Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Årsberetning 2004/2005

FORORD

Kjære innebandyvenner!

Et nytt innebandyår har gått og årsmøtet er her.

Året som har gått har vist seg å gi stor uttelling på de utviklingstiltakene som er satt i gang for å spre innebandyen til nye områder i Norge. Vi har hatt en vekst på 38 % i følge idrettsregistreringen, noe som ingen andre idretter kan vise til. Spesielt er økningen av spillere under 17 år meget gledelig.

Bandyseksjonen har også dette året slitt med mye uro, og det har ført til at administrasjonen har brukt mye unødvendig energi og ressurser på å håndtere dette.

Vi får håpe at dette nå har roet seg ned, så vi kan fokusere på videreutvikling av organisasjonen vår.

Til slutt vil jeg rette en stor takk til mine kollegaer i seksjonsstyret og administrasjonen for en utmerket jobb. En stor takk til alle tillitsvalgte for stort engasjement og godt arbeid.

Ønsker alle et godt møte og en god sommer.

Jon Erik Eriksen
Leder av Innebandyseksjonen


1.0 ORGANISASJON

1.1 Seksjonsstyret
Leder: Jon Erik Eriksen Fredrikstad IBK
Nestleder: Jan Hagen (Tunet IBK)
1.Styremedl.: Trude Hanssen (Holum IBK)
2.Styremedl.: Jarle Heitmann (TSI innebandy)
3.Styremedl.: Janne Johannesen (Askim IF)
1.Varamedl.: Gisle Johnson (Horten IBK)
2.Varamedl.: Thomas Thorkildsen (Øreåsen IL)
3.Varamedl.: Jan Egil Thorsen (Sola - Grannes IBK)

Dommerkomiteen
Leder Jan Hagen
Medlem Jan Nordli
Medlem Kim A. H. Jørstad
Medlem Kirsti Wiker
Medlem Morten Lindem

Regelkomite innebandy
Leder Thor Johnsen
Medlem Per Harald Fjeldal
Medlem Thomas Thorkildsen
Medlem Bjørge Jansen
Medlem Kim A. H. Jørstad

Valgkomite innebandy
Leder Carl-Otto Evensen
Medlem Jan Åge Kiran
Medlem Tommy Kristiansen
Medlem Thomas Bråthen
Medlem Kurt Tjelta

Arrangementskomiteen
Leder Eric Müller
Medlem Morten Riise
Medlem Arild Bakken
Medlem Aleksander Lilleøien

Økonomikomiteen
Medlem Jon Erik Eriksen
Medlem Jarle Heitmann
Medlem Jan Egil Thorsen

Informasjonskomiteen.
Leder Jarle Heitmann
Medlem Henning Rugsveen
Medlem Roger Pettersen


1.2 Administrasjon
Terje Larsen har vært ansatt i 95% stilling i hele perioden som idrettskonsulent, Frank Nordseth har vært ansatt i 100 % stilling som utdanningskonsulent. Kari Rinne er ansatt 100% som utviklingskonsulent innebandy. Generalsekretær Tomas Jonsson (59%), økonomikonsulent Ann-Mari Ellefsen (59%). Jan Serenander har fra 1.februar vært ansatt i 100% med ansvar for marked og informasjon.
Petter Lohrmann er ansatt 40% som kretssekretær i Østfold Bandykrets.
Espen Johansen er ansatt 100% som kretssekretær i Oslo & Akershus Bandyregion. Espen har også ansvar for bandyidretten i Oslo. Rune Ali Zouhar er også ansatt 100% i regionen.
Bjørn-Erik Thorp er ansatt 40% med hovedvekt på Oslo og Akershus.
Christoffer Holm Austad avvikler sin siviltjeneste hos Norges Bandyforbund fra september 2004 til juli 2005.
Vidar Johansen (NBF), Roy Olav Hordvik (Sogn og Fjordane), Johan Fuglestein (Hordaland), Marius R Aurstad (Trøndelag, Møre og Romsdal), Jørn Hansen (Rogaland), Børge Larsen (Hordaland), Bjørnar Skogstad (Hedmark og Oppland), Tony Korsåsen (Oslo) og Kirsti Bingh (Buskerud og Telemark) har vært ansatt på prosjektstillinger.


1.3 Ulykkesforsikring
I henhold til vedtak på Forbundstinget 1986 skal alle spillere som ønsker å delta på småguttelag og opp til seniorlag innløse lisens. Det samme gjelder for dommere. Trenere, ledere og andre tillitsvalgte kan innløse lisens etter eget ønske. Kontroll av lisenser ble gjennomført i alle kretser i løpet av sesongen. Resultatet var positivt, klubbene er stadig mer seriøse i forsikringen av sine spillere. Alle lag skal fylle ut rubrikken for lisensnummer på kamprapportskjemaene. Dette letter arbeidet med lisenskontroll, og klubbene vil få bedre oversikt over om spillerne har innløst lisens.


1.4 Utvikling
Totalt har 6.277 innebandyspillere betalt lisens til NBF for sesongen 2004/2005.
Dette er en økning på 660 lisenser (ca. 12 %). Vi har pr. i dag ca. 240 aktive innebandyklubber. For mer opplysninger vises det til dokumentet "Innebandyutviklingen"


1.5 Møtevirksomhet
Innebandyseksjonen har hatt 9 møter i løpet av perioden og behandlet 86 saker.


1.6 Internasjonalt
Pr. 01.05.05 består "International Floorball Federation" av følgende 35 assosierte og fullverdige medlemsnasjoner:
Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Norge, Polen, Russland, Sverige, Sveits, Australia, Østerrike, Belgia, Brasil, Canada, Tyskland, Storbritannia, Ungarn, India, Italia, Japan, Latvia, Malaysia, Nederland, New Zealand, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spania, USA, Georgia, Frankrike, Pakistan, Korea, Ukraina og Liechtenstein.

Representasjon

IFF Central Board (CB)
Peter Lindström og Tomas Jonsson har vært Norges representanter i IFF Central Board.
Jonsson har vært Treasurer, og Lindstrøm har vært markedsansvarlig.

IFF Referee Committee (RC)
Jan Hagen har vært medlem av komiteen. Jon Erik Eriksen har vært Co-opted medlem.

IFF Appeal Committee (AC)
Kjell Hovland Olsen har vært medlem av komiteen.

Rules- and Competition Committee (RACC)
Bjørge Jansen har vært Co-opted medlem av komiteen.

Jon Erik Eriksen og Jan Nordli har i perioden 2004-2006 internasjonal status som dommerobservatører.


1.7 Regelkomiteens beretning 2004/2005
Komiteen har hatt et møte for å hjelpe seksjonen med å utarbeide forslag til årsmøtet, samt å vurdere innkomne forslag til årsmøtet.
I tillegg har vi hatt mange drøftelser via e-post.

Regelkomiteen er veldig godt sammensveiset og arbeider effektivt.

Mvh
Thor Johnsen (Leder)


1.8 Økonomikomiteens beretning 2004/2005
Økonomikomiteen har bistått Generalsekretæren i aktuelle saker knyttet til økonomi.
Komiteen er i utgangspunktet ikke en kontrollkomité, men en rådgivende sådan.


2.0 UTVIKLING

2.1 Trenerutvikling
I løpet av sesongen har Norges Bandyforbund gjennomført til sammen 6 trener 1 kurs i Oslo, Gjøvik, Bergen og Sogn og Fjordane med til sammen 105 deltakere.

Trener 2 kurs er under utvikling og vil være klart i løpet av sesongen 2005/2006.
Kurset vil være på 40 timer.

NBF er i samarbeid med Norges idrettshøgskole i gang med produksjon av to innebandy- DVDer, "Velkommen til innebandy" og "Skuddanalyse i innebandy". Disse vil være ferdigstilte i løpet av sesongen 2005/2006.

NBF har også tilpasset "Velkommen til innebandy" -kurset for idrettslærere, lærerstudenter og idrettsstudenter, og gjennomført kurs i Bodø (20 stk), Sogndal (80 stk), to kurs i Drammen (50 stk), Lillehammer (60 stk) og Lesvos (50 stk).

NBF vil takke alle involverte, og ikke minst engasjerte kursdeltakere for et spennende kurs år.


2.2 Krets-/ klubbutvikling
NBF-I har i perioden bevilget penger til en rekke vantkjøp rundt omkring i landet.
NBF-I har også bevilget penger til en rekke tiltak arrangert av klubbene.


2.3 Utviklingsprosjekter
Det er i løpet av sesongen 2004/2005 gjennomført over 500 utviklingstiltak med over 10.000 deltagere innenfor NBF-I.

Følgende personer har vært engasjert på prosjektbasis i utviklingsavdelingen i løpet av sesongen:
Vidar Johansen NBF
Roy Olav Hordvik Sogn og Fjordane
Børge Larsen Hordaland (fra 15. august 2004)
Marius R Aurstad Trøndelag, Møre og Romsdal
Jørn Hansen Rogaland
Bjørnar Skogstad Hedmark og Oppland
Tony Korsåsen Oslo og Akershus (fra 7. februar 2005)
Kirsti Bingh Buskerud, Vestfold, Telemark (fra 9. mars 2005)
I tillegg har Bjørn-Erik Thorp vært engasjert 40 % i Oslo og Akershus.

Utviklingsarbeidet har følgende målsetning:
Å etablere innebandy som konkurranseaktivitet i hele Norge.

Tiltakene har foregått innenfor tre faser:
1. fase: Velkommen til innebandy
2. fase: Grunnleggende utdanningsfase
3. fase: Konsolideringsfase

Følgende prinsipper er lagt til grunn for utviklingsarbeidet:
- lokal tilpasning
- nært og støttende
- oppfølging
- samarbeid

Resultatene i 2004 viser at modellen som er lagt til grunn og virkemidlene vi har brukt gir resultater i henhold til formål og målsetning.

Tallene fra NIF for 2004 (Idrettsregistreringen) viser en netto økning på 51 klubber og 38 % vekst for innebandy.
Hittil i 2005 har ytterligere 21 klubber meldt seg inn i NBF.

Kari Hånsnar (Avdelingsleder utvikling NBF-I)


2.4 Dommerkomiteens beretning 2004/2005

Dommerkomiteens sammensetning:
Jan Hagen, leder
Jan Nordli
Kim-Alexander Hofgaard Jørstad
Kirsti Wiker
Morten Lindem
Terje Larsen, adm., har vært komiteens sekretær

Dommerkomiteen har hatt 7 møter gjennom sesongen samt noen arbeidsmøter.

1. Dommersamlinger.
Gjennom sesongen har det vært 2 samlinger for dommere i forbundsseriene.
En helgesamling før sesongstart i august på Hamar med regelgjennomgang, regeltest, fysisk test, observasjon og gjennomgang av dommerdirektiver for sesongen.
Av de 15 forbundsdommerparene var det nær 100% oppmøte.
DK klarte før sesongstart i 2003 å sponse en klespakke til dommerne som alle forbundsdommere har benyttet også denne sesongen. De nye dommerparene har også inngått i denne klespakken.

I forbindelse med 4-nasjoners i februar ble den andre samlingen avholdt som 1-dags samling. Også under denne samlingen var det regeltest.

2. Dommeroppsett
Jan Nordli har hatt ansvaret for dommeroppsett, forfall etc. i de tre forbundsseriene, mens DK (bortsett fra den i DK som er aktiv dommer) har satt opp dommere i NM-sluttspill og kvalifiseringsspill for seniorer og i NM for aldersbestemte klasser.
I forbindelse med NM kretslag og NM junior kvinner og menn gjennomførte DK et eget opplegg med 2-3 dommerpar med sikte på rekruttering til neste sesongs forbundsserier.

3. Observasjon
I løpet av denne sesongen har vi klart å gjennomføre hele 83 observasjoner av våre forbundsdommere, samt at våre to internasjonale par har fått observasjon gjennom sine internasjonale oppdrag. Det er Jan Nordli, Pål Espen Groth og Jon Erik Eriksen som har stått for observasjonene. Det har ikke vært avholdt generelt observatørkurs i sesongen, men DK jobber med å utdanne flere observatører direkte.

4. Utdanning, nordisk samarbeid
Under U-19 VM i Tyskland i nov. 2001 tok Sverige og Finland initiativ til et nordisk samarbeid vedr. dommerutdanning. Til første møte i Stockholm i januar 2002 ble Norge invitert, og til neste møte i mars 2002 kom Danmark også med. Planen var at vi sammen frem til mai 2003 skulle utarbeide et felles dommerutdanningsmateriell basert på en dommerstige på 5 trinn. I tillegg til regelkunnskap inneholder materiellet temaer som kamplederen, dommerpsykologi, kommunikasjon, samspill, taktikk, observatørkunnskap, kost- og treningslære, media og det å være dommer på ulike trinn. Det skriftlige materiellet var ferdig primo april 2003, mens alt videomateriellet først er ferdig i løpet av denne sesongen pga sykdom. Fra Norges side har Jan Hagen, Kalle Arto, Jan Nordli og Terje Larsen deltatt, samt at vi har benyttet Geir Jordet fra Norges Idrettshøgskole til temaet dommerpsykologi.
25.-27. april 2003 var de 4 landene samlet i Gøteborg for en gjennomgang og opplæring av hovedinstruktører. Fra Norge stilte Jan Hagen, Jan Nordli, Kalle Arto, Per Chr. Westreng, Jan Magnar Ingebrigtsli, Geir Kro og Alexander Hagen.

DK har gjennom denne sesongen diskutert hvordan materiellet skal brukes, og hvordan eksisterende dommere på ulike nivåer skal tilegne seg materiellet. Til dette arbeidet har Rune Ali Zouhar og Kim-Alexander H. Jørstad også deltatt.

5. Internasjonal representasjon
Kim-Alexander H. Jørstad og Rune Ali Zouhar dømte i mai '04 VM for menn i Sveits, 4 kamper i Europacupen i januar '05, inkl. semifinale, samt at de er tatt ut til å dømme i VM for kvinner i Singapore i mai/juni '05.
Per Christian Westreng og Espen Lundgreen dømte 2 kamper i Founder`s cup i Sverige i november '04, Sverige-Sveits (k) og Sverige-Finland (U19 m) samt 3 kamper i 4-nasjoners for kvinner i Norge i februar '05.
I tillegg har vi hatt et samarbeid med Sverige der begge våre to internasjonale par fikk dømme en eliteseriekamp for menn og en div. 1 kamp for menn hver i oktober '04. Dette er første gang norske par har dømt eliteserien i Sverige. Jørstad/Zouhar dømte Södertälje-Haninge, mens Westreng/Lundgreen dømte Storvreta- Södertälje.

6. Årets dommerpar.
Kim-Alexander H. Jørstad og Rune Ali Zouhar ble utpekt som årets dommerpar av lagene i de tre forbundsseriene.

7. Dommerutvikling.
DK har tatt initiativ til en samling med kretsenes dommeransvarlige for å diskutere og avstemme det langsiktige arbeidet for dommerrekrutteringen, både for kretsenes eget behov samt for rekruttering av dommere på sikt til forbundsseriene. På sikt er dette meget viktig slik at DK vil følge opp dette. Som et ledd i innebandyseksjonens strategiske plan vil DK utarbeide en mer detaljert tiltaksplan for perioden fremover.

8. Neste sesong
Som opptakt til neste sesong inviteres alle dommere som skal dømme i forbundsseriene til en obligatorisk dommersamling 3.-4. september 2005. Her vil opplegget for dommerne gjennom sesongen bli presentert og diskutert. Samlingen vil ta opp regeltolkninger, regel-/fysiske tester, utdanning etc. med sikte på en stadig styrking av dommerrollen.

Jan Hagen (leder i DK)


2.5 Arrangementkomiteens beretning 2004/2005
Arrangementskomiteen for innebandy har bestått av Morten Riise, Arild Bakken, Aleksander Lilleøien og Eric Müller. Dette er det tredje året for arr. komiteen i innebandy. Denne sesongen har vi hatt to arrangementkurs(Oslo/Stavanger) for klubbene i eliteseriene, 1 div. og klubber/kretser som har blitt tildelt arrangement.

Vi har gjennomført en hallkontroll hos de fleste eliteserie og 1 div. Østland klubbene. Resultatene var litt sprikende, men klubbene var flinke til å rette på de feilene som vi fant. Klubbene må selv bli flinkere til å lese hvilke krav som settes og følge dette. Det var flest avvik på oppmerking og dårlige nett.

Vi føler at mange klubber er bra på å følge arrangementinstruksene, men dessverre har vi noen dårlige klubber. Spesielt de nye klubbene i eliteseriene har tatt arrangementinstuksen veldig seriøst. Det er ikke noen sammenheng mellom gode sportslige resultater og bra arrangement. Vi har behandlet flere saker angående klager på arrangement. Dette har gjeldt:
-Snus, søppel, innmarsj, musikk, websider, tilrop fra publikum etc. Snus har alltid vært et problem innenfor vår idrett, men nå må alle parter(dommere/spillere/klubber) ta et ekstra tak i dette. Innebandyens fine vekst kan hindres på grunn av snusproblematikken i enkelte områder.

Arrangementskomiteen har denne sesongen hatt stor glede av å følge noen meget gode arrangement som landskamper, eliteseriekval., kretsturneringer og NM kamper. Det har vært et løft i denne type arrangement og mange klubber legger ned mye bra arbeid. Innebandy ligger i dag over mange andre idretter, når det gjelder arrangement, noe som er gledelig.
Vi har hatt to møter i løpet av sesongen, i tillegg har vi hatt mye kontakt via telefon og mail. I løpet av neste sesongen skal arbeide tettere med lag som har blitt tildelt arrangement. Nye instrukser og maler på tildelte arrangement blir en av arbeidsoppgavene for arrangementskomiteen neste sesong, samt følge opp seriearrangement.

Arild Bakken gir seg etter tre år i komiteen og vi takker han for sin gode innsats i komiteen.

Eric Müller
Leder i arrangementskomiteen3.0 IDRETT BREDDE
NBF-I har i sesongen 2004/2005 administrert Eliteserien for menn, Eliteserien for kvinner, samt 1. divisjon Østland for menn. NBF-I har videre prøvd å gjøre det lettest mulig for kretsene å gjennomføre sine serier og øvrige aktiviteter. Kretsene med behov har fått tilsendt dataprogram (Excel) for kampoppsett, resultatregistrering og tabellutregning. Blant annet har NBF-I i nært samarbeid med kretser/ klubber gjennomført en rekke arrangementer. NBF-I vil takke klubber og kretser for arbeidet med å ta på seg arrangementer.

3.1 Kretsarbeid/ klubbarbeid

Kretsapparatet
Pr. 01.05.05 er det innebandyseksjoner i 11 kretser: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark/ Oppland, Buskerud (+Vestfold), Telemark, Agder (Aust- og Vest), Rogaland, Hordaland (+Sogn og Fjordane), Sør-Trøndelag (+Møre og Romsdal) og Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark).

Alle serier bortsett fra eliteserie menn, eliteserien kvinner samt 1. divisjon Østland menn blir administrert av kretsene. Det vises for øvrig til den enkelte krets' beretning. For tabeller se punkt 7.

Kretslagsturnering for aldersbestemte (Skjeberghallen 11.-12.12. 2004)
Østfold BK i samarbeid med Sarpsborg SK var teknisk arrangør av kretslagsturnering for aldersbestemte. Resultater: se pkt 7.

Landsfinale VGS (Askimhallen 12.-13.2.2005)
Askim IF var teknisk arrangør. Totalt i turneringen deltok det 99 lag fra hele landet.
Resultater se pkt. 7.

4 Nations Cup (Høyenhallen 11.-13.2.2005)
Tunet IBK arrangerte seks landskamper for kvinner. Sveits, Sverige, Finland og Norge deltok i turneringen. Resultater se pkt. 7.

Landskamper U19 menn mot Sveits (Åsenhallen og Frøyhallen 12.-13.2.2005)
Rogaland Bandykrets arrangerte to landskamper for U19 menn. Motstander var Sveits.
Resultater se pkt. 7.

NM-puljespill kvinner senior (Haugerudhallen og Bakkeløkka Idr.hall 18.-20.3.2005)
Lindøya IK og Fagerstrand IF var tekniske arrangører for hver sin pulje i NM-puljespill, kvinner.
Resultater, se punkt 7.

Kvalifiseringsturnering til 1. Divisjon Østland menn (30.3-8.4 2005)
Årets kvalifiseringsturnering ble arrangert som hjemme-/bortekamper. Resultater, se punkt 7.

Kvalifiseringsturnering til eliteserien kvinner (5.4-13.4 2005)
Årets kvalifiseringsturnering ble arrangert som hjemme-/bortekamper. Resultater, se punkt 7.

Kvalifiseringsturnering til eliteserien menn (Dragvoll Idrettshall 9.-10.4.2005)
Sør-Trøndelag Bandykrets og NTNUI Gløshaugen var tekniske arrangører av kvalifiseringsturneringen. Resultater, se punkt 7.

NM-puljespill, pike/gutt (Gaustadhallen og Holmliahallen 9.-10.4.2005)
Slevik IBK og Holmlia SK var tekniske arrangører for henholdsvis pike og gutt.
Resultater, se punkt 7.

NM-finaler kvinner og menn (Nye Apalløkkahallen 16.4.2005)
SF Grei var teknisk arrangør for NM-finalene. Resultater, se punkt 7.

NM-finaler, pike/gutt (Bjølsenhallen 17.4.2005)
Sagene IF var teknisk arrangør for NM-finalene. Resultater, se punkt 7.

NM-puljespill, junior menn og kvinner (Tindlundhallen og Høyenhallen 23.-24.4.2005)
Greåker IBK og Tunet IBK var tekniske arrangører for henholdsvis jr menn og jr. kvinner. Resultater, se punkt 7.

NM-finaler, junior menn og kvinner (Gaustadhallen 30.4.2005)
Slevik IBK var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7.

3.2 Skoleverk
NBF-I har i samarbeid med kretser og klubber gitt tilbud om turneringer for de forskjellige alderstrinn i skoleverket. Hensikten har vært å rekruttere nye medlemmer til klubber eller at det dannes nye klubber i distriktene, i tillegg til å utvikle lærere i skoleverket. Prioritert område har vært videregående skoler, mens barne- og ungdomsskolearrangement er overlatt kretsene.

Mesterskap videregående skoler
Mesterskap for videregående skoler hadde også i år en stor deltakelse. Det ble arrangert kvalifiseringsturneringer på 12 forskjellige steder i landet med 96 deltakende lag.
Distriktsvinnerne for menn og kvinner kvalifiserte seg til landsfinalen i Askimhallen med Askim IF som utmerket arrangør. For resultater landsfinalen, se punkt 7.

3.3 Samarbeidspartnere
Snickers Workwear, Umbro, If, Norsk Bandysport, Hurtigruta Bilglass, og Globall Sport har bidratt positivt for innebandy som breddeidrett.


4.0 IDRETT ELITE

4.1 Årsrapport herrelandslaget i innebandy 2004/2005

Nu är mitt första år som förbundskapten för det Norska landslaget slut och jag ser redan fram emot det följande.
Det var verkligen lätt att komma in i laget eftersom stämningen och sammanhållningen var och fortfarande är väldigt god. Landslagsledningen såg direkt till att jag kom in i verksamheten på ett bra sätt genom att vara öppna och hjälpsamma. Här vill jag passa på och tacka Terje, Erik, Tony och Per-Olov som har gjort ett kanonarbete!

Detta år har ju varit ett så kallat mellanår eftersom det inte har varit något mästerskap. Personligen känns det bra att få starta direkt efter ett VM eftersom man vet att man har nästan två år på sig att bygga upp och utveckla laget innan det är dags för nästa (VM 2006 i Sverige).

Vad har vi då hunnit med?

Det började med ett breddläger i november med 34 st spelare i Oslo. Målet med lägret var bland annat att jag skulle få se så många spelare som möjligt för att kunna skapa mig en uppfattning om vilket typ utav spelsystem vi skulle spela. Det blev ett tufft läger där vi på två dagar han med fem stycken träningar. När vi utvärderade så kände vi oss nöjda med framför allt insatsen och inställningen hos spelarna. Steg ett var avklarat på ett tillfredsställande sätt.

I januari hölls det ett landslagsläger med 23 stycken spelare i Oslo. Målet denna gång var att sätta upp regler och normer samt börja träna in försvars- respektive uppspel. Även detta läger avklarades på ett positivt sätt och vi såg verkligen fram emot att få åka och spela World Challenge i Sverige.

I mitten av februari åkte vi iväg till Uddevalla för att spela vår första match i World Challenge. Motståndet stod Sverige för och det blev verkligen en tung start för mig och laget. Vi förlorade med 13-1 och försvarsspelet fungerade inte alls. Det märktes tydligt att respekten för Sverige var alldeles för stor. Efter matchen hade vi ett bra snack där vi bland annat pratade om detta. Vi kom överens om att jobba vidare på vårt spel samt våga tro på oss själva i större utsträckning. Tyvärr räckte det inte till då matchen mot Finland också slutade med en tung förlust (2-11).
Efter två förluster och 3-24 i målskillnad så kändes pressen stor inför matchen mot Schweiz. Helt plötsligt var självförtroendet tillbaka och spelarna vågade spela ut. Matchen slutade 6-6 och vi vara alla nöjda med arbetsinsatsen och spelet.
En lärorik helg var till ända.

7-8 maj så var det dags för säsongens sista läger (breddläger i Fredrikstad). Återigen fick vi möjligheten att studera nya spelare. Inriktningen på detta läger var samma som det första. Tyvärr så lämnades flera återbud på grund av skador och andra orsaker. Men de spelare som deltog kämpade väl och på det hela taget får vi vara nöjda.

Avslutningsvis vill jag säga att potential finns hos det Norska landslaget att gå långt. Nu gäller det bara att vi alla tillsammans arbetar hårt!

Urban Karlsson


4.2 Årsrapport U19 menn i innebandy 2004/2005

Jeg ble ansatt av Norges Bandyforbund så sent som 07.12.2004.
Fikk da en veldig hektisk start ved at det skulle være en landslagssamling allerede i januar og landskamp i februar.

Min første jobb var å finne riktige og kunnskapsrike personer i ledelsen for U-19 laget. Deretter var det å overvære NM for kretslag i Sarpsborg for å ta ut min første tropp til samling.
Siden dette var den eneste samlingen vi fikk før det skulle spilles kamp mot Sveits 14 dager senere, ble det en hektisk samling. Mye nytt skulle læres og terpes på.

Siden vi fikk bare den ene muligheten før kampen mot Sveits i Stavanger synes jeg at laget gjorde en bra prestasjon, selv om resultatet ikke stod i stil til dette.

Vi skal ha en breddesamling 21-22 mai og en samling 18-19.juni.
Deretter blir det en hektisk periode før vi reiser til VM.
Vi skal delta i to turneringer, vi skal spille dobbelkamp mot Sverige og det blir to eller tre samlinger til før avreise til VM.

Hovedfokus på alle samlinger og kamper fram til oktober er selvfølgelig på hva som skal skje i VM i Latvia.
Vi i landslagsledelsen er veldig positive til det som skal skje og tror vi skal klare et godt sportslig resultat.

Lagledelsen vil også takke forbundet, spillere og alle andre som har vært behjelpelige, slik at U-19 har kunnet gjennomføre aktivitetene så langt.

Johnny Petersen
Landslagssjef U-19 menn4.3 Årsrapport kvinnelandslaget i innebandy 2004/2005

Landslagsledelsen har denne sesongen bestått av følgende personer:
Manager: Ann-Mari Ellefsen
Landslagssjef: Bjørn-Erik Thorp
Landslagstrener: Christer Olsson
Keepertrener: Micael Ceder
Materialforvalter: Jan Erik Karlsen (frem til januar)
Fysioterapeut: Heidi Bunæs til november/Ingeborg Thorsen fra januar

I skrivende stund er det 3 dager til avreise til VM, og det må innrømmes at det kribler her og der. Først og fremst med og endelig kunne begynne med det som har vært sluttmålet hele veien, VM. Alt arbeid til nå handler egentlig kun om forberedelser, prøving og feiling..
Så gjenstår det å se om vi med vårt begrensede spillergrunnlags og økonomiske ressurser (i forhold til de 3 store), har klart å maksimere så mye av de, at vi er konkurransedyktige når det gjelder.
Det har vært målet vårt!

Arbeidet med laget
Sesongen startet med samling i september, hvor målet var å sjekke fysisk status, sjekke innebandymessig status og gå igjennom hva som ble forventet av landslagskandidater samt sesongoppbygningen.
Vi avsluttet forrige sesong med å være smertelig klar over at det fysiske nivået var for dårlig. Jentene hadde fått klare beskjeder om hva som ble forventet av de.
Status viste at laget hadde hevet sitt treningsgjennomsnitt fra 3 økter i uka + kamper, til 5 økter i uka + kamper. Et snitt som har holdt seg rimelig stabilt gjennom sesongen. Dvs. at mengde målsetningen er oppnådd. Vi mener dette er et minimumskrav til en landslagsspiller, og neste mål bør være 6 økter i uka + kamper.
Det som gjenstår er å heve kvaliteten på hver enkelt økt. Den er pr. i dag ikke bra nok, og for å kunne ta neste steg, hvis målet er å være blant de beste nasjonene i verden, må vi lykkes med dette. Da mener vi både egentreninger og klubbtreninger.
Vi har jobbet målrettet med full fokus på VM, og ikke lagt vekt på resultater før vi er der. Det har ført til veldig variable perioderesultater i kampene, men vi kjenner at vi har tatt et lite steg for hver gang vi har vært sammen. Fokuset har vært å utdanne spillerne i størst mulig grad med tanke på taktikk, teknikk, fysikk og mental kapasitet. Noe som kan beskrives som bevisstgjøring av hva man driver med hele døgnet, hele uka.
Konsekvensene av arbeidet har bl.a. vært egne teknikkøkter med landslaget, og at Norge for første gangen har flere forskjellige spillesystemer alle kjenner til, som gjør oss mer fleksible i kamper. Prosessen har vært tøff, men nødvendig.
Vår store negative utfordring har vært sykdom og skader underveis, men dette er det tilnærmet umulig å kontrollere. Uansett er det de som til enhver tid er spillbare som utgjør Norges beste spillere, og vi har hatt fokus på det. Vi har også valgt å bruke tid og ressurser på å forsøke å løfte yngre spillere inn i landslaget, og kjenner at med 5 spillere født etter 1980 i VM-troppen er vi i ferd med å lykkes med det.

Samarbeid med U-19
Landslagsledelsen har lagt stor vekt på et tettest mulig samarbeid med U-19 landslaget. Etter VM i Singapore 2005 kommer et stort generasjonsskifte i norsk dameinnebandy.
Dette samarbeidet har fungert så optimalt som mulig med våre ressurser, hvor damelandslagstrenere var å så sluttspillet i U-19 VM og var innom alle samlinger i forkant, og U-19 trenere har fulgt våre kamper og samlinger tett. En av U-19 spillerne har for øvrig tatt en plass i VM-troppen.
Tusen takk for givende samarbeid Lars og resten av teamet!!

Kvinnelandslaget har hatt følgende aktivitet i perioden:
10-12 september: samling.
17-19 desember: samling.
29-30 januar: breddesamling.
11-13 februar: 4-nasjoners hjemme. Sverige, Sveits, Finland.
22-25 april: 3 landskamper mot Tsjekkia i Praha/Liberec.
05-08 mai: VM-samling 1.
23-28 mai: VM-samling 2 i Malaysia (Kuala Lumpur)
28-06 mai/juni: VM i Singapore
Perioden 26.april til avreise VM, trening/kamp 2 ganger i uken.

Resultater 2004/2005
24.04.05 Liberec Tsjekkia - Norge 2- 5
23.04.05 Praha Tsjekkia - Norge 8- 4
22.04.05 Liberec Tsjekkia - Norge 7- 2
13.02.05 Høyenhallen Norge - Sveits 0- 4
12.02.05 Høyenhallen Sverige - Norge 12- 0
11.02.05 Høyenhallen Norge - Finland 2-11

Med sportslig hilsen
Bjørn-Erik Thorp (Landslagssjef)4.4 Årsrapport U19 kvinner i innebandy 2004/2005
Team U19
Lars Bunæs, Andreas Hildremyr, Carl-Otto Evensen, Morten Ødegaard og Heidi A. Bunæs har vært med å gjennomføre landslagssamlingene denne sesongen. Alle var med til VM for U19 kvinner i Tampere, Finland.

Formål
Hovedmålet med denne sesongen har vært VM.
Denne sesongen har vi også hatt andre fokusområder for å styrke hovedmålet: Vi har opprettholdt en dialog med trenerene, inspirert spillere på samling og skapt trygghet i spillergruppen. På keepersiden har vi satset spesielt for å heve nivået. Videre har vi knyttet ett tett bånd til Damelandslaget og vi samarbeider aktivt.

Samlinger
Det har vært avholdt 5 samlinger som hovedsaklig har gått over to dager (helg). Det har vært en samling i mai (test), august (re-test), september, september/oktober(5 dager), november (teambuilding - 3 dager). Vi gjennomførte totalt 14 samlingsdager før VM.

VM
Gruppespill
02 Latvia - Norge 8- 6 (1-1,4-4,3-1)
06 Norge - Ungarn 9- 0 (3-0,4-0,2-0)
10 Norge - Sverige 0- 7 (0-1,0-3,0-3)

Gruppe A
Sverige 3 3 0 0 52- 1 6
Latvia 3 2 0 1 23-26 4
Norge 3 1 0 2 15-15 2
Ungarn 3 0 0 3 1-49 0

Plasseringspill
Tsjekkia - Norge 8- 1 (3-1,3-0,2-0) 5.plass

Målsettingen var å bli nr. 2 i gruppespillet. Første VM kamp; Etter er jevn kamp mot Latvia trakk de det lengste strået og vant. U19 kvinners første landslagsmål ble laget av Mari Grønlund og assistert av Ingri Pettersen. Andre kamp; Norge var klart bedre enn Ungarn og vant kampen. Tredje kamp; Norge måtte slå Sverige for å sikre andre plassen i gruppespillet. Norge spilte sin beste kamp mot Sverige. Vi klarte å få Sverige frustrerte ved å spille defensivt. Taktikken fungerte og jentene fikk vist en enorm fremgang siden forrige landskamp mot Sverige. Plasseringsspillet; Tsjekkia var bedre enn oss i denne kampen. Jentene var klart fysisk slitne etter Sverige kampen, allikevel ga de alt til siste sekund. Norge fikk 6 plass i det første VM for U19 kvinner.

Oppfølging/Observasjoner
Team U19 Kvinner har hatt observasjoner:
Excel Cup, Plankecup, kretslags NM, interkretsserie, seriekamper, NM sluttspill og NM finaler. Trenere har også vært flinke til å gi tilbakemeldinger om spillere både på eget lag og motstanderens lag. Lars Bunæs har fulgt damelandslaget i sine forberedelser til VM. Lars har holdt en inspirasjonssamling for U19 kvinner i Trondheim i november 2004.
En ekstra takk
Ønsker å rette en ekstra takk til landslagssjefen for damer, Bjørn-Erik Thorp, som har bistått Team U19 Kvinner mye den siste tiden. Ellers vil det rettes en stor takk til alle klubber, trenere og foreldre som har hjulpet til på vår vei mot VM.
Samarbeidspartner
Vil takke for samarbeidet med Hurtigruta Carglass AS.

Lars Bunæs
Landslagssjef U19 kvinner4.5 Eliteserien menn og kvinner, 1. divisjon Østland menn & NM senior
Eliteserien menn besto av 12 lag, 1.div. Østland menn besto av 10 lag og Eliteserien kvinner besto av 10 lag i 2004/2005. Administrasjonen har hatt få problemer med avviklingen av seriene.

Eliteserien for kvinner ble vunnet av Holmlia SK, 1. div. østland menn ble vunnet av Fredrikstad IBK og Eliteserien for menn ble vunnet av Sarpsborg SK.

Årets spiller for menn ble Ketil Kristiansen (Sarpsborg SK) og årets spiller for kvinner ble Helena Lindberg (Holmlia SK).

NM-finalene for senior ble arrangert i Nye Apalløkkahallen 16. april. Her vant Sarpsborg SK herrefinalen over Holum IBK, og Tunet IBK vant kvinnefinalen over Holmlia SK.
For resultater vises det til punkt 7.

4.6 Europacup 2004/2005
Slevik IBK (kvinner) og Greåker IBK (menn) var Norges representanter i årets Europacup som ble arrangert i Zürich og Adliswil i Sveits, 5-9.januar 2005.

Holmlia SK kom på en 6. plass, og Greåker IBK kom på en 6. plass. (Resultater, se punkt 7.)


5.0 INFORMASJON/ MARKEDSFØRING
NBF-I har via sine informasjonsorganer gitt informasjon internt til medlemsmassen og eksternt via media om aktiviteten. NBF-I har også gjennom markedsføringsaktiviteter forsøkt å skaffe mest mulig inntekter for at innebandyaktiviteten totalt sett skal bli så rimelig som mulig for den enkelte uansett nivå.

5.1 Informasjon
NBF-I har gjennomført følgende informasjonstiltak i perioden:
" Produsert og sendt ut "Innebandykalenderen" til alle klubber/ tillitsvalgte og andre.
" www.innebandy.no oppdateres daglig.
" Eliteserieresultater med kampfakta er innrapportert direkte til NTB, Tekst-TV og alle andre viktige aviser, TV- stasjoner, radioer osv. i hele innebandy- Norge.
" Utarbeidet terminliste med alle aktiviteter i løpet av perioden.
" Fulgt opp media med serieresultater og andre høydepunkter i løpet av sesongen.


5.2 Markedsføring
Målsetting med markedsføring.

Fortsatt vekst og økt profilering av idretten.

NBF-I har markedsført sin virksomhet mot mulige samarbeidspartnere og bevilgende myndigheter på en positiv måte. Oppdateringer av egen hjemmeside er en viktig del av idrettens markedsføring. NBF-I har deltatt på en rekke utendørsaktiviteter som f.eks Idrettens dag på Rådhusplassen og på Ekeberg sammen med Norway Cup. Gjennom denne markedsføringen er det oppnådd økning i aktivitet og inntekter:

Sponsoravtaler:
Utstyrsavtale med Globall Sport AS (Exel, Canadien, Precision og Zone)
Norsk innebandy - Snickers Workwear AS

Herrelandslaget og kvinnelandslaget har hatt avtale med Scan Trade / Umbro.


6.0 ANLEGG

NBF-I har forsøkt å tilrettelegge for at innebandyaktiviteten får best mulig tilgang til anlegg i Norge. Dette er forsøkt oppnådd gjennom påvirkning av besluttende myndigheter på kommunalt, fylkes- og departementsplan, og i samarbeid med andre ledd i Norges Idrettsforbund. Blant annet har vi deltatt på flere møter med de andre hallidrettene, og innebandy vil også bli en del av den nyreviderte boka til KKD om Flerbrukshaller. Et prioritert område har vært å stimulere til å få flest mulig vant inn i eksisterende og nye anlegg. En rekke klubber har fått støtte til innkjøp av vant, samt inngått nedbetalingsordninger for vantene. Andre tiltak som har vært diskutert:
" Arbeide for at nødvendig utstyr (vant + mål) blir en naturlig del av alle nye anlegg som bygges
" Arbeide for å få nødvendig utstyr inn i flest mulig eksisterende anlegg hvor det kan spilles innebandy
" Arbeide for at innebandy blir en naturlig del av alle landets fylkesplaner for anlegg
" Vurdere å arbeide for å få "Riksanlegg for innebandy" og mobilt innebandygulv.
" Se på mulige samarbeidspartnere om bruk av felles anlegg for å sikre full utnyttelse, f.eks eksisterende fleridrettsanlegg, tennishaller m.m.


7.0 RESULTATER
Det henvises til resultat og statistikksidene på innebandy.no.

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no