Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Orientering om ordningen med spillemidler til utstyr 2004

Andre runde av den treårige forsøksordningen med utstyrsmidler settes nå i gang. Fjoråret viste hvor stort behovet er for en slik ordning: særforbundene mottok over 2.000 søknader med en samlet søknadssum på i overkant av 60 mill. kr. Dette behovet er dokumentert overfor bevilgende myndigheter.

Den 15. mars sendte NIF ut søknadsskjemaer til alle landets lag og foreninger med tilbud om å søke på spillemidler til utstyr for 2004. Fleridrettslag viderformidler skjemaene til gruppene i laget. Vi gjør oppmerksom på at det kun er eksisterende lag som kan søke om midler.

NIF har, i samarbeid med Kultur- og kirkedepartementet og særforbund, foretatt en gjennomgang av fjorårets prosess. Særlig arbeidsfordelingen mellom NIF sentralt og særforbundene må forenkles. Dette er forsøkt løst ved at særforbundene, i samarbeid med NIF, har utarbeidet konkrete lister over hvilket utstyr som skal kunne motta støtte fra ordningen. Avklaringen her bidrar til enklere saksbehandling og tydeligere retningslinjer for lagene.

Det er NIFs ansvar å påse at intensjonen og de overordnede retningslinjer for ordningen blir ivaretatt. Ikke alle særforbundene fikk godkjent alt utstyret de ønsket å gi støtte til, men disse forholdene er nå avklart.

Andre grep som er gjort:
* Lagene kan ikke søke om samlet stønadsbeløp under 2.000 kr.
* Det åpnes for innkjøp av brukt utstyr. Vilkåret er at stønadsbeløpet det søkes om ikke er under 50.000 kr per element og at utstyret har en dokumentert lang levetid .
* På søknadsskjemaene vil det oppføres kontaktpersoner i de enkelte særforbund som lagene kan henvende seg til.

Særforbundene har ansvar med å informere egne klubber. Hvert særforbund må gi beskjed om hvilket utstyr det kan søkes støtte til. Dette reduserer det administrative arbeidet med behandling av søknader. NIF anbefaler også at søknadsskjema og retningslinjer legges ut for nedlasting på de ulike særforbundenes internettsider. Skjemaene oversendes særforbundene i løpet av uke 11.

Det er viktig at særforbundene veileder lagene i at det ikke kan søkes om tilskudd utover 1/3 av veiledende utsalgspris. Klubbene må ha en finansieringsplan på plass før søknad oversendes særforbund. I tilfeller hvor et lag ikke er i stand til å gjennomføre et innkjøp og må si fra seg tilskuddsbeløpet, kan særforbundet fordele disse pengene på andre stønadsberettigede søkere i samme tildelingsrunde som ikke nådde opp.
Skulle et særforbund ikke klare å videreformidle hele det tildelte beløpet fra 2003-ordningen før NIF utbetaler pengene for 2004, må gjeldende særforbund tilbakeføre den gjenstående sum til NIF før nye midler kan tildeles (medio juni).
Fristen særforbundene har for å betale ut midlene fra 2004-tildelingen er satt til 1. november inneværende år.


Tidsplanen for årets tildelingsrunde er som følger:
* 15. mars: NIF sender søknadsskjemaer via NAIS-systemet ut til alle landets idrettslag.
* Innen 30. april: Lag og foreninger må ha sendt inn sine søknader til særforbund.
* Innen 14 mai: innstillinger må være oversendt NIF fra særforbund og idrettskretser.
* 27. mai: NIFs innstilling behandles i Idrettsstyret
* Fra 14. juni: NIF fordeler ut midler til særforbund og kretser.

Idrettskonsulentene i landets fylkeskommuner og kommuner er orientert om ordningen.

Barneidrettsskolene skal som i fjor rette sine søknader direkte til sin idrettskrets.

Den økonomiske rammen blir klar når hovedfordelingen offentliggjøres 30. april.

Vi ber om at eventuelle uklarheter tas opp med NIF så raskt som mulig.

NIF håper på et godt og konstruktivt samarbeid med særforbundene i år som i fjor.


Kontaktperson i NIF for ordningen er:
Magnus Sverdrup (magnus.sverdrup@nif.idrett.no, 21 02 91 13).


Retningslinjer - spillemidler til utstyr

Retningslinjene for årets tildeling av spillemidler til utstyr er som følger:

* Det er kun lag og foreninger tilsluttet NIF som kan stå som søkere.

* Det kan søkes om inntil 1/3 av veiledende utsalgspris, begrenset oppad til et tilskudd på 100.000 kroner. De resterende 2/3 må laget selv skaffe til veie. Lag og foreninger kan ikke sende søknad før den resterende finansiering er på plass. Den nedre tilskuddsgrensen er satt til 2000 kroner.

* Det kan søkes om støtte til kjøp av konkurranseutstyr, treningsutstyr og sikkerhetsutstyr. Personlig utstyr og driftsutstyr er ikke stønadsberettiget. Tilskudd gis ikke til å dekke utgifter på allerede innkjøpt utstyr eller til montering/klargjøring av utstyr.

* I tråd med NIFs og statens idrettspolitiske målsettinger skal utstyr til barne- og ungdomsaktivitet prioriteres. Videre skal hensynet til aktivitet blant funksjonshemmede ivaretas.

* Utstyret skal kunne brukes i kommunale idrettsanlegg.

- Søknadsskjema -

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no