernes og at man ikke gjør endringen som Fjerdingby foreslår.)


8.2.5 Forslag fra Seksjonsstyret:

1.divisjon øst kvinner 06/07:

Til informasjon er følgende vedtatt av seksjonsstyret i forbindelse med 1.div øst kvinner 06/07:
1.divisjon øst for kvinner sesongen 06/07 skal bestå av 8 lag som spiller dobbel serie.
Det tillates 2.lag i divisjonen. Serien administreres av Oslo og Akershus bandyregion.

Opprettelse av 1. divisjon øst kvinner 06/07:
De lagene som ikke kvalifiserer seg til den nye Eliteserien for kvinner er automatisk kvalifisert. (Fra 0 til 4 lag)
Det høyest rangerte lag i 2.div Østfold som ønsker å delta tilbys en plass.
Det høyest rangerte lag i 2.div Innlandet som ønsker å delta tilbys en plass.
Det høyest rangerte lag i 2.div Buskerud som ønsker å delta tilbys en plass.
Resterende ledige plasser i divisjonen fylles opp av lag fra seriene i Oslo og Akershus Bandyregion. (Fra 1 til 8 lag) Serien administreres av Oslo og Akershus Bandyregion.

Opprykk/nedrykk mellom 1.div øst og Elite/2.div til sesongen 07/08 bestemmes på årsmøtet i innebandyseksjonen 2006.


Seksjonsstyret foreslår at følgende vedtas for kvinnenes forbundsserier: (Se saksdokumentene i word-format for å se hva som er endret og hva som er tidligere vedtatt tekst.)

Eliteserien for kvinner skal bestå av minimum 8 lag som spiller minimum dobbel serie.
Laget på siste plass rykker direkte ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den 1.divisjon avdelingen det hører hjemme. Laget på nest siste plass deltar i kvalifisering til neste sesongs Eliteserie. Vinneren av eliteserien for kvinner deltar i Europacupen. (Flyttet fra §21)
Norges Bandyforbund, administrerer eliteserien
Administrerende myndighet fastsetter endelig antall lag og antall serierunder.

Kvalifisering til eliteserien kvinner:
Vinneren av hver 1.divisjonsavdeling samt laget på nest siste plass i Eliteserien spiller om de to ledige plassene i Eliteserien. Kun lag som ble nr.2 i sin 1.divisjonsavdeling kan få avdelingsvinnerens plass.
Fra 1.div øst er det høyest rangerte 1.lag som deltar i kvalifiseringen. Kun nest høyest rangerte 1.lag kan alternativt få kvalifiseringsplassen.
Hvis det etter kvalifiseringsbestemmelsene over ikke er mulig å fylle opp eliteserien med ønsket antall lag, kan siste lag i eliteserien tilbys plass.

1.divisjon kvinner skal bestå av minimum 5 lag fra sesongen 2006/2007, og minimum 6 lag fra sesongen 2007/2008.
Norges Bandyforbund eller den seksjonsstyret bemyndiger, administrerer 1. divisjon.
Administrerende myndighet avgjør hvordan serien gjennomføres i praksis, men kravene ovenfor må være oppfylt for at lag fra regionen skal ha mulighet til å rykke opp i eliteserien.

Kvalifisering til 1. divisjon kvinner:
Administrerende myndighet bestemmer hvor mange lag som skal rykke ned fra divisjonen. Det skal være minimum to ledige plasser for kvalifisering.

1.divisjon øst kvinner skal bestå av minimum 8 lag som spiller minimum dobbel serie. Det tillates at 2.lag spiller i divisjonen, men disse kan ikke rykke opp i eliteserien.
Det skal være minimum to ledige plasser for kvalifisering til 1.divisjon øst. Ett lag skal delta i kvalifisering til 1.divisjon øst, mens minimum ett lag rykker direkte ned. Antall lag som rykker ned er avhengig av utfallet til opprykk/nedrykk mellom eliteserie og 1.divisjon. Hvis det etter opprykk/nedrykk er for få plasser ledig i kvalifiseringen til 1.divisjon, vil flere av de lavest rangerte lag rykke direkte ned inntil det er korrekt antall lag i kvalifiseringen. Det lavest rangerte lag utenom de som rykker direkte ned, deltar i kvalifisering til 1.divisjon øst.

Kvalifisering til 1.div øst kvinner:
Siste lag i 1.div øst rykker direkte ned, nest siste lag deltar i kvalifisering. Det skal minimum være to ledige plasser for kvalifisering. Vinneren av hver 2.divisjonsavdeling samt et lag fra 1.divisjon øst spiller om de ledige plassene i 1.divisjon øst. Kun lag som ble nr.2 i sin 2.divisjonsavdeling kan få avdelingsvinnerens plass. Dersom det er flere ledige plasser enn deltagerlag i kvalifisering, er ovennevnte lag direkte kvalifisert, og de nest høyest rangerte 1.lag spiller om øvrige ledige plasser. Kun 2.divisjonsavdelinger med minimum 4 lag kan delta i kvalifisering. De siste lag i 1.div øst kan kvalifisere seg hvis det ikke er mulig å fylle opp serien med ønsket antall lag.

Kommentar: Norges Bandyforbund har gitt Oslo/Akershus administrerende myndighet for 1.divisjon øst for kvinner. Fra og med neste sesong ønsker derfor NBF at alle saker rundt avviklingen av serien blir behandlet av regionen sitt årsmøte. NBF ønsker videre at alle tekster i innebandyens kampreglement som spesielt omhandler 1.div øst for kvinner fjernes fra og med sesongen 07/08, og at reglementet kun omhandler de generelle bestemmelsene for 1.divisjon.


8.2.6 Forslag fra Seksjonsstyret:

§ 20. Kretsserier.

Punkt 3: Opprykk/ nedrykk
Det rykker ned minst to lag fra hver avdeling. Alle avdelingsvinnere rykker opp. Hvis overliggende divisjon etter dette inneholder for mange lag, rykker flere lag ned fra overliggende divisjon. Hvis overliggende divisjon derimot inneholder for få lag, rykker flere lag opp fra underliggende divisjon. Hvis flere lag rangeres likt for opprykk/nedrykk uten at det er nok plasser tilgjengelig, spilles en enkel kvalifiseringsserie om de resterende plasser. Administrerende myndighet kan avvike fra disse reglene som anses som veiledende, hvis den finner det hensiktsmessig.

Seksjonens begrunnelse:
Dagens regeltekst som omhandler opprykk/nedrykk mellom kretsseriene holder ikke.
Den nye teksten sikrer en utveksling mellom divisjonene, samt at den gir mer fleksibilitet til administrerende myndighet for å gjøre lokale tilpasninger.


8.2.7 Forslag fra Seksjonsstyret:

§ 21. NM-sluttspill
NM-sluttspill kvinner (Fra og med 06/07)

Følgende erstatter fjorårets vedtatte regeltekst:
Det skal spilles semifinaler og finale. Semifinaler spilles best av 3 kamper. Finalen spilles som én kamp.
De fire beste lagene i eliteserien er kvalifisert. Semifinalene trekkes slik at lag nr. 1 og 2 trekkes mot lag nr. 3 og 4. Plassering i serien avgjør hvilket lag som får to hjemmekamper. Det best plasserte lag fra seriespillet har fordel av hjemmekamp ved 1. kamp evt. 3. kamp i semifinalene.
Vinneren av finalen får kongepokal. Det opprettes reisekassefordeling i NM-sluttspillet

Seksjonens begrunnelse:
Med omleggingen til en landsomfattende eliteserie for kvinner, ser seksjonsstyret ingen grunn til å fortsatt arrangere et NM-puljespill for kvinner.


8.2.8 Forslag fra Seksjonsstyret:

§29 punkt 2b
I aldersbestemte klasser Aldersbestemte spillere til og med junioralder skal spilleren stå over én påfølgende kamp for det høyere rangerte laget, for å kunne defineres som spiller for det lavest rangerte lag.

Seksjonens begrunnelse:
Ønske om å presisere regelen til å gjelde i aldersbestemte klasser og ikke aldersbestemte spillere generelt.


8.2.9 Forslag fra Seksjonsstyret:

§ 6. Hallfasiliteter, utstyr og bekledning vedr. arrangement av kamper på forbundsnivå.

Hallene som skal brukes til å arrangere forbundskamper (unntak NM-finaler) skal ha en minimumskapasitet på
Elite menn 350 tilskuere
Elite kvinner 200 tilskuere
1. divisjon menn 200 tilskuere
i følge godkjent brann- og hallinstruks.

Dette er et minimumskrav som klubbene må forholde seg til for å få lov til å arrangere kamper i ønsket hall.

Utstyr som bane, dekke, vant, mål og klokke skal før sesongen være godkjent (fri for feil og mangler) av NBF.

Klubbene er selv ansvarlig for at de avtaler tid og sted for godkjenning av hall og utstyr med NBF. Kontaktperson blir oppnevnt etter årsmøte.

Alle kretser skal ha en arrangementsplan som skal overholdes. De er også pliktige til å delta på NBF sine arrangørkurs og holde egne for sine lokale klubber.

Arrangementsinstruksen skal følges:
* Arrangørene skal ha en arrangementsansvarlig som må ha gjennomført arrangementskurs.
* Arrangøren og dens funksjonærer skal under hele arrangementet være kledd i lett gjenkjennelig arrangørbekledning.
* Arrangøren skal sørge for at det er en kiosk åpen i hallen under hele arrangementet.
* Arrangøren for kamper i forbundsseriene må følge mal for forbundsarrangement.

Dersom noen av ovennevnte punkter ikke kan oppfylles, må NBF ha beskjed omgående.
Norges Bandyforbund kan gi dispensasjoner etter søknad.

Dersom klubber unnlater å gjennomføre ovennevnte uten godkjenning fra NBF, vil det bli sanksjonert og retten til videre deltakelse i gjeldende serie vil bli vurdert.

Seksjonens begrunnelse:
For å bedre arrangementene i forbundsseriekamper ønsker seksjonen å få inn i kampreglementet at malen for forbundsarrangement må følges.


8.2.10 Forslag fra Fjerdingby IBK:

§ 28 Overganger.

28.1 § Moderklubb
Moderklubb er den klubben spilleren var lisensiert for foregående spilleår og spilt obligatorisk kamp for.

28.2 § Generelt
Spillerlisens flyttes over til disposisjon for den nye klubben ved godkjenning av spillerovergang type A.

28.3 § Overgangsregler
Ved spillerovergang skal det fylles ut et korrekt overgangsskjema iflg. Retningslinjer vedr. overganger. Ufullstendig utfylt overgangsskjema behandles ikke.

Det er den nye klubben ansvar å kontakte moderklubb i.h.h.t. overgangsreglene.

For at moderklubben skal kunne stoppe en overgang, må overgangsskjemaet undertegnes og grunnen til å stoppe en overgang noteres skjemaet.

28.4 § Overgangsavgift
Overgangsgebyr skal innbetales iflg. Overgangsreglene.
Overgangsgebyret må være innbetalt senest 15. August. Om 15. August er på en Lørdag, Søndag eller helligdag gjelder første hverdag etter 15. August.
Ved ikke godkjent overgang, betales ikke gebyret tilbake. Blir klubbene enige etter 15. August må nytt gebyr betales.

28.5 § Ordinær overgangsperiode.
Overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden 1. Mai til 15. August.

Om en avtalebundet spiller skal gjøre en overgang under ordinær overgangsperiode må avtalen være sagt opp i.h.h.t til avtalen og klubbene være enige om overgangen.
For at avtale for spiller skal gjelde, skal spilleren tilhøre moderklubben i flg. § 28.1.

Kun en ( 1 ) overgang under ordinær overgangsperiode godkjennes pr. spiller og sesong, ( 1. Mai - 15. August ).

Spilleren tilhører den nye foreningen tidligst f.o.m. 1. Juli, etter at korrekt overgangsskjema er utfylt og godkjent av NBF . Deretter tilhører spilleren den nye klubben fem ( 5 ) dager etter at korrekt overgangsskjema er registret i forbundet.

28.6 § Overgang under pågående sesong.

Ved overgang under perioden 16. August til 15. Januar skal søknad skje i.h.h.t. § 28.6, 28.6.1 og 28.6.2. Spilleren tilhører, d.v.s. flyttes over til, den nye klubben fem ( 5 ) dager etter at NBF har mottatt korrekt overgangsskjema.
Spillerovergang under sesongen ( 15. August - 15. Januar ) kan gjøres flere ganger, men det skal være gått 30 dager før evt. ny overgang kan gjøres. Unntak gjelder for pkt. 28.6.3.A og 28.6.3.B.

Overgang av type A.
28.6.1 Om klubbene er enige skal overgang tillates under perioden 16. August til 15. Januar.
28.6.2 Avtale for spiller skal være undertegnet før overgang kan godkjennes.
28.6.3 Dersom klubbene ikke er enige kan overgang allikevel godkjennes under perioden 16. August - 15. Januar, om vektige grunner ligger til grunn. Som vektige grunner skal regnes:
28.6.3.A Flytting p.g.a. arbeid, studier eller annet. Dette gjelder når flytting umuliggjør spill for moderklubb. Dette gjelder ikke for klubber i forbundsserier.
28.6.3.B Sterke personlige årsaker.
28.6.4 Spiller som ikke har spilt ordinær kamp foregående sesong anses å ikke tilhøre moderklubb og må søke ny lisens.
28.6.5 Spillere som på grunn av at de er for gamle, ikke har et lag å spille for på grunn av at klubben ikke har påmeldt lag til seriespill
( herunder dispensasjonsspillere) er fri til å bytte klubb og spille for den klubb han ønsker. Dette gjelder også når klubben trekker seg fra seriespill eller velger å spille i en lavere divisjon enn de er kvalifisert for.

Overgang av type B. ( Samarbeidsavtale )
Spillere kan fritt flytte mellom klubbene. Melding om et slikt samarbeid skal avtales før sesongstart og skal meddeles skriftlig krets eller forbund. Hvilke spillere som har spilt hvor skal meddeles krets eller forbund senest første hverdag etter kamp. Spiller som har spilt for samarbeidsklubben har ingen rett til å spille neste representasjonskamp for klubben han flyttet fra. Dette gjelder ved hver bytting av klubb. Spillerlisensen tilhører hele tiden moderklubben.

En spiller kan ha en overgang av type B med sin moderklubb og en klubb i en divisjon over/under. Mellom disse kan han/hun flyte fritt, men må stå over 1 kamp ved bytte av klubb.

Rent praktisk innebærer dette at klubb A og B med et fåtall spillere på for eksempel guttelag kan lage en samarbeidsavtale før sesongstart som tillater at de melder på et guttelag for klubb AB. En spiller fra guttelaget AB kan samtidig også spille Junior for sin moderklubb.

Seksjonsstyrets innstilling:
Forslaget støttes ikke.

Regelteksten kan virke som en blåkopi av deler av det svenske overgangsreglementet.

Det å ta et utdrag av en regeltekst fra et regelement og sette det direkte inn i et annet er vanskelig.

Et av problemene med forslaget er at det omhandler regler både i innebandyens kampreglement, som seksjonsårsmøte kan gjøre endringer i, og Norges Bandyforbund sin lov, som kun Forbundstinget kan gjøre endringer i.

Videre er forslaget avhengig av at det gjøres store endringer i andre deler av reglementet rundt lisens, spilleberettigelse, osv. Det er derfor ikke mulig å vedta forslaget, da det bryter mot flere paragrafer i NBFs lov.

Seksjonen finner det vanskelig å ta stilling til et forslag som er så direkte og som tydelig ikke er gjennomarbeidet. Seksjonen savner også en skikkelig begrunnelse for forslaget.


8.3 Andre forslag

8.3.1 Dommerhonorar fra og med sesongen 2006/2007:

Eliteserien for kvinner: kr.700,- pr. dommer.
Eliteserien for menn: kr.850,- pr. dommer.
1.div øst for menn: kr.600,- pr. dommer.

Seksjonens begrunnelse:
Seksjonen ønsker en gradvis heving hvert år for å unngå større hevinger etter 2-3 år med uendrede satser.

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no