Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Protokoll Årsmøtet 2004

Åpning
Seksjonsleder Jon Erik Eriksen ønsket velkommen til årsmøtet, og overlot ordet til visepresident i Norges Bandyforbund, Ivar Nordberg. Han talte på vegne av forbundsstyret og berømmet seksjonens og administrasjonens arbeid det siste året.

Han holdt tale for Morten Finstad og overrakte ham NBFs lysskuptur i glass for 50 landskamper.

Carl-Otto Evensen takket administrasjonen for deres innsats med blomster. Til slutt fikk Anders Karinen blomster som takk for innsatsen som landslagssjef i fire år.

Sak 1: Godkjenne fullmakter og at seksjonsårsmøtet er lovlig innkalt.

Årsmøtet lovlig innkalt. Fullmakter ble opplest og godkjent. Følgende 39 stemmeberettigede til stede:
 1.Jon Erik Eriksen   Seksjonsstyret
 2.Janne Johannesen   "    
 3.Trude Hanssen    "
 4.Jan Hagen      "
 5.Carl-Otto Evensen  Akershus BK
 6.Stig Olsen      Hordaland BK
 7.Odd Arntzen     Oslo BK 
 8.Kurt Tjelta     Rogaland BK
 9.Thomas Bråthen    Østfold BK
10.Jan Benestad     S-Trøndelag BK
11.Anders Hove     Nord-Norge BK
12.Kirsti Bingh     Telemark BK
13.Tommy Kristiansen  Buskerud BK
14.Georg Engstrand   Agder BK
15.Kristine Berg    Akerselva
16.Paulo Caroprese   "
17.Monika Ø. Pedersen  HF Innebandy  
18.Einar Røstgård    NOR-92
19.Viggo Gotliebsen   Harstad 
20.Stig Gudmundsen   "    
21.Mats Borgström    Kverneland   
22.Øyvind Kopperud   Sagene 
23.Jon Tore Nilsen   Slevik 
24.Morten Isnes     Sveiva
25.Svein Atle Thorsen  Sola/Grannes  
26.Per Chr. Westreng  St. Croix    
27.Morten Lindem    Tunet
28.Johnny Finstad    "
29.Bente Havre     "
30.Morten Riise     Sarpsborg    
31.Per Olavson     Holmlia 
32.Thomas Stryken    Holum  
33.Øystein Glomsæther  Bærums Verk
34.Svein Bogsveen    "
35.Morten Tonning    "
36.Erik Eriksson    Fjerdingby   
37.Mette Johansen    Greåker 
38.Gunnar Olsen     Øreåsen 
39.Bjørg Bonden     "

Følgende til stede uten stemmerett:
Ivar Nordberg      Visepresident NBF 
Bjørn Lökslid      Revisor for NBF
Tomas Jonsson      Administrasjon
Frank Nordseth     Administrasjon
Kari Hånsnar Rinne   Administrasjon
Anders Karinen     Administrasjon
Vidar Johansen     Administrasjon
Terje Larsen      Administrasjon
Rune Ali Zouhar     Administrasjon
Bjørn-Erik Thorp    Administrasjon 
Lars Bunæs       Landslagssjef U19 kv.
Eric Müller       Arrangementskomiteen
Bjørnar Skogstad    Hedmark/Oppland
Roy Olav Hordvik    Sogn og Fjordane
Marius R. Aurstad    Sør-Trøndelag
Jørn Hansen       Rogaland


Sak 2: Valg av dirigent
Jan Hagen ble enstemmig valgt til dirigent for årsmøtet. Forretningsorden godkjent.


Sak 3: Valg av sekretær
Frank Nordseth og Terje Larsen ble enstemmig valgt til sekretærer for årsmøtet.


Sak 4: Valg av to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll
Carl-Otto Evensen og Odd Arntzen ble enstemmig valgt til å undertegne årsmøtets protokoll.


Sak 5: Godkjenne den oppsatte sakslisten
Sakslisten ble godkjent.


Sak 6: Behandle beretningen
Beretningen ble enstemmig godkjent med følgende bemerkninger:
1.2 Rune Ali Zouhar har hatt 100% stilling i Oslo Bandykrets.
7.1 I tabellen for junior menn pulje 1 mangler Akershus èn kamp.
7.14 Det må legges til overskriftene (mål, assist, poeng).
7.16 Tabell 1. div. Nord kvinner avd Nordland/Troms mangler Harstad og HIN IL to kamper hver. Riktig tabell som følger:
Harstad 8 3 1 4 26-31 7
HIN IL 8 0 2 6 24-77 1

Beretningen ble enstemmig vedtatt med bemerkningene.


Sak 7: Regnskap
Revisor Bjørn Løkslid leste opp revisjonsberetningen.
Generalsekretær poengterte tre feil tall i differansen mellom budsjett 03/04 og regnskap 03/04 (kolonne 3). Prosjekt 8 (Sum salg NBF) skal være 25.500,-, prosjekt 9 (Sum sponsor NBF) skal være 24.037,-. Dette gir en ny differanse for prosjektresultatet på 117.554,-.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.


Sak 8: Innkomne forslag
Hvis et vedtak gjøres, ønsker seksjonsstyret at regelkomiteen får mulighet til å skrive regelen inn i kampreglementet slik at intensjonen med regelen beholdes, og at den samsvarer med resten av regelverket.

VEDTATT


8.1 Spillereglementet
Seksjonen ønsker at regelkomiteen skal få anledning til å fjerne "unødvendige" særnorske regler i spillereglementet. Etter en gjennomgang er det funnet særnorske regler som allerede er dekket andre steder i reglementet.

VEDTATT


8.2 Kampreglementet

Forslag fra seksjonsstyret:

Fjerning av §21 Norges Cup for menn:

VEDTATT MOT 4 STEMMER


§18 Eliteserie og 1.divisjon:

Forslag 1: Eliteserien menn
Eliteserien for menn skal bestå av 12 lag som spiller dobbel serie. Lag nummer 12 og 11 rykker direkte ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den 1.divisjons avdelingen de hører hjemme.
Lag nr.10 deltar i kvalifisering.

ENSTEMMIG VEDTATT


§18 Eliteserie og 1.divisjon:

Benkeforslag Rogaland Bandykrets: Kvalifisering til Eliteserien menn

Kvalifisering til eliteserien menn består av vinnerne av hver 1. divisjonsavdeling.

VEDTATT MOT 11 STEMMER


§18 Eliteserie og 1.divisjon:

Forslag 2: Kvalifisering til Eliteserien menn (Hvis forslag 1 ble vedtatt)
Vinnerne av hver 1.divisjonsavdeling spiller om de to ledige plassene i eliteserien. Kun lag som ble nr. 2 i sin avdeling kan få avdelingsvinnerens plass.
Kvalifiseringen spilles over en helg:
Hvis det deltar 6 lag i kvalifiseringen spilles det med to puljer av tre lag på en slik måte av man sikrer at de to beste lagene kvalifiserer seg. Puljene trekkes fritt.
Hvis det deltar 5 lag eller færre, spilles det enkel serie hvor de to beste lagene kvalifiserer seg.

ENSTEMMIG VEDTATT


§18 Eliteserie og 1.divisjon:

Forslag 3: Kvalifisering til Eliteserien menn (Hvis IKKE forslag 1 blir vedtatt)
(Lag nr.10 i Eliteserien, vinnerne av hver 1.divisjonsavdeling samt lag nr. 2 i 1.divisjon Østland spiller om de tre ledige plassene i eliteserien. Kun lag som ble nr. 2 i sin avdeling kan få avdelingsvinnerens plass.)

BORTFALT


Ny § Bestemmelser om effektiv spilletid: (Kommer inn etter nåværende §24 om kamplengder)

Det er ønskelig å flytte bestemmelsen om effektiv spilletid inn i kampreglementet:

Punkt 1: Det spilles med effektiv spilletid i Eliteserien for menn, Eliteserien for kvinner, og alle 1.div for kvinner og menn.

ENSTEMMIG VEDTATT


Punkt 2: Det spilles med effektiv spilletid i NM-sluttspill for senior, og i kvalifiseringer til Eliteserien for menn, Eliteserien for kvinner, og alle 1.div for kvinner og menn.

ENSTEMMIG VEDTATT


Punkt 3: Det spilles med effektiv spilletid i NM-finalene for aldersbestemte klasser.

FALT MED 25 STEMMER


Punkt 4: Det skal ikke spilles med effektiv spilletid i andre seniorserier, aldersbestemte serier eller andre kamper arrangert av forbund eller krets.
Administrerende myndighet kan dispensere fra punkt 4.

ENSTEMMIG VEDTATT


§ 8 Serie og poengberegning:

Punkt 8: Avgjørelse ved likhet (Erstatter nåværende punkt 8)
Hvis to eller flere klubber skulle stå likt etter reglene i punkt 7 ovenfor, avgjør administrerende myndighet om lagene skal rangeres likt, om det skal spilles omkamp(er) eller om det skal foretas loddtrekning.
Det skal arrangeres omkamp(er) dersom det er nødvendig å rangere lagene for opprykk/nedrykk.

VEDTATT MED 30 STEMMER


§ 28 Spilleberettigelse
Punkt 3: Restriksjoner
A: Kvinner i seniorserier for menn
Området A fjernes, kun B blir nytt punkt 3.

Det lages et nytt punkt 4:
Kvinner i kamper for menn
Kvinner/jenter kan delta i kamper for menn/gutter administrert av krets eller forbund, såfremt de overholder aldersgrensen.
Menn/gutter kan ikke delta i kamper for kvinner/jenter administrert av krets eller forbund.

FALT MOT 4 STEMMER


§ 18 Eliteserie og 1.divisjon

Ny overskrift: Kvalifisering til 1.div øst menn 2005/2006:
Den sammenslåtte kretsen Oslo/Akershus tildeles to plasser i kvalifiseringen.
De resterende kretsene tildeles en plass.
Reglene for kvalifisering til 1.div skal ellers følges som beskrevet over.

ENSTEMMIG VEDTATT


NY § Hallfasiliteter, utstyr og bekledning vedr. arrangement av kamper på forbundsnivå

Hallene som skal brukes til å arrangere forbundskamper (unntak NM-finaler) skal ha en minimumskapasitet på

Elite menn 350 tilskuere
Elite kvinner 200 tilskuere
1. divisjon menn 200 tilskuere
i følge godkjent brann- og hallinstruks.
Dette er et minimumskrav som klubbene må forholde seg til for å få lov til å arrangere kamper i ønsket hall.

Utstyr som bane, dekke, vant, mål og klokke skal før sesongen være godkjent (fri for feil og mangler) av NBF.

Klubbene er selv ansvarlig for at de avtaler tid og sted for godkjenning av hall og utstyr med NBF. Kontaktperson blir oppnevnt etter årsmøte.

Alle kretser skal ha en arrangementsplan som skal overholdes. De er også pliktige til å delta på NBF sine arrangørkurs og holde egne for sine lokale klubber.

Arrangementsinstruksen skal følges:
* Arrangørene skal ha en arrangementansvarlig som må ha gjennomført
arrangementskurs.
* Arrangøren og dens funksjonærer skal under hele arrangementet være kledd i lett gjenkjennelig arrangørbekledning.
* Arrangøren skal sørge for at det er en kiosk åpen i hallen under hele arrangementet.

Dersom noen av ovennevnte punkter ikke kan oppfylles, må NBF ha beskjed omgående.
Norges Bandyforbund kan gi dispensasjoner etter søknad.

Dersom klubber unnlater å gjennomføre ovennevnte uten godkjenning fra NBF, vil det bli sanksjonert og retten til videre deltakelse i gjeldende serie vil bli vurdert.

Dette er et ledd i en prosess for å få innebandyen til å fremstå som en attraktiv og seriøs idrett.

ENSTEMMIG VEDTATT


8.3 Andre forslag

Dommerhonorar fra og med sesongen 2004/2005:
Eliteserien for kvinner: kr.600,- pr. dommer.
Eliteserien for menn: kr.750,- pr. dommer.
1.div øst for menn: kr.500,- pr. dommer.

VEDTATT MED 19 STEMMER FOR OG 18 STEMMER I MOT


Sak 9: Valg
Seksjonsstyret 2004/2005:

Følgende seksjonsstyre ble valgt:

Leder: Jon Erik Eriksen, Fredrikstad VALGT 2 ÅR
Nestleder: Jan Hagen, Tunet IKKE PÅ VALG
1. Styremedlem: Trude Hanssen, Strømmen IKKE PÅ VALG
2. Styremedlem: Jarle Heitmann, Tromsø VALGT 2 ÅR
3. Styremedlem: Janne Johannesen, Askim VALGT 2 ÅR
1. Varamedlem: Gisle Johnsen, Horten IKKE PÅ VALG
2. Varamedlem: Thomas Thorkildsen, Øreåsen VALGT 2 ÅR
3. Varamedlem: Jan Egil Thorsen, Sola/Grannes VALGT 2 ÅR

ALLE KANDIDATER BLE ENSTEMMIG VALGT.


Valgkomitéen 2004/2005:
Lederne i kretsene Sør-Trøndelag, Rogaland, Buskerud, Oslo og Østfold.

ENSTEMMIG VALGT. DE KONSTITUERER SEG SELV MED LEDER OG FIRE MEDLEMMER.


Sak 10: Avgifter til sesongen 2004/2005
Avgiftene

ENSTEMMIG VEDTATT


Lisenser:
Innebandyseksjonen fremmer forslag til forbundstinget om å øke lisensen primært med kr.50,-, men ønsker også primært fortsatt å ha en felles lisens for alle idrettene i forbundet. Seksjonsstyret fikk fullmakt til, på tinget, å evt godta en økning på opptil kr.100,- for å opprettholde felles lisens.


Sak 11: Behandle handlingsplan for perioden 2004-2009
Handlingsplan bredde/elite for perioden 2004-2009 ble tatt til orientering. Seksjonsstyret avventer en handlingsplan utarbeidet av forbundsstyret før de lager en ny for seksjonen.


Sak 12: Foreslå budsjett for kommende sesong (2004/2005)
Budsjettet for sesongen 2004/2005 ble enstemmig godkjent, og blir oversendt Forbundsstyret.


Seksjonsleder Jon Erik Eriksen takket dirigent Jan Hagen for jobben, og takket alle for oppmøtet. Møtet ble hevet kl 15.30.


For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no