Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Forslag til Årsmøtet 2006

8. INNKOMNE FORSLAG

Et forslag til årsmøtet fra Fjerdingby IBK, innsendt pr e-post 21. april 2006, ble beklageligvis oversett av administrasjonen og har av den grunn ikke kommet med i de utsendte saksdokumentene. Forslaget er nå implementert i saksdokumentene på nettet, og vil i tillegg bli delt ut på årsmøtet.

8.2.10 Forslag fra Fjerdingby IBK:

§ 28 Overganger.

28.1 § Moderklubb
Moderklubb er den klubben spilleren var lisensiert for foregående spilleår og spilt obligatorisk kamp for.

28.2 § Generelt
Spillerlisens flyttes over til disposisjon for den nye klubben ved godkjenning av spillerovergang type A.

28.3 § Overgangsregler
Ved spillerovergang skal det fylles ut et korrekt overgangsskjema iflg. Retningslinjer vedr. overganger. Ufullstendig utfylt overgangsskjema behandles ikke.

Det er den nye klubben ansvar å kontakte moderklubb i.h.h.t. overgangsreglene.

For at moderklubben skal kunne stoppe en overgang, må overgangsskjemaet undertegnes og grunnen til å stoppe en overgang noteres skjemaet.

28.4 § Overgangsavgift
Overgangsgebyr skal innbetales iflg. Overgangsreglene.
Overgangsgebyret må være innbetalt senest 15. August. Om 15. August er på en Lørdag, Søndag eller helligdag gjelder første hverdag etter 15. August.
Ved ikke godkjent overgang, betales ikke gebyret tilbake. Blir klubbene enige etter 15. August må nytt gebyr betales.

28.5 § Ordinær overgangsperiode.
Overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden 1. Mai til 15. August.

Om en avtalebundet spiller skal gjøre en overgang under ordinær overgangsperiode må avtalen være sagt opp i.h.h.t til avtalen og klubbene være enige om overgangen.
For at avtale for spiller skal gjelde, skal spilleren tilhøre moderklubben i flg. § 28.1.

Kun en ( 1 ) overgang under ordinær overgangsperiode godkjennes pr. spiller og sesong, ( 1. Mai - 15. August ).

Spilleren tilhører den nye foreningen tidligst f.o.m. 1. Juli, etter at korrekt overgangsskjema er utfylt og godkjent av NBF . Deretter tilhører spilleren den nye klubben fem ( 5 ) dager etter at korrekt overgangsskjema er registret i forbundet.

28.6 § Overgang under pågående sesong.

Ved overgang under perioden 16. August til 15. Januar skal søknad skje i.h.h.t. § 28.6, 28.6.1 og 28.6.2. Spilleren tilhører, d.v.s. flyttes over til, den nye klubben fem ( 5 ) dager etter at NBF har mottatt korrekt overgangsskjema.
Spillerovergang under sesongen ( 15. August - 15. Januar ) kan gjøres flere ganger, men det skal være gått 30 dager før evt. ny overgang kan gjøres. Unntak gjelder for pkt. 28.6.3.A og 28.6.3.B.

Overgang av type A.
28.6.1 Om klubbene er enige skal overgang tillates under perioden 16. August til 15. Januar.
28.6.2 Avtale for spiller skal være undertegnet før overgang kan godkjennes.
28.6.3 Dersom klubbene ikke er enige kan overgang allikevel godkjennes under perioden 16. August - 15. Januar, om vektige grunner ligger til grunn. Som vektige grunner skal regnes:
28.6.3.A Flytting p.g.a. arbeid, studier eller annet. Dette gjelder når flytting umuliggjør spill for moderklubb. Dette gjelder ikke for klubber i forbundsserier.
28.6.3.B Sterke personlige årsaker.
28.6.4 Spiller som ikke har spilt ordinær kamp foregående sesong anses å ikke tilhøre moderklubb og må søke ny lisens.
28.6.5 Spillere som på grunn av at de er for gamle, ikke har et lag å spille for på grunn av at klubben ikke har påmeldt lag til seriespill
( herunder dispensasjonsspillere) er fri til å bytte klubb og spille for den klubb han ønsker. Dette gjelder også når klubben trekker seg fra seriespill eller velger å spille i en lavere divisjon enn de er kvalifisert for.

Overgang av type B. ( Samarbeidsavtale )
Spillere kan fritt flytte mellom klubbene. Melding om et slikt samarbeid skal avtales før sesongstart og skal meddeles skriftlig krets eller forbund. Hvilke spillere som har spilt hvor skal meddeles krets eller forbund senest første hverdag etter kamp. Spiller som har spilt for samarbeidsklubben har ingen rett til å spille neste representasjonskamp for klubben han flyttet fra. Dette gjelder ved hver bytting av klubb. Spillerlisensen tilhører hele tiden moderklubben.

En spiller kan ha en overgang av type B med sin moderklubb og en klubb i en divisjon over/under. Mellom disse kan han/hun flyte fritt, men må stå over 1 kamp ved bytte av klubb.

Rent praktisk innebærer dette at klubb A og B med et fåtall spillere på for eksempel guttelag kan lage en samarbeidsavtale før sesongstart som tillater at de melder på et guttelag for klubb AB. En spiller fra guttelaget AB kan samtidig også spille Junior for sin moderklubb.

Seksjonsstyrets innstilling:
Forslaget støttes ikke.

Regelteksten kan virke som en blåkopi av deler av det svenske overgangsreglementet.

Det å ta et utdrag av en regeltekst fra et regelement og sette det direkte inn i et annet er vanskelig.

Et av problemene med forslaget er at det omhandler regler både i innebandyens kampreglement, som seksjonsårsmøte kan gjøre endringer i, og Norges Bandyforbund sin lov, som kun Forbundstinget kan gjøre endringer i.

Videre er forslaget avhengig av at det gjøres store endringer i andre deler av reglementet rundt lisens, spilleberettigelse, osv. Det er derfor ikke mulig å vedta forslaget, da det bryter mot flere paragrafer i NBFs lov.

Seksjonen finner det vanskelig å ta stilling til et forslag som er så direkte og som tydelig ikke er gjennomarbeidet. Seksjonen savner også en skikkelig begrunnelse for forslaget.

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no