Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Årsberetning 2003/2004

FORORD

Kjære innebandyvenner.

Årsmøtet er her og jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk til mine kolleger i seksjonsstyret og takke administrasjonen, forbundsstyret, komiteene, kretser, klubber, dommere, frivillige og alle som jobber for og med vår idrett for sesongen som har gått.

Det er kommet inn lite med forslag til dette årsmøtet og jeg håper dette har bakgrunn i at de fleste er tilfredse med de forskjellige reglement og skriv som er utarbeidet.

Forbundsstyret med innebandyseksjonens fulle støtte har satt i gang en rekke utviklingstiltak for å spre innebandyen til nye og lite utviklede områder. Disse områdene har tatt i mot innebandyen på en positiv måte vi ser et stort potensial til å få økt interessen rundt innebandyen og ikke minst det at flere vil spille innebandy.

Etter en stagnasjon i lisenstallet rundt tusenårsskiftet, ser vi nå at antall lisenser igjen øker kraftig. Det er spesielt i områdene Akershus, Oslo, Rogaland, Nord-Norge og Østfold som veksten er stor. Vi har på landsbasis stor vekst i antall lisenser i aldersgruppen 15 - 18 år. Dette er meget gledelig. Satsningen på denne gruppen trappes opp de kommende år.

I løpet av sesongen har det også skjedd organisasjonsendringer. Oslo og Akershus er blitt slått sammen til en krets med to underliggende avdelinger, Innebandy og Bandy. Dette vil for innebandyen bety en bedret organisasjon og et mulig løft for innebandyen i disse fylkene.

Bandyseksjonen har slitt med uro blant bandyklubber gjennom sesongen, noe som har krevd mye energi og ressursbruk i administrasjonen. Det er beklagelig at så har skjedd og jeg håper dette nå har roet seg.

Jon Erik Eriksen
Leder av Innebandyseksjonen

1.0 ORGANISASJON

1.1 Seksjonsstyret
Leder Jon Erik Eriksen Fredrikstad IBK
Nestleder Jan Hagen Tunet IBK
1.Styremedl. Trude Hanssen Holum IBK
2.Styremedl. Jarle Heitmann Tromsø IBK
3.Styremedl. Janne Johannesen Askim IF
1.Varamedl. Gisle Johnson Horten IBK
2.Varamedl. Thomas Thorkildsen Øreåsen IL
3.Varamedl. Carl-Otto Evensen Fagerstrand IL

Dommerkomiteen
Leder Jan Hagen
Medlem Jan Nordli
Medlem Kim Jørstad
Medlem Kirsti Wiker
Medlem Morten Lindem
Dommeroppsett Per Ch. Westreng

Regelkomite innebandy
Leder Thor Johnsen
Medlem Per Harald Fjeldal
Medlem Thomas Thorkildsen
Medlem Bjørge Jansen
Medlem Kim Jørstad

Valgkomite innebandy
Leder Kurt Tjelta
Medlem Jan Åge Kiran
Medlem Tommy Kristiansen
Medlem Thomas Bråthen
Medlem Odd Arntzen

Utviklingskomiteen
Leder Carl Otto Evensen
Medlem Olav Hausken
Medlem Lars Bunæs
Medlem Trude Hanssen
(Komiteen ble tidlig i sesongen lagt ned.)

Økonomikomiteen
Medlem Jon Erik Eriksen
Medlem Jarle Heitmann

Informasjon- og markedskomiteen
Leder Janne Johannesen
Medlem Janne Serenander
Medlem Henning Rugsveen
Medlem Roger Pettersen
(Roger Pettersen tok over som leder i komiteen halvveis i sesongen.)

Arrangementskomiteen
Leder Eric Müller
Medlem Morten Riise
Medlem Arild Bakken
(Aleksander Lilleøien kom inn som medlem mot slutten av sesongen.)

1.2 Administrasjon
Terje Larsen har vært ansatt i 95% stilling i hele perioden som idrettskonsulent, Frank Nordseth har vært ansatt i 100 % stilling som utdanningskonsulent. Kari Rinne er ansatt 100% som utviklingskonsulent innebandy. Generalsekretær Tomas Jonsson (56%), økonomikonsulent Ann-Mari Ellefsen (56%) .
Petter Lohrmann er ansatt 40% som kretssekretær i Østfold
Espen Johansen er ansatt 100% som kretssekretær i Oslo. Espen har også ansvar for bandyidretten i Oslo. Bjørn-Erik Thorp er ansatt 40% med hovedvekt på Oslo og Akershus.
Aleksander Lilleøien avvikler sin siviltjeneste hos Norges Bandyforbund fra oktober 2002 til desember 2003.
Anders Karinen (NBF), Karl-Johan Arto (NBF), Vidar Johansen (NBF),
Roy Olav Hordvik (Sogn og Fjordane), Johan Fuglestein (Hordaland),
Marius R Aurstad (Trøndelag, Møre og Romsdal), Jørn Hansen (Rogaland),
og Bjørnar Skogstad (Hedmark og Oppland) har vært ansatt på prosjektstillinger.

1.3 Ulykkesforsikring
I henhold til vedtak på Forbundstinget 1986 skal alle spillere som ønsker å delta på småguttelag og opp til seniorlag innløse lisens. Det samme gjelder for dommere. Trenere, ledere og andre tillitsvalgte kan innløse lisens etter eget ønske. Kontroll av lisenser ble gjennomført i alle kretser i løpet av sesongen. Resultatet var positivt, klubbene er stadig mer seriøse i forsikringen av sine spillere. Alle lag skal fylle ut rubrikken for lisensnummer på kamprapportskjemaene. Dette letter arbeidet med lisenskontroll, og klubbene vil få bedre oversikt over om spillerne har innløst lisens.

1.4 Utvikling
Totalt har 5.617 innebandyspillere betalt lisens til NBF for sesongen 2003/2004.
Dette er en økning på 266 lisenser (ca. 5%). Vi har pr. i dag ca. 200 aktive innebandyklubber. For mer opplysninger vises det til dokumentet "Innebandyutviklingen"

1.5 Møtevirksomhet
Innebandyseksjonen har hatt 10 møter i løpet av perioden og behandlet 93 saker.

1.6 Internasjonalt
Pr. 01.05.04 består "International Floorball Federation" av følgende 32 assosierte og fullverdige medlemsnasjoner:
Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Norge, Polen, Russland, Sverige, Sveits, Australia, Østerrike, Belgia, Brasil, Canada, Tyskland, Storbritannia, Ungarn, India, Italia, Japan, Latvia, Malaysia, Nederland, New Zealand, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spania, USA, Georgia, Frankrike og Pakistan.

Representasjon

IFF Central Board (CB)
Peter Lindström og Tomas Jonsson har vært Norges representanter i IFF Central Board.

IFF Marketing and Information Committee (MIC):
Peter Lindström har vært leder og Janne Johannesen har vært medlem av komiteen.

IFF Appeal Committee (AC)
Kjell Hovland Olsen har vært medlem av komiteen.

Jon Erik Eriksen har vært Co-opted medlem av IFF Referee Committee (RC)
Thor Johnsen har vært Co-opted medlem av IFF Rules- and Competition Committee (RACC)

1.7 Regelkomiteens beretning 2003/2004
Komiteen har hatt to møter. Ett for å oppdatere spillereglene etter internasjonal endring , og ett for å vurdere evt. forslag til årsmøtet.
I tillegg har vi hatt drøftelser via e-post.

Regelkomiteen er veldig godt sammensveiset og arbeider effektivt.

Mvh
Thor Johnsen (Leder)

1.8 Økonomikomiteens beretning 2003/2004
Økonomikomiteen har bistått Generalsekretæren i aktuelle saker knyttet til økonomi.
Komiteen er i utgangspunktet ikke en kontrollkomité, men en rådgivende sådan.


2.0 UTVIKLING

2.1 Trenerutvikling
I løpet av sesongen har Norges Bandyforbund utviklet et nytt trener 1 kurs. Kurset skal inngå i forbundets nye trenerstige, som er tilpasset de nye kravene til Norges Idrettsforbund. NBF er første særforbund som har ferdigstilt nytt trener 1 kurs, og etter nyttår har vi gjennomført kurs i Arendal, Trondheim, Bodø og Østfold, med til sammen 64 deltakere. Kurset har blitt godt mottatt, og inneholder like mye teori og praksis.

NBF har også bistått Norges Idrettshøgskole med gjennomføring av aktivitetslederkurs for 46 mellomfagsstudenter. NBF har også tilpasset "Velkommen til innebandy" -kurset for kroppsøvingslærere, og gjennomført kurs på Beitostølen (45 stk) og i Molde (49 stk).

Da NBF merker stor interesse for innebandy blant lærere jobber vi med å utvikle flere kurstilbud. I løpet av sommeren vil vi ha ferdigstilt fullverdige lærerkurs, som kan tilbys blant annet ved høgskolen i Sogndal og Norges Idrettshøgskole i fra høsten.

Det jobbes også med et trener 2 kurs, som skal være ferdig i løpet av neste sesong. Kurset vil være praktisk rettet, og blant annet inneholde bevegelsesanalyse/ teknikk og taktikk.

NBF vil takke alle involverte, og ikke minst engasjerte kursdeltakere for et spennende kurs- år.

2.2 Krets-/ klubbutvikling
NBF-I har i perioden bevilget penger til en rekke vantkjøp rundt omkring i landet.
NBF-I har også bevilget penger til en rekke tiltak arrangert av klubbene.

2.3 Utviklingsprosjekter
Det er i løpet av sesongen 2003/2004 gjennomført et stort antall utviklingstiltak innenfor NBF-I.

Det er gjennomført tiltak i disse områdene:
Oslo og Akershus, Hedmark og Oppland, Telemark, Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag.

Følgende personer har vært engasjert på prosjektbasis i løpet av sesongen:
Anders Karinen NBF
Karl-Johan Arto NBF
Vidar Johansen NBF
Roy Olav Hordvik Sogn og Fjordane
Johan Fuglestein Hordaland
Marius R Aurstad Trøndelag, Møre og Romsdal
Jørn Hansen Rogaland
Bjørnar Skogstad Hedmark og Oppland
I tillegg er Bjørn-Erik Thorp engasjert i Oslo og Akershus.

Tiltakene har foregått innenfor tre faser:
1. fase: Velkommen til innebandy
Kartlegging, innføring i innebandy, etablere grunnleggende organisasjonsapparat, iverksette treningstilbud og enkle konkurransetilbud (turneringer).

2. fase: Grunnleggende utdanningsfase
Lokale utdanningstiltak (trener, dommer, leder) og iverksetting av organisert
konkurransetilbud (seriespill).

3. fase: Konsolideringsfase
Styrking av organisasjonsapparatet, videreutvikling av aktivitetstilbudet og heving av det sportslige nivået

Erfaringer:
Vi har gjennom sesongen 2003/2004 fått gode erfaringer med utviklingsarbeidet i alle tre faser, og behovet har vist seg stort i hele landet.

Kari Hånsnar Rinne (Avdelingsleder utvikling NBF-I)

2.4 Dommerkomiteens beretning 2003/2004
Dommerkomiteens sammensetning:
Jan Hagen, leder
Jan Nordli
Kim Alexander Jørstad
Kirsti Wiker
Terje Larsen, adm., har vært komiteens sekretær

Dommerkomiteen har hatt 10 møter gjennom sesongen.

1. Dommersamlinger.
Gjennom sesongen har det vært 2 samlinger for dommere i forbundsseriene.
En helgesamling før sesongstart i august på Skiphelle med regelgjennomgang, regeltest, fysisk test, karriereplaner for hvert dommerpar, observasjon/diskusjon av dommere i forbindelse med treningskamper samt tema "hvordan nå til topps som dommer" ved toppfotballdommer Tom Henning Øvrebø. I tillegg inviterte vi en trener til å diskutere tema "hvordan skal vi jobbe sammen for å utvikle norsk innebandy".
Av de 12 forbundsserieparene var det nær 100% oppmøte.
DK hadde til denne samlingen med forslag til ens dommerbekledning som ble godt mottatt. DK klarte å sponse en klespakke til dommerne som alle forbundsseriedommere har benyttet denne sesongen.

I forbindelse med 4-nasjoners i februar ble den andre samlingen avholdt lørdag/søndag. Det var også under denne samlingen 100% oppmøte. Hovedteama var kommunikasjon. Ishockeydommer Tommy Hansen holdt innlegg. Videre observerte deltakerne det svenske og norske paret som dømte i turneringen, og vi hadde en felles gjennomgang sammen med det svenske paret. Også under denne samlingen var det regeltest, og vi gjentok tema fra forrige samling hvor vi denne gangen hadde tre trenere som vi diskuterte tema: "Hvordan skal trenere og dommere samarbeide til beste for norsk innebandy".

2. Dommeroppsett
Per Chr. Westreng har hatt ansvaret for dommeroppsett, forfall etc. i de tre forbundsseriene, mens DK (bortsett fra den i DK som er aktiv dommer) har satt opp dommere i sluttspill og kvalifiseringsspill for seniors og i aldersbestemte klasser samt sluttspill i Norges cup.
I forbindelse med NM kretslag og NM junior kvinner og menn gjennomførte DK et eget opplegg med 2-3 dommerpar med sikte på rekruttering til neste sesongs forbundsserier.

3. Observasjon
Vi har dessverre hatt for få observasjoner i løpet av også denne sesongen. Dette skyldes at vi kun har hatt tilgang på to observatører, Jon Erik Eriksen og Jan Nordli. Begge disse har også hatt andre oppgaver, men de har observert så mye de har kunnet. Før sesongen gjennomførte DK et observatørkurs med sikte på å rekruttere flere observatører spesielt til forbundsseriene. Av aktuelle kandidater til forbundsseriene kom personlige forhold foreløpig i veien. Imidlertid fikk 2-3 kandidater til kretsseriene gjennomgått kurset.

4. Utdanning, nordisk samarbeid
Under U-19 VM i Tyskland i nov. 2001 tok Sverige og Finland initiativ til et nordisk samarbeid vedr. dommerutdanning. Til første møte i Stockholm i januar 2002 ble Norge invitert, og til neste møte i mars 2002 kom Danmark også med. Planen var at vi sammen frem til mai 2003 skulle utarbeide et felles dommerutdanningsmatreiell basert på en dommerstige på 5 trinn. I tillegg til regelkunnskap inneholder materiellet temaer som matchlederen, dommerpsykologi, kommunikasjon, samspill, taktikk, observatørkunnskap, kost og treningslære, media og det å være dommer på ulike trinn. Det skriftelige materialet var ferdig primo april 2003, mens alt videomaterialet først er ferdig våren 2004 pga sykdom.
Fra Norges side har Jan Hagen, Kalle Arto, Jan Nordli og Terje Larsen deltatt, samt at vi har benyttet Geir Jordet fra NIH til tema dommerpsykologi.
25.-27. april 2003 var de 4 landene samlet i Gøteborg for en gjennomgang og opplæring av hovedinstruktører. Fra Norge stilte Jan Hagen, Jan Nordli, Kalle Arto, Per Chr. Westreng, Jan Magnar Ingebriktsli, Geir Kro og Alexander Hagen.
DK har diskutert hvordan materialet skal tas i bruk, og hvordan eksisterende dommere på ulike nivåer skal tilegne seg materialet gjennom de to neste sesongene. Til dette arbeidet vil også Rune Ali Zouhar delta.

5. Internasjonal representasjon
Kim Jørstad og Rune Ali Zouhar dømte landskamper mellom Sverige og Finland, kvinner og menn, i august, Europacup'en i januar, 4-nasjoners i Norge i februar samt at de dømte i VM for menn i Sveits i mai '04.
Per Christian Westreng og Espen Lundgreen dømte U-19 menn i Tjekkia i november og landskamp U-19 kvinner i mai mellom Sverige og Norge.
Kalle Arto og Hans Petter Fagernes dømte VM for menn gruppe C i Spania i april '04.

6. Årets dommerpar.
Kim Jørstad og Rune Ali Zouhar ble utpekt som årets dommerpar av lagene i forbundsserien.

7. Dommerutvikling.
DK har tatt initiativ til en samling med kretsenes dommeransvarlige for å diskutere og avstemme det langsiktige arbeidet for dommerrekrutteringen, både for kretsenes eget behov samt for rekruttering av dommere på sikt til forbundsseriene. Foreløpig har det ikke lykkes DK å få den nødvendige respons fra kretsene. På sikt er imidlertid dette meget viktig slik at DK vil følge opp dette.

8. Neste sesong
Som opptakt til neste sesong inviteres alle dommere som skal dømme i forbundsseriene til en obligatorisk dommersamling 20.-22. august 2004. Her vil opplegget for dommerne gjennom sesongen bli presentert og diskutert.
Samlingen vil ta opp regeltolkninger, regel-/fysiske tester, utdanning etc. med sikte på en stadig styrking av dommerrollen.

Jan Hagen (leder i DK)

2.5 Arrangementkomiteens beretning 2003/2004
Arrangementskomiteen for innebandy har bestått av Morten Riise, Arild Bakken, Carl-Otto Evensen og Eric Müller. Carl-Otto Evensen trakk seg etter sommeren, og vi takker ham for innsatsen. Nytt medlem er Aleksander Lilleøien, han kom med sent dennes sesongen. Dette er det andre året for arr. komiteen i innebandy. Før sesongstart la komiteen fram handlingsplanen for å bedre arrangementene i de to øverste divisjonene. Denne ble presentert til aktuelle klubber og kretser, slik at klubbene kunne komme med kommentarer/innspill.

Vi føler at mange klubber er flinke til å følge de nye instruksene, men dessverre har vi noen dårlige klubber. Vi har behandlet to saker angående klager på arrangement.

I 2004/2005 sesongen skal komiteen i samarbeid med dommerkomiteen reise rundt på de forskjellige seriekampene og evaluere arrangementene. Vi fikk dessverre ikke evaluert alle de kampene vi ønsket i 2003/2004.

Vi har hatt tre møter i løpet av sesongen, i tillegg har vi hatt kontakt via telefon og mail. I løpet av sesongen skal vi også se på hvilke krav som skal settes til hjemmearena/hall. Denne skal bakes inn i nåværende instruks. Vi håper at klubbene tar alvorlig på arrangementsoppgavene i årene framover, slik at idretten vår kan løftes til å bli enda mer seriøs.

Eric Müller (Leder i arrangementskomiteen)


3.0 IDRETT BREDDE

NBF-I har i sesongen 2003/2004 administrert Eliteserien for menn, Eliteserien for kvinner, samt 1. divisjon Østland for menn. NBF-I har videre prøvd å gjøre det lettest mulig for kretsene å gjennomføre sine serier og øvrige aktiviteter. Kretsene med behov har fått tilsendt dataprogram (Excel) for kampoppsett, resultatregistrering og tabellutregning. Blant annet har NBF-I i nært samarbeid med kretser/ klubber gjennomført en rekke arrangementer. NBF-I vil takke klubber og kretser for arbeidet med å ta på seg arrangementer.

3.1 Kretsarbeid/ klubbarbeid

Kretsapparatet
Pr. 01.05.03 er det innebandyseksjoner i 11 kretser (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark/ Oppland, Buskerud (+Vestfold), Telemark, Agder (Aust- og Vest), Rogaland, Hordaland (+Sogn og Fjordane), Sør-Trøndelag (+Møre og Romsdal) og Nord-Norge).
Alle serier bortsett fra eliteserie menn, eliteserien kvinner samt 1. divisjon Østland menn blir administrert av kretsene. Det vises for øvrig til den enkelte krets' beretning. For tabeller se punkt 7.

Kretslagsturnering for aldersbestemte (Skjeberghallen 13.-14.12. 2003)
Østfold BK var teknisk arrangør av kretslagsturnering for aldersbestemte.
Resultater: se pkt 7.

Landsfinale VGS (Askimhallen 7.-8.2.2004)
Askim IF var teknisk arrangør. Totalt i turneringen deltok det 108 lag fra hele landet.
Resultater se pkt. 7.

4 Nations Cup (Mjøndalshallen, Rolvsøyhallen og Nye Apalløkkahallen 6.-8.2.2004)
Nor 92 IBK, Fredrikstad IBK og SF Grei arrangerte to landskamper hver for menn 6.-8/2-04. Danmark, Sveits, Tsjekkia og Norge deltok i turneringen.
Resultater se pkt. 7.

NM-puljespill kvinner senior (Høyenhallen og Holmliahallen 5.-7.3.2004)
Holmlia SK og Tunet IBK var tekniske arrangører for hver sin pulje i NM-puljespill, kvinner.
Resultater, se punkt 7.

Kvalifiseringsturnering til eliteserien menn (Breivikahallen 19.-21.3.2004)
TSI Innebandy var teknisk arrangør av kvalifiseringsturneringen. Resultater, se punkt 7.

NM-puljespill, jente/gutt (Høyenhallen og Tastavarden Fjellhall 20.-21.3.2004)
Tunet IBK og Rogaland BK var tekniske arrangører. Resultater, se punkt 7.

NM-finaler kvinner og menn (Sparta Amfi 27.3.2004)
Sarpsborg SK var teknisk arrangør for NM-finalene. Resultater, se punkt 7.

NM-finaler, jente/gutt (Bakkeløkkahallen 28.3.2004)
Fagerstrand IF var teknisk arrangør for NM-finalene. Resultater, se punkt 7.

Kvalifiseringsturnering til 1. Divisjon Østland menn (mars-april 2004)
Årets kvalifiseringsturnering ble arrangert som hjemme-/bortekamper. Resultater, se punkt 7.

NM-puljespill, junior menn og kvinner (Holmliahallen og Høyenhallen 17-18.4.2004)
Holmlia SK og Tunet IBK var tekniske arrangører. Resultater, se punkt 7.

NM-finaler, junior menn og kvinner (Jordalhallen 24.4.2004)
Sagene IF var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7.

Norges Cup, landsfinale menn (Dragvoll Idrettssenter 1.-2.5.2004)
Sør-Trøndelag BK og Nidaros IBK var teknisk arrangør for NC-finalen. Resultater, se punkt 7.

3.2 Utviklingskomiteen Komiteen ble lagt ned rett etter sesongstart.

3.3 Skoleverk
NBF-I har i samarbeid med kretser og klubber gitt tilbud om turneringer for de forskjellige alderstrinn i skoleverket. Hensikten har vært å rekruttere nye medlemmer til klubber eller at det dannes nye klubber i distriktene, i tillegg til å utvikle lærere i skoleverket. Prioritert område har vært videregående skoler, mens barne- og ungdomsskolearrangement er overlatt kretsene.

Mesterskap videregående skoler
Mesterskap for videregående skoler hadde også i år en stor deltakelse. Det ble arrangert kvalifiseringsturneringer på 11 forskjellige steder i landet med 106 deltakende lag.
Distriktsvinnerne for menn og kvinner kvalifiserte seg til landsfinalen i Askimhallen med Askim IF som utmerket arrangør. For resultater landsfinalen, se punkt 7.

3.4 Samarbeidspartnere
Umbro, If, Norsk Bandysport, Hurtigruta Bilglass, og Globall Sport har bidratt positivt for innebandy som breddeidrett.


4.0 IDRETT ELITE

4.1 Årsrapport herrelandslaget i innebandy 2003/2004

Jag avslutar nu mitt arbete med vårt herrlandslag efter VM i Sveits. Vi har 4 fantastiska år och med klar innriktning på breddesamlingar och att låta de unga spelarna få komma och prøva sig fram i landslaget. Detta har givetvis inte varit det bästa før att hitta det bästa spelet før ett landslag i de olika mästerkap vi ställt upp på hittil. Dock har vi hela tiden haft en bra stämning i laget och våra spelare som alltid ställer upp på våra interna mål varje mästerskap. Ett stor eloge till våra landslagspelare før det. Vi har till i dag haft sammanlagt runt 80 spelare på våra läger, et gott underlag før Urban Karlsson, vår nye landslagssjef, att arbeta vidare på. Till den bakgrunden har vi uppfyllt klart vår långsiktiga målsättning før landslaget när jag tillsattes.

Huvudsakligen detta år har vi inriktat vårt arbete mot VM i Sveits. Vi är nu verkligen nära och känner lite smått VM-pulsen børjar slå. Høsten var en lugn period med många individuella kontakter i respektive lag och besøk på deras kamper i elitserien. Av många anledningar blev våra läger mindre prioriterat denna høst. Våren har däremot varit en verkligen aktiv period før våra lansdslagsspelare med många samlingar och träningar plus då med en eget arrangerat 4 Nations Cup. Vi har under april varit deltagande på en 3 Nations Cup i Danmark.

Sportslig jämførelse under dessa 4 år känner vi att vi närmat oss länder som Sveits och Tsjekkia i spelkvalitet, men tappar mot Sverige och Finland. Det är vi stolta øver och får berøm av våra konkurrerande länder i våra kamper mot dem. Vi kommer att få arbeta hårt med utveckling av de unga spelare som kommer før att fortsätta närma oss Sveits och Tsjekkia. Nu finns även en bakgrund till vår 5:e plats i världen med det antalet licensierade spelare som finns i respektive länder. Vi är där 5:e placerad ca 6000 licenser mot både Sveits och Tsjekkia med ca 25-30 000 licenser. Nu har vi god tilltro till utvecklingsgruppens arbete med att introducera innebandy øver hela Norge. Där har vi vår absolut størsta utmaning och utveckling før norsk innebandy på både dam- och herrsidan.
Nu åker vi lørdag den 15 maj till VM med ett mål om semifinalplats och att få kämpa om en bronsplats.

Ett stort tack før det førtroende jag känner jag fått under mina 4 år och arbetet før att utveckla innebandyn i mitt arbete som landsslagsjef.
Anders Karinen (landslagssjef)


VM rapport 2004

Med en känsla av att vilja konkurrera med de stora nationerna åkte en härlig trupp spelare och ledare till Zurich och VM spel 2004. Vår målsättning var att komma till semifinal spel och detta med grund från två 4 nationers turneringar där vi markerat oss gott som ett lag som kan spela god innebandy i våra bästa stunder.
Med Terje Larsen førssorg har vi haft bästa tänkta førutsättningar med god planering och boende før vår trupp. Det har varit helt på topp. Vi bodde bra med rejäl mat før spelare som är viktigt før aktiva idrottsmän. Gångavstånd till hall och centrum gav en fri egen planering før alla i truppen. Dock kanske en del av norska spelare ska ha tider var dag før att fungera. Vi har inte haft full seriøs satsning från alla spelare i truppen och till skillnad från tidigare VM då de fungerat bättre i hela truppen.

Direkt førsta dag mellan Sverige och Tjekkien såg vi att det skulle bli tufft. De båda lagen spelade på en høg nivå och som vi inte var i närheten av. Vi har tyvär spelat på 75-80 % av vårt kunnande och då räcker inte vi till mot topp 4 nationerna. Vi hade dessutom de båda final lagen i vår pulje som gav tonen før hela vårt VM spel.

En anledning till att vi inte varit på topp är den topp satsning på organisation och antal samlingar som både Schweits och Tjekkien satsat de senaste 2 åren. Vi møtte ett klart utvecklat fysiskt lag från Tjekkien i avgørande kamp och vi låg snäppet efter hela tiden. Med Ketil Kronberg kvar i kamp hade vi säkert varit med på ett helt annat sätt i kampen. Han är en viktig spelare i norks innebandy. Mitt arbete har varit bredd tanke med landslaget och jobbet utanfør landslaget. Vi från norska førbundet ska inte satsa pengar på det sättet som Schweitz och Tjekkien och har inte dom pengar som behøvs før den satsningen i vårt innebandy land. Vi ska inte jämføra oss där och får ta in även en sportslig bedømning i detta. Vi är 5:a i världen i antal licenscerade spelare och den ger också en bedømning var gränsen før satsning kan vara.
En annan är anledning är anpassning av serie avslutning. Spelarna tyckte att vi hade før långt uppehåll efter serien och där vi inte lyckades hålla upp vårt spel tempo senare i VM.
En tredje anledning är att vi planerat från ledelse med samlingar under høsten där vi ställt in en del av dem då spelare och speciellt de äldre och viktiga spelarna av olika anledningar inte kunnat delta. All den tid vi behøvde før system träning tappades under den tiden. Vi ser här klart att vi måste genomføra en generations växling infør nästa VM. Både den fysiska träningen måsta bli bättre och den tar nog inte de äldre spelarna upp så lätt. Sen før spelare att prioritera alla samlingar som krävs måste bli bättre. Vi har många hungriga yngre spelare som nu vill ta øver med Urban Karlsson som sjef. Jag och Erik har hela tiden jobbat før att ge Urban bästa førutsättningar i sitt nya jobb med norsk innebandy utveckling.

Vi kan se tillbaka på ett VM med sämre resultat än väntat mot de två bästa lagen i vår pulje, men och andra sidan final lag och otroligt starka detta VM. Dock har vi spelat än bättre mot lagen efter oss än tidigare VM, det gläder. Vi är 5:a världen føre och stolta øver den placeringen från detta VM. Vi ska absolut spänna vår muskler i spel om plats 3 och 4 i världen. Det har vi møjlighet när vi får det att stämma hela vägen før oss. Vi får också se upp mot lagen som kommer efter oss i VM. De är riktigt hungriga på att närma sig oss och kriga om vår 5:e plats. Det ska vi vara riktigt medvetna om och planera vår verksamhet utifrån. Latvia øvertygade i sitt spel mot oss med sin fysik men kan inte hålla tillräcklig spelkvalitet än mot oss.
Anders Karinen (landslagssjef)

4.2 Årsrapport U19 menn i innebandy 2003/2004

Landslagsledelsen har i hovedsak gjennomført 15 aktiviteter i VM sesongen. Lagledelsen har også observert og bistått de andre landslagene etter behov. Året har med andre ord vært intensivt, og veldig lærerikt for de involverte.

Hovedfokus på samlingene denne sesongen har selvfølgelig vært forberedelsene mot VM, som ble avviklet i Praha, Tjekkia 04 - 09.11.2003. Men vi har også prøvd og ivareta bredde og utvikling blant annet igjennom breddesamlinger i sommerferien. (Årsplan vedlagt.)

Sportslig ser det ut som om de store nasjonene stadig drar i fra de andre nasjonene. VM ble vunnet av Finland, som stilte et lag med flere spillere som har etablert seg i svenske og finske elite- serie. Vi hadde ambisjoner om semifinale, men tapte for sveits i den avgjørende gruppe kampen. Vi greide imidlertid å forbedre resultatet i fra forrige VM, da vi endte på en 5. plass.

Lagledelsen vil takke alle som har bidratt med ressurser og fritid, slik at U-19 herrer har kunnet gjennomføre årets aktiviteter!

Vidar Johansen
Landslagssjef U-19 Herrer

4.3 Årsrapport kvinnelandslaget i innebandy 2003/2004

Landslagsledelsen har denne sesongen bestått av følgende personer:
Manager: Ann-Mari Ellefsen
Landslagssjef: Bjørn-Erik Thorp
Landslagstrener: Christer Olsson
Keepertrener: Micael Ceder
Materialforvalter: Jan Erik Karlsen
Fysioterapeut: Birgit Wibe/Heidi Bunæs

Målsetning/ønske NBF
Denne landslagsledelsen ble ansatt i november 2003, med en klart uttalt målsetning fra NBF-I om å ha en så profesjonell profil som mulig, for å forsøke å maksimere det som finnes av ferdigheter i norsk dameinnebandys "gullgenerasjon".

Første møte
Første møte med spillerne fant sted i desember, hvor Jon Erik Eriksen, leder for NBF-I, innledet med å fortelle om hva som var gjort siden VM 2003. Han fortsatte med å si at NBF-I ønsket å ha VM-gull 2005 som målsetning, og ville strekke seg så langt som mulig for det. Forutsatt at de fleste av de rutinerte spillerne satset 100%. Lørdagen ble videre brukt til samtaler med spillerne for å finne ut av ambisjonsnivået til hver enkelt. Siste del av lørdagen og søndag ble brukt av lagledelsen til å presentere seg, og sine tanker for prosjektet.
For å finne ut av hva som kreves av spillere, lagledelse og NBF-I for å kunne ha et realistisk håp om VM - gull, valgte vi å velge et spillerutvalg, som jobbet frem svar på en del sentrale punkter. Spillerutvalget jobbet både gjennom landslagsspillere og klubblagene for å komme frem til sine innspill. Så gikk spillerutvalget og lagledelsen en runde for å få en felles forståelse av hva som er nødvendig, og resultatet av dette har blitt lagt frem for samtlige aktuelle spillere.
Spillere som ønsker å satse på landslaget med målsetning VM-gull, har underskrevet et dokument som beskriver hva som er nødvendig, og forpliktet seg til å prioritere dette 100%.

Delmål denne sesongen
Denne sesongen er brukt til å kartlegge hvilke spillere som er villige til å satse 100% på innebandy, finne ut av hvor lista ligger internasjonalt hvis man skal kunne kjempe om et VM-gull, samt å analysere hvor nivået vårt som lag, og enkeltspillere ligger pr. i dag.
Vi har nådd målene våre og har god kontroll på neste sesong.

4-nasjoners
Kampene ble brukt til å teste ut taktiske ideer for neste sesong, samt å gi flest mulig spillere internasjonal erfaring, for å merke på kroppen hva som kreves. Dette er den eneste måten å finne ut av hva som må jobbes med for både lagledelse og spillere.
Resultatene bærer preg av denne eksperimenteringen, og at det var mange spillere som ble brukt mye, som har spilt lite eller ingenting mot verdens beste nasjoner tidligere.

Fysisk/teknisk kapasitet
Vi fikk klare svar på at det fysiske nivået vårt var alt for dårlig. I VM 2001, som var forrige gang undertegnede var landslagssjef, var ikke fysikken noe klart minus i forhold til de vi konkurrerte mot. Det viste vi gjennom å snu kamper mot slutten. Nå var det et soleklart minus, som er nødt til å gjøres noe med. Dette har vi tatt konsekvensen av og har engasjert Ante Rinne som fysikalsk konsulent. Ante er sannsynligvis Norges beste på grunntrening uansett idrett. Samlingen i april ble stort sett viet til fysiske tester på Toppidrettssenteret, presentasjon av fysisk treningsprogram, samt samtaler med hver enkelt spiller for å bli enige om personlige utviklingsområder, og å kunne tilpasse fysbiten til hver enkelts behov.
Videre definerte vi hva som kreves av teknisk nivå for å kunne kalle seg landslagsspiller. Sesongen viste at for mange spillere har tekniske mangler som gjør at vi blir begrenset i taktiske muligheter. Vi må rett og slett bruke spillesystemer som ikke er på høyeste internasjonale nivå. Landslagsledelsen forventer at spillerne følger opp klart definerte arbeidsoppgaver når det gjelder pasning-mottak/ballføring og skudd.
Dette er punkter vi har erfart hele norsk dameinnebandy (A-landslag, U-19 landslag, klubblagene) må bli bedre på, for å følge med i den internasjonale utviklingen.

Samarbeid med U-19
Landslagsledelsen har lagt stor vekt på et tettest mulig samarbeid med U-19 landslaget. Etter VM i Singapore 2005 kommer et stort generasjonsskifte i norsk dameinnebandy. Da forsvinner flesteparten av de spillerne som har erfaring fra flere mesterskap (EM 95, VM 97, 99, 01 og 03) ut.

For å forberede dette generasjonsskiftet er vi helt avhengige av å lykkes med 86 og 87 kullet som utgjør stammen i U-19 landslaget som spiller VM i november 2004. Disse må vite hva som kreves for å konkurrere på høyeste internasjonale nivå. Kullene fra 77-85 er små, og det er kun få spillere i hver generasjon som holder landslagsnivå.
I januar hadde vi en felles landslagssamling, i februar var U-19 ledelsen med på 4-nasjoners, i mai var undertegnede å så på U-19 sine historiske første landskamper, og vi har også tatt i bruk stort sett samme testbatteri.
Videre vil landslagsledelsen se på U-19 VM i november, for å se om det er enkeltspillere som viser så stor modenhet at de kan testes på damelandslaget.

Planer 2004-05
For å kunne forberede oss maksimalt krever neste sesong 8-9 landskamper før VM, hvor det minst 2 ganger er 3 kamper etter hverandre for å trene på VM situasjonen, samt å gi spillerne nok erfaring. Videre må vi ha samlinger som er på mer enn 2 dager og med overnatting for å komme igjennom det som er nødvendig av sportslige og sosiale momenter.
Det vil si at vi forbereder oss på samme nivå som de vi konkurrerer mot.

Krav til spillere/lagledelse/NBF/administrasjon
For å kunne lykkes med målsetningen har vi definert kravene til spillerne til å være og utvikle treningskultur, vilje til å ville utvikle seg som spiller og menneske, respekt for oppgaven og spilleglede!
Dette betyr treningsmessig minimum 5 økter i uka + kamper, fra grunntreningen starter til avreise VM. I tillegg legge inn styrke før eller etter innebandytreningene.
Lagledelsen skal ha som sin personlige målsetning å være bedre enn de vi konkurrerer mot, mens vi er helt avhengig av at NBF-I stiller økonomiske ressurser til disposisjon, og at seksjonsstyret og administrasjon er medspillere hele veien. Målsetningen er så tøff at alle må bidra maksimalt for at vi skal kunne lykkes!

Vi håper tinget er villig til å gi oss muligheten, og vi lover å forvalte ressursene så bra som overhodet mulig, med tanke på norsk dameinnebandys beste!

Kvinnelandslaget har hatt følgende aktivitet i perioden:
6- 7.desember Landslagssamling (NIH/TIS)
24-25.januar Landslagssamling (Høyenhallen og Bakkeløkka)
6- 8.februar 4 nasjoners i Sverige
24-25.april Landslagssamling (TIS og Høyenhallen)

Resultater 2003/2004
6/2-04: (Fagersta): Sverige - Norge 9- 1 (4-1,3-0,2-0)
7/2-04: (Västerås): Norge - Finland 0-12 (0-3,0-1,0-8)
8/2-04: (Västerås): Sveits - Norge 3- 2 (1-0,0-1,2-1)

Bjørn-Erik Thorp (Landslagssjef)

4.4 Årsrapport U19 kvinner i innebandy 2003/2004
Team U-19
Lars Bunæs, Andreas Hildremyr, Carl-Otto Evensen, Morten Ødegaard og Heidi A. Bunæs har vært med å gjennomføre landslagssamlingene denne sesongen.

Formål
Hovedmålene med denne sesongen har vært å fortsette kartleggingen av aktuelle spillere, skape og opprettholde en dialog med trenerne, inspirere spillere på samling, skape trygghet og begynne å bygge et lag ut i fra breddesamlinger. På keepersiden har vi satset spesielt for å heve nivået. Vi har knyttet ett tett bånd til Damelandslaget og vi samarbeider aktivt.

Samlinger
Det har vært avholdt 4 samlinger som alle har gått over to dager (helg). Det har vært en samling i september, november, januar og mai. I tillegg har det vært arrangert 2 treningskamper mot eliteserielag damer: Akerselva og Slevik på ukedager. Videre har landslagstroppen som spilte to landskamper mot Sverige Tanum Strand hatt 3 ukedagssamlinger i tillegg til landskampene mot Sverige. Den ene ukadagssamlingen spilte landslagstroppen en treningskamp mot NM laget til Slevik.
01.05.04 Sverige - Norge 20-0 (7-0,8-0,5-0)
02.05.04 Sverige - Norge 18-0 (4-0,5-0,9-0)

Oppfølging/Observasjoner
Lars Bunæs har fulgt U-19 Herrer og var med til VM i Praha. Videre har Lars og Andreas Hildremyr fulgt damelandslaget i 4 nasjoners Vesterås.
Team U-19 Kvinner fulgte kretslags NM. Videre har det vært observasjoener :
Plankecup, seriekamper og NM sluttspill og finaler.
Trenere har også vært flinke til å gi tilbakemeldinger om spillere både på eget lag og motstanderens lag.

En ekstra takk
Ønsker å rette en ekstra takk til landslagssjefen for damer: Bjørn-Erik Thorp, som har bistått Team U-19 Kvinner mye den siste tiden. Kari Rinne har også bistått og hjulpet til på samlinger - det setter vi ekstra stor pris på! Videre vil vi takke alle som jobber intenst på forbundet og spesielt Frank Nordseth som er uunnværlig for U-19 kvinner.
Samarbeidspartner
Vil takke for samarbeidet med Hurtigruta Carglass AS.

Lars Bunæs (Landslagssjef)

4.5 Eliteserien menn og kvinner, 1. divisjon østland menn & NM senior
Eliteserien menn besto av 10 lag, 1. div. østland menn besto av 10 lag og Eliteserien kvinner besto av 7 lag i 2003/2004. Administrasjonen har hatt få problemer med avviklingen av seriene.
Eliteserien for kvinner ble vunnet av Holmlia SK, 1. div. østland menn ble vunnet av Slevik IBK og Eliteserien for menn ble vunnet av Greåker IBK. Årets spiller for menn ble Raymond Evensen (Fjerdingby IBK) Og årets spiller for kvinner ble Ingvild Øversveen (Tunet IBK)
NM-finalene for senior ble arrangert i Sparta Amfi 27.mars. Her vant Holum IBK herrefinalen over Sveiva IBK, og Slevik IBK vant kvinnefinalen over Tunet IBK.
For resultater vises det til punkt 7.

4.6 Europacup 2003/2004
Holmlia SK (kvinner) og Greåker IBK (menn) var Norges representanter i årets Europacup som ble arrangert i Weißenfels og Merseburg i Tyskland, 8-11.januar 2004. Holmlia SK kom på en 5. plass, og Greåker IBK kom på en 5. plass. (Resultater, se punkt 7.)


5.0 INFORMASJON/ MARKEDSFØRING

NBF-I har via sine informasjonsorganer gitt informasjon internt til medlemsmassen og eksternt via media om aktiviteten. NBF-I har også gjennom markedsføringsarbeide forsøkt å skaffe mest mulig inntekter for at innebandyaktiviteten totalt sett skal bli så rimelig som mulig for den enkelte uansett nivå.

5.1 Informasjon
NBF-I har gjennomført følgende informasjonstiltak i perioden:
· Produsert og sendt ut "Innebandykalenderen" til alle klubber/ tillitsvalgte og andre
· www.innebandy.no oppdateres daglig.
· Eliteserieresultater med kampfakta er innrapportert direkte til NTB, Tekst-TV og alle andre viktige aviser, TV- stasjoner, radioer osv. i hele innebandy- Norge.
· Utarbeidet terminliste med alle aktiviteter i løpet av perioden
· Fulgt opp media med serieresultater og andre høydepunkter i løpet av sesongen
· Sendt ut "Velkommen til innebandy"

5.2 Markedsføring
NBF-I har markedsført sin virksomhet mot mulige samarbeidspartnere og bevilgende myndigheter på en positiv måte. Gjennom denne markedsføringen er det oppnådd økning i aktivitet og inntekter:
Sponsoravtaler landslagene:
Herrelandslaget og kvinnelandslaget har avtale med Umbro. Begge landslagene er i tillegg sponset av Rehband og Maxim. U19 kvinner har hatt samarbeidsavtale med Hurtigruta Bilglass AS.

5.3 Markeds- og informasjonskomiteens beretning 2003/2004
Markeds- og Informasjonskomiteen bestod i utgangspunktet av Janne Johannsen, Janne Serenander, Henning Rugsveen og Roger Pettersen. Janne Johannsen måtte midt i sesongen bortfalle fra sitt ledeverv pga. stor arbeidsmengde i ny jobb. Roger Pettersen tok da over lederansvaret ut sesongen.

Komiteen har avholdt 3 møter + kontakt pr. telefon og mail.

Alle komiteens medlemmer ser viktigheten av å ha en slik komite og ser at dette er et område hvor vi kan få sporten til å vokse gjennom riktig markedsføring både internt og eksternt. Komiteen bearbeidet Norges Bandyforbund i sesongen 2002/2003 for å få ansatt en person på heltid i fremtiden som skal jobbe med markedsføring og informasjon. Dette mener fremdeles komiteen at er et viktig moment for sportens videre vekst og profil, men det har vært liten eller ingen respons i sesongen 2003/2004 på dette punktet de gangene det har blitt luftet. Komiteens medlemmer håper likevel at dette er et punkt som de nye komitémedlemmene vil si mer på i tiden som kommer da det vil være mye godt å hente ut av en slik stilling!
Dette først og fremst fordi det kreves tid og ressurser til å jobbe på dagtid, noe en komité av frivillige aldri vil ha muligheten til!

Hjemmesider på Internett
For å gjøre hjemmesiden vår mer attraktiv var vi nødt til å ha en inngangsside som til stadighet forandrer seg. Dette var et av våre hjertebarn sist sesong. Det er derfor hyggelig å se at administrasjonen med Frank Nordseth i spissen tok tak i dette. Sesongen 2003/2004 har i så måte vært positiv da vi i dag kan se flere ulike pressemeldinger som skaper mer trafikk til våre hjemmesider.

Innebandymagasin
Innebandymagasinet kom på banen, og i disse dager er det fjerde nummeret på vei ut til abonnentene.
Samarbeidet med Glomma Media var i starten godt og produktivt. Det første nummeret av magasinet kom i rett tid og ble mottatt av et publikum med kritiske øyne. Dette er sundt, og vi følte at våre tilbakemeldinger gjorde at vi fikk et enda bedre nummer to magasin rett før jul. Det siste halve året har samarbeidet med Glomma gått noe tyngre. Da deres hovedmann på prosjektet sluttet og begynte i ny jobb, følte vi at vi ble lagt litt til side og kommunikasjonen har vært tyngre.
Det har vært berammet to møter i 2004 mellom komiteen og Glomma Media som begge har blitt avlyst da de ikke kunne stille pga. mannskapsmangel. Vi håper dette er en midlertidig omstillingsfase og at det i den kommende sesongen vil være tilbake til det opprinnelig samarbeidet mellom redaksjonen i Glomma Media og vår komité!
For å klare å finansiere et innebandymagasin forutsetter det at vi har minimum 2500 abonnenter. Vi er pr. i dag et godt stykke fra dette (ca. halvveis) og da annonsesalget har vært tungt, drives nå magasinet på minimale resurser.

Komiteens medlemmer takker for et fint innebandyår og ønsker lykke til videre i arbeidet med å fremme sporten!

Roger Pettersen
Konstituert Leder
Markeds- og Informasjonskomiteen


6.0 ANLEGG
NBF-I har forsøkt å tilrettelegge for at innebandyaktiviteten får best mulig tilgang til anlegg i Norge. Dette er forsøkt oppnådd gjennom påvirkning av besluttende myndigheter på kommunalt, fylkes- og departementsplan, og i samarbeid med andre ledd i Norges Idrettsforbund. Blant annet har vi deltatt på flere møter med de andre hallidrettene, og innebandy vil også bli en del av den nyreviderte boka til KKD om Flerbrukshaller. Et prioritert område har vært å stimulere til å få flest mulig vant inn i eksisterende og nye anlegg. En rekke klubber har fått støtte til innkjøp av vant, samt inngått nedbetalingsordninger for vantene. Andre tiltak som har vært diskutert:
· Arbeide for at nødvendig utstyr (vant + mål) blir en naturlig del av alle nye anlegg som bygges
· Arbeide for å få nødvendig utstyr inn i flest mulig eksisterende anlegg hvor det kan spilles innebandy
· Arbeide for at innebandy blir en naturlig del av alle landets fylkesplaner for anlegg
· Vurdere å arbeide for å få "Riksanlegg for innebandy" og mobilt innebandygulv.
· Se på mulige samarbeidspartnere om bruk av felles anlegg for å sikre full utnyttelse, f.eks eksisterende fleridrettsanlegg, tennishaller m.m.


7.0 RESULTATER
Det henvises til statistikksidene på innebandy.no.

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no