Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Årsberetning 2005/2006

FORORD

Kjære innebandyvenner!

Årsmøtet er her og jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk til mine kolleger i seksjonsstyret og takke administrasjonen, forbundsstyret, komiteene, kretser, klubber, dommere, frivillige og alle som jobber for og med vår idrett for sesongen som har gått.

Det er kommet inn få forslag til dette årsmøtet og jeg håper det har bakgrunn i at de fleste er tilfredse med de forskjellige reglement og skriv som er utarbeidet.

Innebandyen i Norge har god vekst og Norges Bandyforbund er ett av de få som ikke har tilbakegang ved årets idrettsregistrering.

Vil passe på å ønske alle et godt årsmøte og en god sommer.

Jon Erik Eriksen
Leder av Innebandyseksjonen


1.0 ORGANISASJON

1.1 Seksjonsstyret
Leder Jon Erik Eriksen (Fredrikstad IBK)
Nestleder: Jan Hagen (Tunet IBK)
1.Styremedl.: Trude Hanssen (Gjelleråsen IF)
2.Styremedl.: Jarle Heitmann (Tromsøya IBK)
3.Styremedl.: Mette Johansen (Greåker IBK)
1.Varamedl.: Jan Egil Thorsen (Sola IBK)
2.Varamedl.: Thomas Thorkildsen (Øreåsen IL)
3.Varamedl.: Gisle Johnson (HF innebandy)

Dommerkomiteen
Leder Jan Hagen
Medlem Jan Nordli
Medlem Kim A. H. Jørstad
Medlem Kirsti Wiker
Medlem Morten Lindem

Regelkomite innebandy
Leder Thor Johnsen
Medlem Per Harald Fjeldal
Medlem Thomas Thorkildsen
Medlem Bjørge Jansen
Medlem Kim A. H. Jørstad

Valgkomite innebandy
Medlem Geir Svenskerud
Medlem Johan Fuglestein
Medlem Morten Lindem

Arrangementskomiteen
Leder Eric Müller
Medlem Morten Riise
Medlem Aleksander Lilleøien

Økonomikomiteen
Medlem Jon Erik Eriksen
Medlem Jarle Heitmann
Medlem Jan Egil Thorsen


1.2 Administrasjon Generalsekretær Tomas Jonsson (62 %)
Økonomikonsulent Ann-Mari Ellefsen (62 %)
Idrettskonsulent Terje Larsen (95 %)
Utdanningskonsulent Frank Nordseth (100 %)
Leder for utviklingsavdelingen innebandy Kari Hånsnar (100 %)
Marked og informasjon Jan Serenander, 1.feb 2005 -1. mars 2006 (100 %)
Økonomi - og landslagsansvarlig Lars Bunæs (100 %)
Petter Lohrmann er ansatt 40 % som kretssekretær i Østfold Bandykrets.
Per Christian Westreng er ansatt 20 % som kretssekretær i Østfold
Kurt Tjelta er ansatt 50 % stilling som kretssekretær i Rogaland.
Espen Johansen er ansatt 100 % som kretssekretær i Oslo & Akershus Bandyregion. Espen har også ansvar for bandyidretten i Oslo.
Rune Ali Zouhar er ansatt 100 % som konsulent i Oslo & Akershus Bandyregion.

Følgende har vært ansatt i prosjektstillinger:
Vidar Johansen (NBF), Roy Olav Hordvik (Sogn og Fjordane), Eirin Sæle Sæbø (Sogn og Fjordane 24. august til mars 2006) Marius R Aurstad (Trøndelag, Møre og Romsdal), Jørn Hansen (Rogaland), Børge Larsen (Hordaland), Bjørnar Skogstad (Hedmark og Oppland), Tony Korsåsen (Oslo til 1. november 2005), Kirsti Bingh (Buskerud og Telemark), Roy Mikalsen (Nord-Norge), Oddbjørn Fiskå (Agder fra 1.mars).

1.3 Ulykkesforsikring
I henhold til vedtak på Forbundstinget 1986 skal alle spillere som ønsker å delta på småguttelag og opp til seniorlag innløse lisens. Det samme gjelder for dommere. Trenere, ledere og andre tillitsvalgte kan innløse lisens etter eget ønske. Kontroll av lisenser ble gjennomført i alle kretser i løpet av sesongen. Resultatet var positivt, klubbene er stadig mer seriøse i forsikringen av sine spillere. Alle lag skal fylle ut rubrikken for lisensnummer på kamprapportskjemaene. Dette letter arbeidet med lisenskontroll, og klubbene vil få bedre oversikt over om spillerne har innløst lisens.

1.4 Utvikling
Totalt har 6.512 innebandyspillere betalt lisens til NBF for sesongen 2005/2006.
Dette er en økning på 235 lisenser (ca. 3,7 %). Vi har pr. i dag ca. 315 aktive innebandyklubber. For mer opplysninger vises det til dokumentet "Innebandyutviklingen"

1.5 Møtevirksomhet
Innebandyseksjonen har hatt 9 møter i løpet av perioden og behandlet 78 saker.

1.6 Internasjonalt
Pr. 01.05.06 består "International Floorball Federation" av følgende 37 assosierte og fullverdige medlemsnasjoner:
Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Norge, Polen, Russland, Sverige, Sveits, Australia, Østerrike, Belgia, Brasil, Canada, Tyskland, Storbritannia, Ungarn, India, Italia, Japan, Latvia, Malaysia, Nederland, New Zealand, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spania, USA, Georgia, Frankrike, Pakistan, Korea, Ukraina, Liechtenstein, Island og Mongolia.

Representasjon
IFF Central Board (CB)
Peter Lindström og Tomas Jonsson har vært Norges representanter i IFF Central Board.
Jonsson har vært Treasurer, og Lindstrøm har vært markedsansvarlig.

IFF Referee Committee (RC)
Jan Hagen har vært medlem av komiteen. Jon Erik Eriksen har vært Co-opted medlem.

IFF Appeal Committee (AC)
Kjell Hovland Olsen har vært medlem av komiteen.

Rules- and Competition Committee (RACC)
Bjørge Jansen har vært medlem av komiteen.

1.7 Regelkomiteens beretning 2005/2006
Vi har hatt 2 møter samt flere e-maildrøftelser gjennom året.

I år har det kommet noen endringer fra det internasjonale forbundet i forhold til spillereglementet. Disse er gjennomgått og oversatt slik at de er i samsvar med det internasjonale.

Som vanlig har vi gjennomgått innkomne forslag til Seksjonsårsmøtet samt
Seksjonsstyrets forslag og vurdert disse mot andre regler for å unngå evt. motstridende regler.

Regelkomiteen er bredt og representativt for seksjonen og har et meget godt samarbeide.

Mvh
Thor Johnsen (Leder)

1.8 Økonomikomiteens beretning 2005/2006
Økonomikomiteen har bistått Generalsekretæren i aktuelle saker knyttet til økonomi.
Komiteen har denne sesongen bistått administrasjonen i møter med klubber som skylder NBF og kretser penger.
Komiteen er en rådgivende komité som klubber, kretser og administrasjon kan benytte seg av.


2.0 UTVIKLING

2.1 Trenerutvikling
I løpet av sesongen har Norges Bandyforbund gjennomført til sammen 13 trener 1 kurs i Oslo, Trondheim, Bergen, Tromsø, Alta, Arendal, Hamarøy, Nesna, Ibestad, og Florø med til sammen 175 deltakere.

Trener 2 kurs er nå under ferdigstilling, og den første piloten ble gjennomført internt i mai.
Kurset er på 40 timer.

DVDen "Velkommen til innebandy" er også under ferdigstilling.

NBF har også tilpasset Trener 1 -kurset for idrettslærere, lærerstudenter og idrettsstudenter, og gjennomført kurs på Høgskulen i Sogn og Fjordane for 93 studenter.
NBF vil takke alle involverte, og ikke minst engasjerte kursdeltakere for et spennende kurs år.

2.2 Krets-/ klubbutvikling
NBF-I har i perioden bevilget penger til en rekke tiltak arrangert av klubbene.

2.3 Utviklingsprosjekter
Det er i løpet av sesongen 2005/2006 gjennomført utviklingsprosjekter i samtlige fylker i landet.

Følgende personer har vært engasjert på prosjektbasis i utviklingsavdelingen i løpet av sesongen:
Vidar Johansen NBF
Roy Olav Hordvik Sogn og Fjordane
Børge Larsen Hordaland
Marius R Aurstad Trøndelag, Møre og Romsdal
Jørn Hansen Rogaland
Bjørnar Skogstad Hedmark og Oppland
Tony Korsåsen Oslo og Akershus (fram til november 2005)
Kirsti Bingh Buskerud, Vestfold, Telemark
Eirin Sæle Sæbø Sogn og Fjordane (fram til mars 2006)
Roy Mikalsen Nord-Norge (fra 24.oktober 2005)
Oddbjørn Fiskå Agder (fra 1. mars 2006)

Utviklingsarbeidet har følgende målsetning:
Å etablere innebandy som konkurranseaktivitet i hele Norge.

Tiltakene har foregått innenfor tre faser:
1. fase: Velkommen til innebandy
2. fase: Grunnleggende utdanningsfase
3. fase: Konsolideringsfase

Følgende prinsipper er lagt til grunn for utviklingsarbeidet:
- lokal tilpasning
- nært og støttende
- oppfølging
- samarbeid

I løpet av sesongen 2005/2006 har NBF startet et eget jenterekrutteringsprosjekt i innebandy. 26 jenter mellom 15 og 25 år fra 13 ulike klubber har deltatt i EMBLA innebandyteam. Hensikten har vært for EMBLA innebandyteam å rekruttere jenter i sine egne klubber med støtte og oppfølging fra NBF.

Fra 1. desember 2005 overtok NBF ansvaret for integrering av funksjonshemmede. Lillestrøm IBK er Norges første innebandyklubb med el-innebandyutøvere.

I løpet av 2005 fikk NBF 49 nye innebandyklubber, (51 klubber totalt). Hittil i 2006 har ytterligere 15 klubber meldt seg inn i forbundet. Veksten fordeler seg utover hele landet.

Kari Hånsnar (Avdelingsleder utvikling NBF-I)

2.4 Dommerkomiteens beretning 2005/2006

Dommerkomiteens sammensetning:
Jan Hagen, leder
Jan Nordli
Kim A. H. Jørstad
Kirsti Wiker
Morten Lindem
Terje Larsen, adm., har vært komiteens sekretær

Dommerkomiteen har hatt 6 møter gjennom sesongen samt noen arbeidsmøter og telefonmøter.

1. Dommersamlinger.
Gjennom sesongen har det vært 2 samlinger for dommere i forbundsseriene.
En helgesamling før sesongstart i august i Sarpsborg med regelgjennomgang, regeltest, fysisk test, emne kommunikasjon og gjennomgang av dommerdirektiver for sesongen. Leder i den svenske dommerkomiteen, Thomas Thim, var med på hele samlingen samt at han hadde forberedte innlegg begge dager. Av de 17 forbundsserieparene var det nær 100 % oppmøte.

I forbindelse med NM-finalene i april ble den andre samlingen avholdt, også i Sarpsborg. Tema denne gangen var gjennomgang av sesongen og forberedelse for neste sesong.

Før sluttspillet for herrer ble de dommerparene som ble tatt ut til å dømme disse kampene invitert til en egen kveldssamling, hvor fokus nettopp var på sluttspill. Også her ble det gjennomført en regeltest.

2. Dommeroppsett
Jan Nordli har hatt ansvaret for dommeroppsett, forfall etc. i de tre forbundsseriene, mens DK (bortsett fra den i DK som er aktiv dommer) har satt opp dommere i sluttspill og kvalifiseringsspill for seniors og i aldersbestemte klasser.

3. Observasjon
I løpet av denne sesongen har vi klart å gjennomføre hele 95 observasjoner av forbundsseriedommere, samt at våre tre internasjonale par har fått observasjon gjennom sine internasjonale oppdrag. Det er Jan Nordli, Pål Espen Groth, Morten Lindem, Kirsti Wiker, Jan Hagen og Jon Erik Eriksen som har stått for observasjonene.

4. Utdanning, nordisk samarbeid
Under U-19 VM i Tyskland i nov. 2001 tok Sverige og Finland initiativ til et nordisk samarbeid vedr. dommerutdanning. Til første møte i Stockholm i januar 2002 ble Norge invitert, og til neste møte i mars 2002 kom Danmark også med. Planen var at vi sammen frem til mai 2003 skulle utarbeide et felles dommerutdanningsmateriell basert på en dommerstige på 5 trinn. I tillegg til regelkunnskap inneholder materiellet temaer som matchlederen, dommerpsykologi, kommunikasjon, samspill, taktikk, observatørkunnskap, kost og treningslære, media og det å være dommer på ulike trinn. Det skriftelige materialet var ferdig primo april 2003, mens alt videomaterialet først er ferdig i løpet av denne sesongen pga sykdom. Fra Norges side har Jan Hagen, Kalle Arto, Jan Nordli og Terje Larsen deltatt, samt at vi har benyttet Geir Jordet fra NIH til tema dommerpsykologi.
25.-27. april 2003 var de 4 landene samlet i Gøteborg for en gjennomgang og opplæring av hovedinstruktører. Fra Norge stilte Jan Hagen, Jan Nordli, Kalle Arto, Per Chr. Westreng, Jan Magnar Ingebriktsli, Geir Kro og Alexander Hagen.

DK har også gjennom denne sesongen diskutert hvordan materialet skal brukes, og hvordan eksisterende dommere på ulike nivåer skal tilegne seg materialet. Til dette arbeidet har Rune Ali Zouhar og Kim Jørstad også deltatt.

5. Internasjonal representasjon
Kim Jørstad og Rune Ali Zouhar dømte i mai 2005 VM for kvinner i Singapore, 4 kamper i Europacupen i januar '06, inkl. mennenes finale, samt at de er tatt ut til å dømme i VM for menn i Sverige i mai/juni '06.
Per Christian Westreng og Espen Lundgreen dømte i U-19 VM for menn i Latvia i november '05.
Jan Magnar Ingebrigtsli og Peter Holmberg dømte 4-nasjoners for menn i oktober '05, som ble arrangert i Norge, med Italia, Tyskland, Danmark og Norge. Videre ble de tatt ut til å dømme C-VM for menn i Spania i mai '06.

I tillegg har vi hatt et samarbeid med Sverige der to av kommende internasjonale svenske par har vært her og dømt to kamper hver i eliteserien, mens vi har hatt ett par i Sverige, Trond Olsen og Roy Kristoffersen, samt at Rune Ali Zouhar og Kim Jørstad skulle vært der men måtte melde sykdomsforfall.
Videre har det danske internasjonale dommerparet vært her og dømt to elitekamper en helg, mens vi i denne sesongen ikke har hatt noen par i Danmark. Det har vi med godt utbytte hatt ved flere tidligere anledninger. Vi opplever et meget positivt samarbeid på dommersiden både med Sverige og med Danmark.

Jan Nordli har vært internasjonal observatør under europacup kvalifiseringen i Aalborg i august '05 og under U19 VM for menn i Latvia i november '05.

Jan Hagen har vært medlem av den internasjonale dommerkomiteen, IFF RC, fra januar 2005.

6. Årets dommerpar.
Jan Magnar Ingebrigtsli og Peter Holmberg ble utpekt som årets dommerpar av lagene i forbundsseriene.

7. NM-finaler.
Årets NM-finaler ble dømt av følgende dommerpar:
Menn Rune Ali Zouhar og Kim-Alexander Hofgaard Jørstad
Kvinner Jan Magnar Ingebrigtsli og Peter Holmberg
Menn jr. Trond Olsen og Roy Kristoffersen
Kvinner jr. Bjørnar Torvet og Jon Vegard Eliassen
Gutt Tomas Heggelund og Thomas Vermund
Jenter Anette Linderud og Ann-Christin Ramberg

8. Dommerutvikling.
DK har tatt initiativ til en samling med kretsenes dommeransvarlige for å diskutere og avstemme det langsiktige arbeidet for dommerrekrutteringen, både for kretsenes eget behov samt for rekruttering av dommere på sikt til forbundsseriene. På sikt er dette meget viktig slik at DK vil følge opp dette.
Som et ledd i innebandyseksjonens strategiske plan arbeider DK med en detaljert tiltaksplan for perioden fremover. I denne sammenheng hadde vi en helgesamling for alle kretsene i forbindelse med NM-finalene, der nettopp tiltaksplanen ble utarbeidet ytterligere og diskutert.

9. Neste sesong/fremtiden.
Undertegnede har vært leder av dommerkomiteen nå i 5 sesonger, og DK har i denne perioden utviklet seg fra å omfatte 1-2 personer til 5 personer de siste par årene. Undertegnede takker nå for seg i DK, og overlater dette arbeidet en ny DK for neste sesong. Kirsti Wiker slutter også i DK, slik at 3 av de 5 medlemmene i nåværende DK fortsetter også neste sesong. Av hensyn til de utfordringer vi fortsatt står overfor er det viktig at DK får en jevnlig nyrekruttering slik at man ikke kommer i den situasjonen vi var i for 5 år siden hvor alt DK- arbeid nær sagt lå nede.
Det er spesielt utviklingen av dommerarbeidet i alle kretsene som må prioriteres, samt videreutvikling av de dommerparene vi nå har i forbundsseriene.

Som opptakt til neste sesong inviteres alle dommere som skal dømme i forbundsseriene til en obligatorisk dommersamling høsten 2006. Her vil opplegget for dommerne gjennom sesongen bli presentert og diskutert. Samlingen vil ta opp gjennomgang av nye regler, regeltolkninger, regel-/fysiske tester, utdanning etc. med sikte på en stadig styrking av dommerrollen.

Som avtroppende leder i dommerkomiteen vil jeg ønske den nye dommerkomiteen lykke til med arbeidet videre.

Jan Hagen (leder i DK)

2.5 Arrangementkomiteens beretning 2005/2006
Arrangementskomiteen for innebandy har bestått av Morten Riise, Aleksander Lilleøien og Eric Müller. Dette er det fjerde året for arr. komiteen i innebandy. Denne sesongen har vi hatt fokus på arrangementkontroll, videreutvikling av arr. komiteen, deltagelse på NM arr. og klubb/krets kontakt. Vi har også hatt en representant på arrangementkurs i Sverige, noe som var meget lærerikt.

Vi har gjennomført arrangement- og hallkontroller hos flere eliteserielag. Vårt generelle inntrykk er at mange klubber kun holder seg til minimumskravene til arrangement. Noen var også under kravene og har måttet rette på dette i løpet av sesongen. Vi håper at mange klubber kan prioritere bedre arrangement neste sesong.

Arrangementskomiteen har også denne sesongen hatt stor glede av å følge noen gode arrangement som landskamper, kretsturneringer, serie- og NM-kamper. Spesielt NM-finale helgen i Fredrikstad var et stort høydepunkt arrangementmessig.

Vi har hatt mye kontakt oss i mellom på telefon og mail. Klubbene og kretsene er flinke til å henvende seg til oss pr. mail og har ofte fått svar i denne formen tilbake. Komiteen har hatt et godt samarbeid med NBF adm. gjennom hele sesongen, noe som har vært viktig for informasjonsflyten på behandlingen av innkomne saker.

I løpet av sesongen har komiteen hatt et tett og nært samarbeid med innbandyseksjonen grunnet videreutvikling av komiteen. Dette har medført til et tettere samarbeid med dommerkomiteen, ny og bedre arr. instruks og utvidet arr. kontroll.

Vi har i siste halvdel av sesongen satt av mye tid til å videreutvikle NBF-Innebandy arrangement som er utenom seriekamper. Under NM-finalene evaluerte vi hele arrangementet, slik at også NBF-I arrangementer også skal få egne maler slik forbundsseriekampene har. Nye instrukser og maler på tildelte arrangement blir en av arbeidsoppgavene for arrangementskomiteen neste sesong, samt følge opp seriearrangement.

Greåker den 8. mai 2006

Eric Müller
Leder i arrangementskomiteen


3.0 IDRETT BREDDE
NBF-I har i sesongen 2005/2006 administrert Eliteserien for menn, Eliteserien for kvinner, samt 1. divisjon Østland for menn. NBF-I har videre prøvd å gjøre det lettest mulig for kretsene å gjennomføre sine serier og øvrige aktiviteter. Kretsene med behov har fått tilsendt dataprogram (Excel) for kampoppsett, resultatregistrering og tabellutregning. Blant annet har NBF-I i nært samarbeid med kretser/ klubber gjennomført en rekke arrangementer. NBF-I vil takke klubber og kretser for arbeidet med å ta på seg arrangementer.

3.1 Kretsarbeid/ klubbarbeid

Kretsapparatet
Pr. 01.05.06 er det innebandyseksjoner i: Østfold, Akershus/Oslo, Innlandet, Buskerud (+Vestfold), Telemark, Agder (Aust- og Vest), Rogaland, Hordaland (+Sogn og Fjordane), Sør-Trøndelag (+Møre og Romsdal) og Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark).

Alle serier bortsett fra eliteserie menn, eliteserien kvinner samt 1. divisjon Østland menn blir administrert av kretsene. Det vises for øvrig til den enkelte krets' beretning. For tabeller se punkt 7.

Leca 4 Nations Cup (Oppsal Arena, Neshallen, Holmliahallen 28.-30.10.2005)
Bækkelagets SK, Nes IBK og Holmlia SK arrangerte seks landskamper for menn. Danmark, Italia, Tyskland og Norge deltok i turneringen. Resultater se pkt. 7.

Kretslagsturnering for aldersbestemte (Skjeberghallen 9.-11.12. 2005)
Sarpsborg IBK var teknisk arrangør av kretslagsturnering for aldersbestemte. Resultater: se pkt 7.

Landsfinale VGS (Askimhallen 11.-12.2.2005)
Askim IF var teknisk arrangør. Totalt i turneringen deltok det 96 lag fra hele landet.
Resultater se pkt. 7.

NM-puljespill kvinner senior (Skjeberghallen og Gaustadhallen 24.-26.3.2006)
Sarpsborg IBK og Slevik IBK var tekniske arrangører for hver sin pulje i NM-puljespill, kvinner.
Resultater, se punkt 7.

Kvalifiseringsturnering til eliteserien menn (Åsenhallen 31.3-2.4.2006)
Rogaland Bandykrets var teknisk arrangør av kvalifiseringsturneringen. Resultater, se punkt 7.

NM-puljespill, gutt/jente (Åsenhallen og Holmliahallen 31.3-2.4.2006)
Rogaland Bandykrets og Holmlia SK var tekniske arrangører for henholdsvis gutt og jente.
Resultater, se punkt 7.

NM-puljespill, junior menn og kvinner (Rykkinnhallen og Skårerhallen 8.-9.4.2006)
Bærums Verk IF og Lørenskog IBK var tekniske arrangører for henholdsvis jr menn og jr. kvinner. Resultater, se punkt 7.

Kvalifiseringsturnering til 1. Divisjon Østland menn (19.4-1.5.2006)
Årets kvalifiseringsturnering ble arrangert som hjemme-/bortekamper. Resultater, se punkt 7.

NM-finaler aldersbestemte klasser og kvinner og menn (Kongstenhallen 22.-23.4.2006)
Fredrikstad IBK var teknisk arrangør for NM-finalene. Resultater, se punkt 7.

Kvalifiseringsturnering til eliteserien kvinner (29.4-30.4 2006)
Øreåsen IL var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7.

3.2 Skoleverk
NBF-I har i samarbeid med kretser og klubber gitt tilbud om turneringer for de forskjellige alderstrinn i skoleverket. Hensikten har vært å rekruttere nye medlemmer til klubber eller at det dannes nye klubber i distriktene, i tillegg til å utvikle lærere i skoleverket. Prioritert område har vært videregående skoler, mens barne- og ungdomsskolearrangement er overlatt kretsene.

Mesterskap videregående skoler
Mesterskap for videregående skoler hadde også i år en stor deltakelse. Det ble arrangert kvalifiseringsturneringer på 11 forskjellige steder i landet med 106 deltakende lag.
Distriktsvinnerne for menn og kvinner kvalifiserte seg til landsfinalen i Askimhallen med Askim IF som utmerket arrangør. For resultater landsfinalen, se punkt 7.

3.3 Samarbeidspartnere
Snickers Workwear, Puma, If, Norsk Bandysport, Maxit Group, Hardanger Bestikk, Mobildata, Sony Ericsson, Canon, Telekiosken, Telenor, Observer og Globall Sport har bidratt positivt for innebandy som breddeidrett.


4.0 IDRETT ELITE
4.1 Årsrapport herrelandslaget i innebandy 2005/2006

Nu är det bara VM kvar och det är nu som det avgörs hur bra vi har arbetat de två senaste säsongerna. Vi har verkligen arbetat hårt för att lyckas bra i VM så jag hoppas på ett bra resultat.

Vi har haft följande läger och landskamper.
15-16 oktober Landslagsläger
28-30 oktober Leca Cup i Norge
Norge - Tyskland 20-3
Norge - Italien 9-3
Norge - Danmark 4-1
10-11 december Landslagsläger
Norge - All Star Team 11-7
Norge - All Star Team 5-3
28-29 januari Landslagsläger
11-12 februari Landslagsläger
Norge - Greåker 11-4
Norge - Fredrikstad 8-4
28-30 april 4-nationer i Tjeckien.
Norge - Tjeckien 5-5
Norge - Finland 3-13
Norge - Schweiz 4-13
6-7 maj Landslagsläger
20-28 maj VM i Sverige! (ej klart hur det slutar)

Det har varit en otroligt bra stämning i laget och alla i laget har arbetat stenhårt för att vi skall lyckas i VM. Jag vill nu passa på att ge extra stort TACK till Erik, Tony, Per-Olov och Lars som har gjort ett mycket bra arbete.
Nu håller vi tummarna att vi lyckas bra på VM och själv så vill jag tacka för två fina år med Norska herrlandslaget!

Urban Karlsson

4.2 Årsrapport U19 menn i innebandy 2005/2006

Jeg avslutter nå mitt arbeid med U-19 landslaget etter VM i Latvia. Jeg har hatt en veldig god tid, den perioden jeg har vært landslagssjef.
Hovedmålet denne sesongen har naturligvis vært VM i Latvia, og alt vi har gjort på samlinger og i treningskampene fram til VM har vi arbeidet med tanke på dette VM.

Vi startet dette VM året med en samling 29-30 januar for så å spille en dobbel landslagskamp mot Sveits i Stavanger 12-13 februar. Det var jo dette laget vi måtte slå i VM for å komme videre i turneringen, så det var veldig greit å vite hvilket nivå vi måtte opp i på et tidelig tidspunkt. Siden vi bare hadde hatt en samling før disse kampene syntes jeg vi gjorde en respektabel innsats, det ble to tap, 7-2 og 8-3, men vi hadde fått kjenne på det internasjonale nivået som vi kom til å møte i et VM.
Vi hadde en samling til før vi tok sommerferie og det skjedde 20-22 mai.

Etter sommerferien begynte vi for alvor å se fram mot VM, vi hadde en samling 13-14 august før vi skulle være med på Excel Tiger cup i Drammen 20-21-august. Slike cuper hadde U-19 aldri vært med på før, så dette var en ny opplevelse, nå sto det eliteserie lag på den andre siden av banen som igjen var større, sterkere og mer samspilte enn oss. Åssen ville vi takle det?
Syntes vi taklet det veldig bra, det var veldig mange av disse ungguttene som viste en fighter vilje som lover bra for norsk innebandy i årene som kommer. Vi spilte tre kamper i denne turneringen som ga verdifull kamp trening.
Neste steg for disse ungguttene var en dobbel kamp mot Sverige i Karlstad. Vi dro til Karlstad 10-11 september for å møte Sverige. Det ble til slutt to klare tap. Utgangspunktet vårt før disse to kamper, var at et norsk U-19 lag hadde aldri scoret mål mot Sverige i en landskamp før. Dette ble det veldig fokusert på blant spillerne før kampen.
Vi klarte å score mål mot dem, men det var vel det eneste vi gjorde også i den første kampen, respekten lå med tykke lag utenfor spillerne i denne kampen. Etter kampen hadde vi en lang prat med spillerne og forklarte dem at nervøsitet og respekt må bort til neste kamp, med bedre forutsetninger. Vi tok ledelsen og vi vant andre periode, men igjen tapte vi tredje periode som vi også gjorde mot Sveits. Men syntes i den andre kampen at vi spilte veldig bra og at vi var med på notene så lenge kreftene holdt.

Allerede helgen etter 16-18 september var vi på plass i en ny turnering, Planke cup i Fredrikstad.
Nok en gang skulle vi ut å spille mot eliteserie lag. Første kamp var mot regjerende mester Sarpsborg. Vi spiller en veldig bra kamp og leder med to mål etter to perioder, men som før taper vi tredje periode med tre mål og taper kampen med et mål. Neste kamp er mot Kverneland og vi er med der også, men mot slutten avgjør de kampen til sin fordel. Siste kamp er mot Slevik og da var kreftene slutt og vi tapte klart. Nok en gang må det nevnes at det gir veldig bra kamptrening å få være med i disse turneringene og ikke minst til lavere kostnader, enn det ville ha vært mot andre landslag.
Etter alt dette tok vi en siste samling den 15-16 oktober før det var avreise til VM 25. oktober.

Nå skulle alvoret starte og vi gledet over at nå var endelig tiden kommet, selv om vi gjerne skulle ha hatt litt mer tid i forberedelsene.
Selve VM og alt opplegg rundt må jeg si var en veldig positiv opplevelse, alt var tilrettelagt på den best mulige måte, syntes arrangøren fortjener mye skryt for dette VM.

Vi skulle møte Sveits i den første kampen og vi kom til denne kampen med mye selvtillit for vi hadde blitt mye bedre nå enn da vi møtte dem i Stavanger i februar. Kampen begynte med den verst tenkelige starten vi kunne fått, et selvmål etter bare 22 sek. De Sveitiske spillerne viste med stor tydelighet gjennom hele kampen at de var vant til å spille på ett mye høyere nivå enn det vi var vant til. Vi var rett og slett sjanseløse mot dette laget, de var bedre enn oss i alle faser.
Neste kamp skulle vi ut mot Finland og de var veldig gode, samspilte og var på et høyere nivå enn det vi var. Det ble dessverre to tap i de to første kampene. Siste motstander ut i gruppe spillet var mot Polen og i den kampen viste guttene litt av det som bor i dem, det var en kamp hvor vi hadde kontroll hele veien og vant til slutt med klare sifre.

Nå som gruppe spillet var ferdig og vi skulle ut å spille plasseringskamp fikk vi en noe uventet motstander i Tsjekkia.
Den kampen skulle Norge ha vunnet, men når du ikke scorer mål på omtrent åpne mål kan du heller ikke vinne. Vi var best i hele kampen og vi spilte veldig bra til tider, men det handler jo om å score flest mål og det greide vi ikke, så vi måtte reise hjem med en sjette plass i bagasjen.
Vi drømte om en semifinaleplass, håpet på en femte plass, men endte på en sjette plass i dette VM. Godkjent eller ikke, det får andre ha sine meninger om, men jeg syntes det var en veldig positiv og nyttig erfaring for disse ungguttene som kommer til å dominere norsk innebandy årene fremover.

Syntes dette året har vært veldig lærerikt på alle måter for min egen del og har stort sett bare positive minner. Jeg tror og håper at vi i ledelsen har bidratt til å utvikle disse spillere som har vært med på U-19 denne gang.

Vill takke alle som har bidratt til å gjøre dette til et positivt år for U-19, alt fra klubber til administrasjonen.

U-19 ledelsen i VM 2005 besto av følgende:
Johnny Petersen Landslagsjef
Cato Heidenberg Landslagtrener
Morten Andersen Materialforvalter
Trude Hanssen Manager
Lars Bunæs Lagleder
Lise Jacobsen Fysikalsk ansvarlig
Per Ole Eliassen Presse ansvarlig

Vennlig hilsen
Johnny Petersen (Landslagsjef)

4.3 Årsrapport kvinnelandslaget i innebandy 2005/2006
Team Kvinnelandslaget
Lars Bunæs, Andreas Hildremyr, Morten Ødegaard og Heidi A. Bunæs har vært med å gjennomføre landslagssamlingene denne sesongen.
Formål
Vårt ønske var å skape et defensivt grunnspill for at landslaget skal kunne hevde seg internasjonalt. Vi ønsket også å skape en trygg spillergruppe for at vi skulle prestere best mulig.

Samling
Det har vært avholdt 1 samling som gikk over to dager (helg), rett før World Challenge. Fokuset på samling har vært å få et lag i stand til å spille 4 nasjoners i Sverige. Treningen var basert på defensiv organisering og raske spillvendinger.

World Challenge, 9-11 februar 2006
Sverige - Norge 12-0 (2-0,7-0,3-0)
Norge - Sveits 2-5 (0-0,1-4,1-1)
Finland - Norge 7-0 (2-0,4-0,1-0)

Lars Bunæs - landslagssjef

4.4 Årsrapport U19 kvinner i innebandy 2005/2006
Team U-19
Lars Bunæs, Andreas Hildremyr, Linda Kristiansen, Morten Ødegaard og Heidi A. Bunæs har vært med å gjennomføre landslagssamlingene denne sesongen.
Formål
Hovedmålene med denne sesongen har vært å fortsette kartleggingen av aktuelle spillere til VM, inspirere spillere på samling, skape trygghet til VM. På keepersiden har vi satset spesielt for å heve nivået.

Samlinger
Det har vært avholdt 4 samlinger som alle har gått over to dager (helg).

Oppfølging/Observasjoner
Lars Bunæs har fulgt U-19 Herrer og var med til VM i Latvia. Videre har U19 Teamet vært ansvarlig for kvinnelandslaget i 4 nasjoners Jönköping (World Challenge).
Team U-19 Kvinner har observert: kretslags NM, Plankecup, Excel Tiger Cup, seriekamper, NM sluttspill og finaler.
En ekstra takk
Ønsker å rette en ekstra takk til foreldrene som har hjulpet til på samlinger - det setter vi ekstra stor pris på!

Lars Bunæs - landslagssjef

4.5 Eliteserien menn og kvinner, 1. divisjon Østland menn & NM senior
Eliteserien menn besto av 12 lag, 1.div. Østland menn besto av 10 lag og Eliteserien kvinner besto av 10 lag i 2005/2006. Administrasjonen har hatt få problemer med avviklingen av seriene.

Eliteserien for kvinner ble vunnet av Holmlia SK, 1. div. østland menn ble vunnet av Bækkelaget SK og Eliteserien for menn ble vunnet av Greåker IBK.

Årets spiller for menn ble Stian Skau (Greåker IBK) og årets spiller for kvinner ble Helena Lindberg (Sagene IF).

NM-finalene for senior ble arrangert i Kongstenhallen 22. april. Her vant Greåker IBK herrefinalen over Gjelleråsen IF, og Tunet IBK vant kvinnefinalen over Sagene IF.
For resultater vises det til punkt 7.

4.6 Europacup 2005/2006
Tunet IBK (kvinner) og Sarpsborg IBK (menn) var Norges representanter i årets Europacup som ble arrangert i Ostrava i Tsjekkia, 4-8.januar 2006.

Tunet IBK kom på en 5. plass, og Sarpsborg IBK kom på en 5. plass. (Resultater, se punkt 7.)


5.0 INFORMASJON/ MARKEDSFØRING
NBF-I har via sine informasjonsorganer gitt informasjon internt til medlemsmassen og eksternt via media om aktiviteten. NBF-I har også gjennom markedsføringsaktiviteter forsøkt å skaffe mest mulig inntekter for at innebandyaktiviteten totalt sett skal bli så rimelig som mulig for den enkelte uansett nivå.

5.1 Informasjon
NBF-I har gjennomført følgende informasjonstiltak i perioden:
" Produsert og sendt ut "Innebandykalenderen" til alle klubber/ tillitsvalgte og andre.
" Arrangert Kick Off for eliteserien menn med invitert presse, landslagssjef og elitespillere
" www.innebandy.no oppdateres daglig.
" Eliteserieresultater med kampfakta er innrapportert direkte til NTB, Tekst-TV og alle andre viktige aviser, TV- stasjoner, radioer osv. i hele innebandy- Norge.
" Utarbeidet terminliste med alle aktiviteter i løpet av perioden.
" Fulgt opp media med serieresultater og andre høydepunkter i løpet av sesongen.

5.2 Markedsføring
Markedsavdelingen på NBF - I har arbeidet med å ta frem presentasjoner, presentere og bearbeide selskap/potensielle sponsorer for innebandyen.
Responsen hos de selskap jeg tatt kontakt med er overlag veldig positiv, en klar forandring i attityde enn for et år siden ved bearbeiding av markedet ifbm NM-finalen 2004 på NRK. Det skal sies at presentasjonsformen til et TV sendt evenement som i fjor er noe annerledes enn da vi nå presenterer en helhet, og ikke kun eksponering i TV sammen med en idrett.
Innehold i en slik presentasjon er avgjørende, selskap mottar mengder av henvendelser fra bl.a idrettslag, kulturinstitusjoner og ulike organisasjoner. Presentasjonen må vise på unikheten og styrken med idretten.

Det finnes klar interesse om å få kommunisert med den unge målgruppen som innebandyen representerer (13-33 år), det viktige i det arbeidet er å finne troverdige kommunikasjonsmåter og som også involverer idretten.
De vi har hatt møte med ser veldig positivt på vår utvikling og vekst, det aller mest positive er at vi har vekst på aktivitet. Vi skal belyse vår særegne stilling i norsk idrett som er vekst, vekst i de aldersgrupper som andre idretter sliter pr. i dag.

Innebandyen har et produkt som er modent for å bli presentert for selskap i norsk næringsliv. En selektiv utvelgelse av;
- selskap som henvender seg til den målgruppe innebandyen representerer som f.eks mobiloperatører og mobil leverandører.
- selskap som ønsker å sterke en ungdomlig profil eller å få en mer ungdomlig profil
- selskap som er riksdekkende og gjerne bedrifter som har Skandinavia som marked.
Vi ønsker langsiktige avtaler, dette er viktig for troverdigheten for idrette og dess sponsorer.

Målsettingen er å fortsette å etablere kontakter i næringslivet, få mulighet å presentere innebandyen, våre verdier, vår visjon. Målet er ikke å fokusere kun på de tradisjonelle elementene for sponsing, logoeksponering, tilskuertall eller media eksponering. Det er en for liten del i forhold til andre idretter. Her er det viktig at idretten vokser innenfra, bedre og mer attraktive arrangement som i sin tur tiltrekker flere tilskuere. Vi skal søke andre kommunikasjonsformer der vi sammen med sponsorer oppnår en økt profilering i kanaler der vi i dag ikke er tilstede. Logoeksponeringen skal selvfølgelig være en del av kommunikasjonen men innebandyen kan ikke kun basere seg på å tilby synlighet på våre idrettsutøvere, arenaer og internettsider.

NBF - I skal arbeide mot de riksdekkende medieselskapene, etablere en kontakt med TV-selskaper, produksjonsselskaper og fortsette med å sende ut relevante pressemeldinger.

Sponsorer krever kontinuerlig oppfølging og stiller krav til de organisasjoner de samarbeider med, det stiller i sin tur krav til NBF. Flere sponsorer/samarbeidspartnere er en økonomisk nødvendighet for å kunne drive idretten fremover men det kommer å innebære at NBF må klare av å håndtere disse profesjonelt.


6.0 ANLEGG

NBF-I har forsøkt å tilrettelegge for at innebandyaktiviteten får best mulig tilgang til anlegg i Norge. Dette er forsøkt oppnådd gjennom påvirkning av besluttende myndigheter på kommunalt, fylkes- og departementsplan, og i samarbeid med andre ledd i Norges Idrettsforbund. Blant annet har vi deltatt på flere møter med de andre hallidrettene, og innebandy vil også bli en del av den nyreviderte boka til KKD om Flerbrukshaller. Et prioritert område har vært å stimulere til å få flest mulig vant inn i eksisterende og nye anlegg. En rekke klubber har fått støtte til innkjøp av vant, samt inngått nedbetalingsordninger for vantene. Andre tiltak som har vært diskutert:
" Arbeide for at nødvendig utstyr (vant + mål) blir en naturlig del av alle nye anlegg som bygges
" Arbeide for å få nødvendig utstyr inn i flest mulig eksisterende anlegg hvor det kan spilles innebandy
" Arbeide for at innebandy blir en naturlig del av alle landets fylkesplaner for anlegg
" Vurdere å arbeide for å få "Riksanlegg for innebandy" og mobilt innebandygulv.
" Se på mulige samarbeidspartnere om bruk av felles anlegg for å sikre full utnyttelse, f.eks eksisterende fleridrettsanlegg, tennishaller m.m.


7.0 RESULTATER
Det henvises til resultat og statistikksidene på innebandy.no.

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no