Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


HANDLINGSPLAN 2004

FORORD
Styret i innebandyseksjonen mener at Handlingsplanen for innebandy bør gjennomgås og endres noe slik at det blir enklere å utarbeide arbeidsplaner.

Norges Bandyforbund sentralt arbeider med å utarbeide en handlingsplan for hele forbundet.

Styret i innebandyseksjonen har med bakgrunn i dette valgt å ikke lage noen ny handlingsplan for sesongen 2004/2005, men legger fram en noe modifisert utgave av fjorårets plan i påvente av NBF sin plan.

NBF sentralt sin plan skal være ferdig og vedtas på forbundstinget til høsten. Når denne planen foreligger vil seksjonsstyret starte arbeidet med å utvikle ny Handlingsplan for innebandy.

Dokumentet som foreligger er ment å være et informasjonsdokument, slik at organisasjonen lettere kan se helheten i seksjonens arbeid.

Vi håper kretser og klubber vil dra nytte av handlingsplanen, blant annet som et verktøy for sitt arbeid.

NBF-I baserer sin virksomhet på idrettens fire grunnverdier (helse, fellesskap, glede og fair play), og har følgende hovedmålsetting:

"Innebandyseksjonen sin organisasjon skal i helhet være sterk nok til å ta imot alle som har lyst til å spille innebandy."


1.0 DOMMERE
Mål: Det skal være nok dommere til å gjennomføre alle kamper, uansett nivå.

NBF-I skal legge til rette for at dommere skal ha muligheten til å avansere opp til forbundsnivå.
Dette betinger at det er tilstrekkelig med dommere på underliggende nivåer, samt observatører som kan gi disse den veiledning de trenger. Forbundets dommerkomite har et særskilt ansvar overfor kretsene i deres dommerutviklingsarbeid.

Organisasjon
Dommerkomiteen må kunne utvikle seg selv, og bli en sterk og velutviklet organisasjon. Den må kunne ivareta de oppgaver den blir tillagt på best mulig måte.

Jenter/Kvinner
I løpet av handlingsplansperioden skal Norge ha kvinnepar i høyeste serie, som satser på dømming, da fortrinnsvis i kvinneserien. Dette betinger at forholdene blir lagt til rette slik at jenter/kvinner finner det attraktivt å bli dommere. NBF-I må i samarbeid med kretsene og klubbene motivere den aktuelle målgruppen.

Utdanning
Utdanning er en vesentlig del for å nå målet. Det skal være nok dommere til å gjennomføre alle kamper, uansett nivå. Dette betinger en større satsing på dommerkurs og ikke minst utdanning av dommerobservatører på alle nivåer. I løpet av handlingsplanperioden skal NBF-I kunne gjennomføre forbundsdommerkurs og kampinstruktørkurs for forbundsdommere selv.

Holdningskampanje
Dommere skal fremstå som seriøse idrettsutøvere og fremme NBFs og NIFs holdninger på alkohol- og dopingområdet. I tillegg skal de fremstå som positive forbilder.

Observasjon
For å kunne nå målet er dommerobservatører en vesentlig faktor. For å kunne tilføre dommerne den kunnskapen de trenger, må det være en observatør til stede i hallen for å gi rettleding/veiledning til dommerne etter endt kamp. Dette vil bidra til økt motivasjon blant dommerne og et bedre nivå på disse. Observatører skal finnes på alle nivåer.
NBF-I har ansvar for utdanning og oppfølging av dommere og observatører på forbundsnivå og kretsene har ansvar for utdanning og oppfølging av dommere og observatører på kretsnivå.

Internasjonale dommere (elite)
Norge skal innen utløpet av handlingsplanperioden ha ett internasjonalt kvinnedommerpar og tre internasjonale herredommerpar.
For å sikre at målet nås, må dommerne få erfaring ved å dømme internasjonale kamper.

2.0 KRETSER
Mål: Alle kretser skal være sterke nok til å administrere og bidra til å utvikle innebandyen i sitt distrikt.

Administrasjon
Alle kretser skal ha en administrasjon som kan bidra til å nå innebandyens hovedmål. Administrasjonen må være sterk nok, slik at klubbene får den hjelpen de trenger.
I løpet av handlingsplanperioden skal alle kretser ha kretsansatte på hel-/deltid til å ta seg av de administrative oppgavene.

Arrangement
Kretsene er ansvarlig for at seriene gjennomføres som de skal. Kretsene må videre arrangere aktiviteter som sikrer rekruttering og utvikling av innebandyen i sitt distrikt.
Alle kretser skal arrangere skolemesterskap for barne- og ungdomsskoler.

Økonomi
Kretsene skal ha en sunn økonomi. De skal følge de lover og regler som til enhver tid gjelder. Regnskapet skal følge idrettens kontoplan.

Rekruttering
Kretsene skal bistå klubbene med å rekruttere spillere. Klubbene skal selv gjøre jobben, men kretsene skal bidra blant annet med informasjon/markedsføring og skolemesterskap.

Anlegg
Kretsene skal være en påvirkende faktor overfor eierne av haller og anlegg slik at innebandy blir likestilt med andre innendørsidretter.
Alle idrettshaller i kretsen skal ha godkjent vant og mål.

Informasjon/Markedsføring
Kretsene skal bidra til å gjøre innebandy kjent og akseptert i media og blant folk flest.
Alle resultater og tabeller fra kretsens serier skal jevnlig publiseres i media.

Representasjonslag
Kretsene forplikter seg til å ha aldersbestemte kretslag.
Alle kretser skal jevnlig gjennomføre kretslagssamlinger og stille lag i NM for kretslag i aldersbestemte klasser.

Dommere
Kretsene må til enhver tid sørge for at det finnes nok dommere til å gjennomføre de arrangementer som kretsene har ansvaret for.
Alle kamper på alle nivåer skal dømmes av to dommere.

3.0 ELITE/LANDSLAG
Mål: Forholdene skal legges til rette for at norske spillere hevder seg sportslig og med gode holdninger, på et høyt internasjonalt nivå.

Arrangement:
NBF har som mål at alle innebandykamper er attraktive for publikum og presse.

NBF skal jobbe for at arrangementer gjennomført av elite- og østlandsserieklubber, samt landskamper, er sportslig attraktive for publikum og presse. Innebandy skal også regnes blant de mest profesjonelle innendørsidrettene i Norge.

Økonomi:
NBFs økonomiske mål er at alle elite- og landslagsaktiviteter skal finansiere seg selv, og bidra økonomisk til breddeidrett og rekruttering.

Senior:
NBF skal jobbe mot at eliteserien for menn og Østlandsserien for kvinner sportslig er blant de tre beste nasjonale seriene i verden.

NBF vil også jobbe aktivt mot å dyrke frem sportslig gode rollemodeller.

Ungdom:
NBF skal legge forholdene til rette slik at unge talenter skal ha lyst til, og kan utvikle seg til, å bli internasjonale topp-spillere med gode holdninger.

U-19 Menn:
NBF skal jobbe for at stammen i en U-19 tropp for menn, skal holde godt eliteserienivå.

U-19 Kvinner:
NBF vil jobbe for at det i løpet av fem år skal være nok motiverte spillere i de aktuelle aldersklasser, slik at man kan starte et U-19 lag der de beste spillerne holder eliteserienivå.

Samarbeid klubb- landslag:
Både landslagsledelse og klubbene skal kommunisere om utviklingen når det gjelder planlagte aktiviteter, sportslige prestasjoner, og individuell sportslig utvikling.

Kompetanseheving:
NBF skal motivere og legge forholdene til rette for en kompetansedelings-kultur. Ressurspersoner innen innebandymiljøet må bidra med sin kompetanse, for å fremme videreutvikling av norsk innebandy.

Markedsføring:
NBF har som mål at all presse skal være oppmerksom på ethvert idrettsarrangement som innbefatter innebandy. NBF skal også jobbe for at det er organisert tiltak med tanke på rekruttering i lokalmiljøene der det arrangeres kamper.

4.0 KLUBBER
Mål: Klubbene skal ha sterk nok organisasjon til å kunne ta imot alle som har lyst til å spille innebandy.

Administrasjon
Når klubbene blir større øker de administrative oppgavene. For å kunne takle dette må organisasjonen styrkes. Dette gjelder på områder som informasjon til medlemmer og medier, håndtering av økonomi, sponsorer og lignende.
Klubbene skal i løpet av handlingsplansperioden ha gjennomgått kurset "Klubben min" med hensikt å styrke sin organisasjon.
I løpet av handlingsplanperioden skal alle eliteserieklubbene ha en så solid økonomi og organisasjon at de kan ha klubbansatte på hel-/deltid til å ta seg av de administrative oppgavene.

Arrangement
Alle klubber skal kunne arrangere kamper på sitt nivå.
Alle seriekamper og sluttspillkamper i aldersbestemte klasser skal ha innmarsj. Alle klubbarrangementer fra 2.divisjon og oppover skal ha speakertjeneste og musikk i pausene. Alle seriekamper og sluttspillkamper i forbundsseriene skal ha kampprogram.

Økonomi
Norges innebandyklubber skal ha en sunn økonomi. De skal følge de lover og regler som til enhver tid gjelder. Regnskapet skal minst følge idrettens kontoplan.

Utdanning
Som et ledd i en videre utvikling av klubben, må klubben gjennomføre de kurs som blir pålagt og stille seg positiv til å kurse sine medlemmer i aktuelle temaer.
Alle klubbene skal ha kvalifiserte personer til å ta seg av barn og ungdom i alle aldre.
Alle klubber skal gi sine ledere mulighet til å delta på trenerkurs og aktivitetslederkurs.

Rekruttering
Klubbene er ansvarlig for at barn og ungdom i deres nærområde velger innebandy som sin idrett. Klubbene skal jevnlig arrangere innebandyskoler.

Skole
Skolene er den viktigste rekrutteringskilden vår idrett har. Klubbene må i samarbeid med kretsene fremme innebandyen på en positiv måte overfor disse. I tillegg bør klubbene stille opp på det som skjer av idrettsdager og lignende på skolene som ligger i deres nærområde.

Dommere
Klubbene skal legge forholdene til rette for at målet for dommere skal kunne nås.

Holdninger
Klubbene skal fremme NBFs og NIFs holdninger til idrett og alkohol/doping.
Alle klubbenes medlemmer må følge disse og fremstå som positive forbilder.

Media
For å sikre innpass av innebandyen i mediene er det viktig å fremstå som seriøse og engasjerte. Alle klubber skal informere mediene om sine kamper og resultater.

Samarbeid mot landslag/krets
Klubbene skal samarbeide med landslag og krets ved å la spillere få mulighet til å stille på representasjonslag.

5.0 ANLEGG
Mål: Innebandy skal være likestilt med andre innendørsidretter i alle haller.

Haller
Vant, mål og oppmerking til innebandy skal være en selvfølge i alle nye og eksisterende haller. Alle halleiere skal ønske å ha innebandy som en idrett i sin hall.

Skoler
Innebandyutstyret i skolen skal være godkjent, og holde akseptabel standard.

Utstyr
NBF-I skal ha et oppdatert utstyrsregister over godkjent utstyr. Det skal utarbeides en nasjonal utstyrsplan.

Riksanlegg for innebandy
NBF skal ha et riksanlegg for innebandy.

6.0 INFORMASJON OG MARKEDSFØRING
Mål: Organisasjonen skal bidra til å gjøre innebandy kjent og akseptert i media og blant folk flest.

Økonomi
Organisasjonens gode forhold til media og sponsorer skal bidra til en sikker økonomi.

Sponsorer
Aktuelle og eksisterende sponsorer skal holdes informert og pleies. NBF-I skal i løpet av handlingsplanperioden ha minst tre hovedsponsorer.

Media
Innebandy skal være kjent og akseptert i media. Media skal i løpet av handlingsplanperioden se det som naturlig at innebandy er representert på deres sider og sendinger.

Samarbeidspartnere
Aktuelle og eksisterende samarbeidspartnere skal holdes informert og pleies. NBF-I skal ha minst tre samarbeidspartnere i løpet av handlingsplanperioden.

Innebandy Magasinet
Innebandy Magasinet skal gis ut minst to ganger i året.

Internett
NBF-I sin hjemmeside skal være oppdatert, nyttig og være organisasjonens kommunikasjonskanal til medlemmene.

7.0 UNGDOM
Mål: NBF skal jobbe for at all ungdom i Norge får tilbud om å spille innebandy i sitt nærmiljø.

Skole:
NBFs ungdomskomité skal jobbe for at innebandy utøves aktivt og elevstyrt på alle skoler i Norge, også i undervisningstiden.

Jenter/Kvinner:
NBFs ungdomskomité skal jobbe for at det blir like mange jenter/kvinner som gutter/menn innen innebandy. Både som aktive, trenere og ledere.

Rekruttering:
Alle unge skal ha fått tilbud om å spille organisert innebandy. Alle
klubber skal ha minst ett lag på alle alderstrinn i seriespill i sin krets.

Beholde medlemmer/ungdom:
Ungdomskomiteen skal jobbe for at frafallet er under fem prosent i aldersgruppen 13 - 19 år.

Holdninger:
Unge spillere, dommere, trenere og ledere, skal ha samme holdninger og verdinormer i henhold til idrettens fire grunnverdier.

Veiledning:
Ungdomskomiteen skal jobbe for alle utøvere som begynner med innebandy skal få veiledning i henhold til sitt nivå.

Unge ledere:
Seksjonen skal legge forholdene til rette slik at klubber og kretser blir inspirert til å støtte unge ledere og trenere. Unge trenere og ledere skal føle at de er en verdsatt ressurs for norsk innebandy.

Utdanning:
Alle klubber skal ha kvalifiserte personer til å ta seg av barn og ungdom i alle aldre. Alle klubber skal gi sine ledere mulighet til å delta på trenerkurs og aktivitetslederkurs.

8.0 UTDANNING
Mål: Det skal utdannes nok trenere, ledere og dommere til å gjennomføre aktivitet på alle nivåer.

Skole
For å rekruttere spillere fra de er unge, er skoleverket en viktig kilde. Det må gjøres tiltak mot skoleverket og spesielt kroppsøvingslærere, slik at de får interessen opp for vår idrett. De ulike instanser må repetere informasjon til disse nøkkelpersonene og kjøre jevnt med kurs. For at kroppsøvingslærere skal velge vår idrett fremfor annen hallidrett, må interessen og kunnskapene være til stede.

Dommere
Det skal være nok dommere til å gjennomføre alle kamper, uansett nivå.
Dette betinger en større satsing på dommerkurs og ikke minst utdanning av dommerobservatører på alle nivåer. I løpet av handlingsplanperioden skal NBF-I kunne gjennomføre forbundsdommerkurs og kampinstruktørkurs for forbundsdommere selv.

Trenere
Det skal være nok trenere til å ta seg av alle lag i alle klasser.
Det skal i løpet av planperioden utdannes trenerinstruktører i alle kretser.
Det skal hvert år arrangeres trener 2 kurs.
Innen planperiodens slutt skal det utdannes trenere med trener 3 kompetanse.

Ledere
Det skal utarbeides lederkurs med tanke på å gi ledere på alle nivåer kompetanse til å kunne gjennomføre sine oppgaver.

Jenter/Kvinner
Det skal spesielt satses på å utdanne kvinnelige dommere, trenere og ledere på alle nivåer.


For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no