Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Forslag til Årsmøtet 2003

8. INNKOMNE FORSLAG

Hvis et vedtak gjøres, ønsker seksjonsstyret at regelkomiteen får mulighet til å skrive regelen inn i kampreglementet slik at intensjonen med regelen beholdes, og at den samsvarer med resten av regelverket.

8.1 Spillereglementet


Endring av 703 pkt 3:
Når ballen passerer mållinja etter at periodetiden er ute.
Kampuret i hallen eller sekretariatet vil normalt gi sluttsignal, men perioden eller kampen vil uansett være slutt når periodetiden er ute.

Hvis endring av 703 pkt 3 blir vedtatt kreves følgende tillegg i "Instruks for sekretariat":
"Sekretariatet er ansvarlig for å gi signal når periodetiden er ute, hvis kampuret i hallen ikke gir et automatisk signal."


8.2 Kampreglementet

Forslag fra Fagerstrand IF:

Tilføying i tredje avsnitt i Kampreglementet §16.:

Old girls: (sesongen 2003/2004) født 1975 eller tidligere (fra og med 28 år).

Seksjonsstyrets innstilling:
Benevnelsen veteraner gjelder begge kjønn. Forslaget støttes ikke mht alder.


Forslag fra Fagerstrand IF:

Endring i tredje avsnitt i Kampreglementet §16. (fra og med sesongen 2004/2005):

Junior *: født 1986/1987/1988 (alderen for elever i videregående skole)(lik alder som NM VGS)
Gutt/Jente: født 1989/1990/1991 (alderen for elever i ungdomskolen)
Små-gutt/-jente: født 1992/1993
Lille-gutt/-jente: født 1994/1995
Mini-gutt/-jente: født 1996/1997

* For junior kvinner kan også maksimum 2-to overårige spillere delta, som ikke har spilt kamper i forbundsserier (eliteserie/1. div.) inneværende sesong.

Begrunnelse:
Det er lettere å organisere idretten vår hvis vi relaterer den inn mot alder i videregående skole og ungdomsskole. Nå blir lisens-alder lik spillere fra og med gutt/jente.

Seksjonsstyrets innstilling:
Forslaget støttes ikke. Forslaget gjør at spillere går fra junior til A-lag 1 år før enn tidligere praksis. Dette er uheldig.


Forslag fra Fagerstrand IF:

A) Hvis forslag 2 blir vedtatt
Fjerning av andre avsnitt i Kampreglementet §16. (fra og med sesongen 2004/2005):
Senior: Det foreligger pr. i dag en generell dispensasjon for spillere fylt 15 år i seniordivisjonene.

Begrunnelse:
Hvis de nye alderinndelingene blir vedtatt innført fra og med sesongen 2004/2005 er det ikke nødvendig med denne generelle dispensasjon. Mener at spillere yngre enn 1988 (= 16 år = yngste alder i juniorklassen) ikke bør ha dispensasjon for å spille i seniorklassen. Det er eksempler på at unge talenter blir "ødelagt" ved for tidlig å oppleve senior-innebandy. De er for unge til bl.a. å fungere sosialt sammen med "de gamle" og har ikke noe felles med senior-spillerne enn innebandy.

Seksjonsstyrets innstilling:
Forslaget støttes ikke. Fungerer bra som i dag i praksis.


Forslag fra Fagerstrand IF:

B) Hvis forslag 2 ikke blir vedtatt
Fjerning av andre avsnitt i Kampreglementet §16. (fra og med sesongen 2003/2004):
Senior: Det foreligger pr. i dag en generell dispensasjon for spillere fylt 15 år (86) i seniordivisjonene.

Begrunnelse:
Mener at yngre enn yngste alder i juniorklassen ikke bør ha dispensasjon for å spille i seniorklassen. Det er eksempler på at unge talenter blir "ødelagt" ved for tidlig å oppleve senior-innebandy. De er for unge til bl.a. å fungere sosialt sammen med "de gamle" og har ikke noe felles med senior-spillerne enn innebandy.

Seksjonsstyrets innstilling:
Forslaget støttes ikke. Fungerer bra som i dag i praksis.


Forslag fra Tunet IBK:

Tillegg til § 17, seriesystem, i kampreglementet:

Fra sesongen 2003/2004 opprettes det en rekrutteringsserie for menn med de samme lagene som befinner seg i eliteserien for menn i samme sesong. Rekrutteringsserien administreres av Norges Bandyforbund, Innebandyseksjonen.

Begrunnelse:
Spillerstallen til elitelagene består av flere spillere som ikke kommer inn på laget under ordinære eliteseriekamper. For å kunne gi disse og eldre juniorer et fullverdig tilbud, mener vi at en rekrutteringsserie vil øke nivået og bedre rekrutteringen for lagene i eliteserien. Rekrutteringsserien bør administreres av Norges Bandyforbund v/ Innebandyseksjonen, ettersom eliteserien har samme administrasjon. Klubbenes 2. lag og evt. 3. lag kan som tidligere delta i det ordinære seriesystemet i henhold til § 17 i kampreglementet.

Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonen mener at forslaget ikke inneholder nok detaljer om hvordan denne serien skal gjennomføres i praksis. Deltakelsen bør være frivillig og det vil bli store kostnader hvis Kverneland stiller. Anbefaler ikke forslaget om en skyggeserie.


Forslag fra Sveiva IBK:

Kampreglementets §18 Eliteserie og 1. divisjon:

Eliteserien for herrer skal bestå av 12 lag fom sesongen 2004/2005 og spilles som dobbel serie.

Plass nr. 10 rykker ned fra Eliteserien sesongen 2003/2004.

Senere sesonger:
Alternativ 1: Plass 10, 11 og 12 rykker ned etter ferdigspilt serie.
Alternativ 2: Plass 11 og 12 rykker ned etter ferdigspilt serie.

Vinnerne av hver 1.divisjonsavdeling, samt lag nr. 2 fra 1. divisjon Østland spiller om de tre (evt. 2) ledige plassene i Eliteserien.

Begrunnelse:
Norske lag trenger flere kamper for å nærme seg det som praktiseres i f.eks. Sverige og Finland. Forslaget tar også hensyn til geografisk fordeling, dvs. at det alltid vil være med minst ett lag utenom Østlandsområdet og vi vil slippe betegnelsen "trikkeserie" for eliteserien.

Seksjonsstyrets innstilling:
Alternativene må diskuteres på årsmøtet. Positivt med flere kamper. Seksjonsstyret støtter forslaget.


Forslag fra Nord-Norge Bandykrets:

Endring av kampreglementets § 18:


Regelteksten slik den er i dag:
Eliteserien og 1. divisjon menn:
Eliteserien for menn skal bestå av 10 lag som spiller dobbel serie. 1. divisjon skal bestå av minimum 8 lag som spiller minimum dobbel serie. Administrerende myndighet kan bestemme hvor mange lag det skal være med i 1. divisjon, men kravene over må være oppfylt for at lag fra divisjonen skal ha mulighet til å rykke opp i eliteserien.

Endres til:
Eliteserien og 1. divisjon menn:
Eliteserien for menn skal bestå av 10 lag som spiller dobbel serie. 1. divisjon skal bestå av minimum 8 lag som spiller minimum dobbel serie. Eller 8 lag som først fordeles geografisk i 2 grupper med dobbel serie (Gruppespill 1). Deretter fordeles lagene etter plassering i 1. gruppespill i en gruppe A (de 4 best plasserte lagene) og en gruppe B (de 4 dårligst plassete lagene). Det spilles på nytt dobbel serie i gruppene og lagene i gruppe A spiller om plasseringene 1-4 i serien, mens lagene i gruppe B spiller om plasseringene 5-8. Administrerende myndighet kan bestemme hvor mange lag det skal være med i 1. divisjon, men kravene over må være oppfylt for at lag fra divisjonen skal ha mulighet til å rykke opp i eliteserien.

Begrunnelse:
Av de 8 lagene som er kvalifisert til å spille Nordnorsk 1. divisjon sesongen 2003/2004 er blant annet Bodø IBK og Karasjok IBK. Avstanden mellom disse 2 klubbene er over 100 mil (langs vei)! (Det er lengre enn det er fra Oslo til Berlin, og nesten like langt som fra Bodø til Oslo (ca. 120 mil)). Så store avstander fører følgelig til svært store reisekostnader. Et eventuelt nytt seriesystem med gruppeinndeling vil lette på disse utgiftene.
Forslaget vil følgelig også føre til at det er større sjanse for at nye lag ønsker å delta i 1. divisjon. Noe som trolig vil ha positive ringvirkninger for utbredelsen av innebandy i NN. I de senere årene har det vært et problem at lag som kvalifiserer seg til 1. divisjon ikke ønsker å ta plassen p.g.a de store reiseutgiftene forbundet med denne serien. Flere klubber har også blitt borte de seneste årene - og en viktig årsak har verdt økonomiske problemer.
1. divisjon Nord-Norge bør derfor i fremtiden kunne ha en struktur som passer forholdene her oppe - dvs et seriesystem der vi prøver å begrense reiseutgiftene.

Seksjonsstyrets innstilling:
Styret ønsker ikke slike lokale varianter inn i kampreglementet. Bedre at det evt står at 1. divisjonene skal bestå av minimum 8 lag som spiller minimum 14 kamper. Administrerende myndighet avgjør hvordan dette gjennomføres i praksis.


Forslag fra Hordaland Bandykrets:

Kampreglementets § 20 NM-sluttspill:

"Det opprettes reisekassefordeling i NM-sluttspillet og NM-puljespillet" føyes til i regelverket under §20 NM-sluttspill under NM-sluttspill kvinner i kampreglementet for innebandy.

Seksjonsstyrets innstilling:
Forslaget støttes.


Forslag fra Sveiva IBK:

Kampreglementets §21 Norges cup for menn

Tillegg:
Premiering: Vinner premieres med kr. 20.000,-, 2. plass med kr. 10.000,-.
Gjelder fra og med sesongen 2003/2004.

Begrunnelse:
For å heve statusen til Norges cup, slik at cupen fortsatt kan inneholde de beste lagene og spillerne i Norge.

Seksjonsstyrets innstilling:
Støttes ikke. Statusen på Norges Cup bør forsøkes bedret på andre måter mht gjennomføringen.
Evt penger bør brukes til andre fornuftige breddetiltak.Forslag fra Fagerstrand IF:

Hvis forslag 1 blir vedtatt
Endring i kampreglement §24:

Old girls får samme minimums spilletid som Veteran.

Seksjonsstyrets innstilling:
Veteraner gjelder begge kjønn.


Forslag fra Sveiva IBK:

Kampreglementets §24 Bestemmelser om kamplengder:

Legges til eksisterende tekst:
Dersom det i eliteserien for herrer og damer er uavgjort etter 3x20 minutter, forlenges kampen med 10 minutter sudden death, effektiv spilletid. Gjelder fra og med sesongen 2003/2004.

Begrunnelse:
Gjør det enda mer attraktivt for et lag å vinne en kamp og det blir mer spenning for publikum.

Seksjonsstyrets innstilling:
Støtter ikke forslaget. Det vil i praksis kreve mye halltid pr kamp. Det må settes av minimum 3,5 time for å gjennomføre èn kamp.


Forslag fra Sveiva IBK:

Kampreglementets §8 Serie. Poengberegning:

Punkt 4:
Poeng beregnes slik for kamper i elitserien for herrer og damer: For vunnet kamp: 3 poeng. For uavgjort resultat etter 3x 20 minutter og seier i sudden death: 2 poeng. For uavgjort resultat etter 3x20 minutter og tap i sudden death: 1 poeng. For uavgjort resultat etter full tid, inkl. sudden death: 1 poeng til begge lagene. For tapt kamp: 0 poeng. Gjelder fra og med sesongen 2003/2004.

Begrunnelse:
En konsekvens av eventuell endring av § 24.

Seksjonsstyrets innstilling:
Konsekvens av evt endring av § 24.Forslag fra seksjonsstyret:

Tillegg til gjeldende §16 i uthevet kursiv:

* For junior kvinner kan også maksimum 2-to overårige spillere delta, som ikke har spilt kamper i forbundsserier (eliteserie/1. div.) inneværende sesong. Dette gjelder ikke i NM.

Begrunnelse:
Seksjonsstyret ønsker at NM for aldersbestemte kun skal spilles for den aldersgruppen som i utgangspunktet hører innunder klassen.


Endring av § 18 avsnitt 2 Kvalifisering til eliteserien menn:
Følgende setning ønskes lagt til avsnittet: "Kvalifiseringen spilles over en helg".

Begrunnelse:
Det er den eneste måten kvalifiseringen kan gjennomføres på med hensyn til antall lag, reiseavstander og økonomi.


Endring av § 18 avsnitt 3 Kvalifisering til 1. divisjon menn:
De fire siste linjene i avsnittet strykes.

Begrunnelse:
Avsnittet må gjenspeile det som er dagens praksis, at kvalifiseringen gjennomføres som hjemme- og bortekamper.


Endring av § 18 (Kvinnenes forbundsserier)

Kvinner Eliteserie og 1. divisjon:
1. divisjon skal bestå av minimum 4 lag som spiller minimum dobbel serie. Administrerende myndighet bestemmer hvor mange lag det skal være med i 1. divisjon, men kravene over må være oppfylt for at lag fra divisjonen skal ha mulighet til å kvalifisere seg til NM.
1. divisjon Østland for kvinner benevnes Eliteserien. Eliteserien for kvinner skal bestå av minimum 6 lag som spiller minimum dobbel serie. (Administrerende myndighet avgjør hvor mange lag som skal delta, og hvor mange serierunder det spilles.)
Pr. i dag har kun lag som hører inn under østlandet mulighet til å rykke opp i eliteserien (dette punktet er under løpende evaluering). Kun kretsserier med minimum 4 lag har mulighet til å få med lag i eliteserien.

Kvalifisering til 1. divisjon kvinner:
Administrerende myndighet bestemmer hvor mange lag som skal rykke ned fra divisjonen. Det skal være minimum to ledige plasser for kvalifisering.

Kvalifisering til eliteserien kvinner:
Siste lag i Eliteserien rykker direkte ned, nest siste lag deltar i kvalifisering. Kvalifisering til eliteserien spilles mellom det høyest rangerte 1. lag i underliggende 2. divisjonsavdelinger om antall ledige plasser. Kun nest høyest rangerte 1. lag kan alternativt få kvalifiseringsplassen. Dersom det er flere ledige plasser enn deltagerlag i kvalifisering, er ovennevnte lag direkte kvalifisert, og de nest høyest rangerte 1. lag spiller om øvrige ledige plasser. Kun 2. divisjonsavdelinger med minimum 4 lag kan delta i kvalifisering. Siste lag i Eliteserien kan kvalifisere seg hvis det ikke er mulig å fylle opp serien med ønsket antall lag.

Norges Bandyforbund eller den seksjonsstyret bemyndiger, administrerer eliteserien og 1. divisjon.

Begrunnelse:
Dagens tekst i kampreglementet er ikke mulig å gjennomføre i praksis pga for få lag.
Seksjonen ønsker en rund formulering av reglementet slik at det skal være mulig å få til et godt forbundsseriespill for kvinnene fra år til år.
Hvis forslaget ikke blir vedtatt må årsmøtet finne en løsning på gjennomføring av kvinneseriene.


Endring av § 20, NM-sluttspill kvinner

NM-sluttspill kvinner
NM for kvinner spilles med to puljer à fire lag. Plassene fordeles slik at vinnerne av 1. divisjons-avdelingene automatisk kvalifiserer seg, og de resterende plassene blir fylt opp fra eliteserien.
Kun 1.divisjonsavdelinger med minimum 4 lag har mulighet til å delta i NM.
Semifinaler spilles som krysspill mellom puljene i best av 3 kamper. Det best plasserte lag fra puljespillet har fordel av hjemmekamp ved 1. kamp evt. 3. kamp.
Finalen spilles som èn kamp i nøytral hall.
Sluttspillmesteren deltar i Europacupen og vinner kongepokalen.

Begrunnelse:
Ønsket konsekvens hvis forslaget over blir vedtatt.
Hvis forslaget ikke blir vedtatt må årsmøtet finne en løsning på gjennomføring av kvinne-NM.


Endring av § 25, pkt 2 Lag som trekker seg fra seriespill:

Første setning endres slik at et lag, som ikke ønsker å delta i neste sesongs seriespill, kan søke om dette innen en uke etter sesongens siste obligatoriske kamp. Slik det står nå er det etter avsluttet serie/kvalifisering.

Begrunnelse:
For å spesifisere mer nøyaktig når sesongen er avsluttet.


Endring av § 27 pkt 1 - Overganger - Tidsfrister:

Over 17 år:
Melding om overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden fra 1.mai til 15. januar.
Karantenen settes til 21 dager, og løper fra det tidspunkt både gebyr er betalt og overgangsskjema dokumenterbart er sendt moderklubben, alternativt fra det tidspunkt både gebyr er betalt og overgangsskjema med underskrift fra begge klubber dokumenterbart er sendt forbundet.

Under 17 år:
Melding om overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden fra 1.mai til 30. september.
Dersom spilleren ikke har spilt obligatorisk kamp i inneværende sesong kan overgang meldes fram til 15. januar. Karantenen settes til 21 dager for spillere som har fylt 13 år, og løper fra det tidspunkt overgangsskjema dokumenterbart er sendt moderklubben, alternativt fra det tidspunkt overgangsskjema med underskrift fra begge klubber dokumenterbart er sendt forbundet.
(Spillere som ikke har fylt 13 år følger Norges Idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser.)

Begrunnelse:
Dagens ordning med unntak skaper problemer for administrasjonen.
Seksjonen ønsker et enklere og klarere overgangsreglement.


8.3 Andre forslag

Forslag fra Tunet IBK:

Forslag til endring av reisetilskudd til Europacupen
Vi foreslår en endring i tilskuddet til deltagelse i Europacupen for damer og herrer. Slik det er i dag, betaler eliteklubbene og 1. div. østland kvinner, kr 1000 hver til denne reisekassen. Beløpet ligger i påmeldingsavgiften til serien, og dette tilskuddet er det eneste som lagene mottar.

Derfor foreslår vi følgende:

10 eliteserielag for herrer betaler kr 3000 = kr 30000
10 1. div. lag div. Østland kr 500 = kr 5000
8 1. div kvinner østland (Eliteserie) betaler kr 3000 = kr 24000

Totalt lagbidrag: kr 59 000

Beløpet deles likt mellom Herrer og Damer, altså kr 29 500 pr lag.
Det foreslås at NBF bidrar med påmeldingsavgiften for lagene.

Begrunnelse:
Det bør være i idrettens og klubbenes interesse å sende lag til e-cupspill og vi synes at flere bør være med å støtte dette. Vi må ikke komme i den situasjonen at en klubb må takke nei til deltagelse pga økonomi. Man kan også komme i den situasjonen at en klubb skal sende 2 lag og det betyr økonomisk ruin for klubben. Skal vi vise Europa at vi vil være med, må utgiftene fordeles på en annen og mer hensiktsmessig måte enn det er i dag.
Dette vil kunne hjelpe litt på den økonomiske utfordringen det ligger i finansiere Europacupspill.

Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonen mener at 1. div. østland menn ikke skal inkluderes i reisetilskuddsordningen. Denne serien må sidestilles med alle de andre 1. divisjonene.
Når det gjelder eliteserien menn og eliteserien (1. div øst) kvinner mener komiteen at kronebeløpet må avgjøres på årsmøtet.
10. Avgifter for sesongen 2003/2004For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no