Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Innebandyseksjonens årsmøte 2002

8. INNKOMNE FORSLAG

Hvis et vedtak gjøres, ønsker seksjonsstyret at regelkomiteen får mulighet til å skrive regelen inn i kampregelementet slik at intensjonen med regelen beholdes, og at den samsvarer med resten av regelverket.


8.1 Spillereglementet

Informasjon fra seksjonsstyret:
Det internasjonale innebandyforbundet (IFF) har kommet med nytt spillereglement med virkning fra 1.juli. Det er tidligere årsmøtevedtak på at Norge skal følge det internasjonale spillereglementet.
Regelkomiteen er i sluttfasen med å oversette regelverket fra engelsk. Regelverket vil bli publisert på norsk på internet så snart det foreligger. Den nye versjonen vil også bli trykket i innebandykalenderen. Det er også mulig å få en kopi av det nye regelverket ved å henvende seg til forbundskontoret etter 1.juli. Alle klubber vil få tilsendt kopi før seriestart.
De viktigste endringene i det nye regelverket er:
- Kamptiden vil være effektic hvis ikke annet er vedtatt.
- Enkelt signal vil bli brukt ved innslag og frislag.
- Ny tolkning av fordelsregelen.
- Ved å føre kølla over hodet, kan bare farlig spill straffes.
- Det kan gis firslag for obstruksjon og drøying av tid.
- Kun frislag hvis målvakten ufrivillig havner utenfor målområdet når han holder ballen.
- Alle utvisninger kan avventes (2,5,10 og kamp)
- Flere enn en utvisning kan avventes hvis det er en målsituasjon.
- Bare høye kølle over hoftehøyde vil føre til utvisning.
- Det vil føre til 2 min hvis en spiller ikke fjerner ødelagt kølle fra banen.
- Mål lagd direkte fra innslag vil bli godkjent.
- Mål lagd av spiller som ikke er notert på kampskjema blir godkjent.
- Tegnet for innslag vil bli erstattet med tegnet for frislag.

Forslag fra seksjonsstyret:
Det innføres effektiv spilletid i Eliteseriene for kvinner og menn fra og med sesongen 2002/2003.
Det innføres effektiv spilletid i alle 1.div avdelinger for kvinner og menn fra og med sesongen 2003/2004. Det innføres ikke effektiv spilletid i andre serier. (Aldersbestemte klasser og kretsserier for senior) Fra og med sesongen 2003/2004 spilles alle kvalifiseringsturneringer til Eliteseriene og 1.div med effektiv spilletid.

Begrunnelse:
Med bakgrunn i at det nye spillereglementet sier det skal spilles effektiv spilletid med mulighet for administrerende myndighet til å dispensere fra regelen, ønsker seksjonsstyret å få et årsmøtevedtak på å gradvis innføre endringen. Problemstillingen har vært sendt ut på høring til kretser og landslagsledelse.
Landslagsledelsene mener det er viktig å gjennomføre seriespill med effektiv spilletid i de øverste divisjonene slik at våre landslagsspillere står best mulig rustet i internasjonale kamper. Seksjonsstyret er enig i dette, og mener det er viktig og raskest mulig innføre effektiv spilletid i Eliteseriene.
Administrerende myndighet for 1.div avdelingene er splittet i forhold til hvor raskt det er mulig å innføre effektiv spilletid i sine serier. Seksjonsstyret mener det er viktig at alle 1.div avdelinger innfører effektiv spilletid samtidig slik at alle stiller med like forutsetninger i forhold til kvalifisering for Eliteseriene, og velger derfor å vente et år med innføringen.
Kretsene mener det på nåværende tidspunkt vil være vanskelig å innføre effektiv spilletid i kretsseriene og i aldersbestemte klasser. Dette med bakgrunn i halltid og dårlig skolerte sekretariat.
Seksjonsstyret holder muligheten åpen for at det på et senere tidspunkt med bakgrunn i et årsmøtevedtak kan innføres effektiv spilletid på alle nivåer, men velger nå å følge kretsenes innstilling.


8.2 Kampreglementet

Fra seksjonsstyret:
Norges Cup for menn
Som ny § i kampreglementet

Østlandet: (12 lag)
Oslo (5)
Østfold (4)
Akershus (1)
Buskerud/Vestfold (1)
Hedmark/Oppland (1)

Kvalifisering i regionene:
Regionene tar seg av det praktiske ved kvalifisering til landsfinalen, og stiller det antall lag til kvartfinalene som de er berettiget til. Øst har 3 plasser, vest har 2 plasser, sør har 1 plass, midt har 1 plass og nord har 1 plass. Administrerende myndighet i de respektive regionene avgjør hvordan kvalifiseringen skal foregå. Kvalifiseringen i regionene skal være klar til 1.mai.

Landsfinale:
Landsfinalen spilles over en helg i mai. De kvalifiserte lagene må betale en deltakeravgift.
Kvartfinalene blir spilt som puljespill med to puljer á fire lag. Puljene blir trukket tilfeldig.
Det spilles enkel serie i hver pulje med kamper over 2x20minutter i løpet av lørdag. De to beste lagene i hver pulje går videre til semifinaler.
Semifinalene, bronsefinalen og finalen spilles over 3x20 minutter i løpet av søndag.
Semifinalene blir spilt mellom lag nr.1 i den ene pulja i kvartfinalene mot lag nr.2 i den andre pulja.
Taperne av semifinalene spiller bronsefinale og vinnerne spiller finale.
Vinneren av finalen kåres til Norgescupmester og mottar en vandrepokal.

Kvalifisering i region øst:
Region øst spiller to mellomrunder før landsfinalen.
12 lag er kvalifisert til mellomrundene fordelt slik:
Oslo krets 5 lag, Østfold krets 4 lag, Akershus krets 1 lag, Buskerud krets 1 lag og Hed/Opp krets 1 lag. Kretsene gjennomfører selv kvalifiseringen til mellomrundene og stiller det antall lag de er berettiget til. Kvalifiseringen i kretsene må være klar innen 1.februar.
I mellomrunde 1 trekkes det tilfeldig slik at det blir 6 kamper. De seks vinnerlagene går videre til mellomrunde 2. I mellomrunde 2 trekkes det tilfeldig slik at det blir 3 kamper. De tre vinnerlagene går videre til landsfinalen fra region øst.
Det først trekte laget er hjemmelag. Hjemmelaget arrangerer kampen og dekker halleie. Lagene deler sammen dommerutgiftene.

Begrunnelse:
Fjorårets årsmøte ønsket at det skulle legges frem er forslag om Norges Cup.
Forslaget er basert på en nøkkel ut fra lag og lisenser i de forskjellige kretser og regioner.
Forslaget har vært sendt ut på høring hos kretsene.


Forslag fra Seksjonsstyret:
§22 flyttes til ny §16

Seksjonsstyrets begrunnelse:
For å få en logisk rekkefølge i kampreglementet, og for å unngå misforståelser om hva aldersbestemte klasser er, ønsker seksjonsstyret å gjøre denne endringen.


Forslag fra Fjerdingby:
Kampreglementet § 17
Vi foreslår å endre eliteserien til 12 lag, hvor 3 lag rykker ned og 3 lag rykker opp. 1.divisjon og kvalifisering til 1. Divisjon som nå.
Ved overgang til 12-lagsserie i eliteserien for menn rykker 10.plass i eliteserien 2002-2003 ned i 1.divisjon, mens 1.divisjonsvinnerne og 2.plass i 1.divisjon Østland spiller om de tre ledige plassene i eliteserien 2003-2004.

Begrunnelse:
Norske lag trenger flere kamper for å nærme seg f.eks. Sverige og Finland.
Samtidig vil det være positivt for norsk innebandy å få med flere lag i eliteserien utenfor østlandsregionen, og dette tar forslaget hensyn til.
Nivået i eliteserien, kvalifisering til eliteserie og Østlandsserien har vist at det er jevnere enn tidligere, slik at vi mener tiden er moden for å utvide eliteserien til 12 lag.

Seksjonsstyrets innstilling:
Med flere lag i Eliten vil nivået på serien bli lavere. Dette vil få konsekvenser for landslaget.
Det vil også bli dyrere for klubbene å spille i eliteserien, både fordi dommerutgifter, hallutgifter og reiseutgifter vil øke.
Et økt antall kamper vil ytterligere sette press på den allerede vanskelige dommersituasjonen.
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget.


Forslag fra Seksjonsstyret:
§19 om NM-sluttspill:
Det legges til under NM-sluttspill for kvinner og menn:
Hvis lag fra forskjellige regioner møtes i kvartfinalene eller semifinalene, har det best plasserte lag fra seriespillet fordel av hjemmekamp ved 2.kamp evt. 3.kamp.

Seksjonsstyrets begrunnelse:
Med bakgrunn i klubbenes økonomi ønsker seksjonen å få inn denne setningen i kampreglementet.


Forslag fra Seksjonsstyret:
§20 punkt 2 NM-aldersbestemte klasser
Det er ingen øvre begrensing på antall deltakerlag i NM, men laveste antall lag skal være åtte.

Kretser med eget seriespill skal ha mulighet til å være representert med minst ett lag i NM. Det skal spilles en kvalifiseringsturnering mellom lagene i en krets for å avgjøre hvilket lag som er kvalifisert til NM-sluttspillet.

Kretser som ikke har eget seriespill og der lag heller ikke deltar i andre kretsserier kan søke om en plass i NM-sluttspillet innen fastsatte frister.

Kretser som ikke har eget seriespill men har lag som deltar i en annen kretsserie donerer sin plass inn i den angjeldende serien. Hvis kretsens lag spiller i flere ulike interkretsserier bestemmer seksjonsstyret hvilken interkretsserie som skal tildeles kretsens NM-plass

Kretser som har eget seriespill og som har lag som deltar i andre kretsserier må selv avgjøre hvilket lag som skal delta i NM-sluttspillet. Dersom kretsen ikke har avklart dette før seriespillet tar til, deltar vinner av serien i egen krets i NM.

Hvis det etter kvalifiseringssprosessen over ikke er åtte lag kvalifisert til NM, avgjør seksjonsstyret ut fra en matematisk fordeling med utgangspunkt i antall lag som deltar i kretsenes seriespill, hvilke serier som får ekstra tildelte plasser til NM-sluttspillet.

Seksjonsstyrets begrunnelse:
Slik regelen er utformet i dag, er det nærmest umulig å avgjøre hvilke lag som er kvalifisert til NM.
De siste årene har det i praksis vært seksjonsstyret som har vedtatt hvilke lag som får delta.
Seksjonen finner ikke dette gunstig, og ønsker klarere retningslinjer.


Forslag fra Oslo:
Endring i Kampreglement § 20
Aldersbestemte klasser.
Vi foreslår at det føyes til Veteranklassen i hele denne §. Både i §-ens heading "Aldersbestemte klasser" og i tekstene for punktene 1 og 2.
I punkt 2 bør ordet "landsfinale" byttes med "NM-sluttspill".
Vi foreslår følgende ordlyd:
Aldersbestemte og veteran klasser.
Punkt 1: Seriespill
For aldersbestemte og veteran klasser opprettes det kretsserier der det finnes mange nok lag. Dette er kretsens bestemmelser. Etter søknad til NBFs seksjonsstyre kan det også opprettes interkretsserier.

Punkt 2: Norgesmesterskap for aldersbestemte og veteran klasser.
NBFs innebandyseksjon arrangerer hvert år Norgesmesterskap for aldersbestemte fra og med 15år (gutt/jente) og veteran klasser. Kretsene er ansvarlige for å arrangere regionale kvalifiseringsturneringer.
Med kvalifiseringsturneringer menes kamper eller seriespill mellom minimum 3 lag. For at NM-sluttspill skal arrangeres må det være deltakere fra minimum 2 kretser. Med deltakere fra 2-4 kretser kvalifiserer de to beste lagene fra hver krets seg til NM-sluttspill.
Med deltakere fra 5-8 kretser kvalifiserer seg det beste laget til NM-sluttspill. Med deltakere fra flere enn 8 kretser vil det beste laget i hver krets kvalifisere seg til en regional kvalifiseringsturnering hvor de to beste lagene fra hver region går til NM-sluttspill. Kretser med færre enn 3 lag kan stille med 1 lag i NM-sluttspill, eventuelt spille kvalifisering mot nest beste lag i nabokretsen, dersom denne stiller med 2 lag.

Argumentasjon.
Vår idrett har nå kommet så langt at det i flere klubber er startet med veteranlag. I tillegg så har mange klubber så mange lag i yngre klasser hvor de foresatte ønsker å spille innebandy.

Seksjonsstyrets innstilling:
Slik seksjonsstyret ser det, er en veteranklasse å betrakte som en aldersbestemt klasse.
For å klargjøre dette, har seksjonsstyret foreslått å endre rekkefølgen på paragrafene.
Og med et evt. vedtak om ny paragraf 20 punkt 2, anser seksjonsstyret at problematikken rundt "landsfinale" er løst.
Se forslag over.


Forslag fra Oslo:
Endring i Kampreglement § 21

Vi foreslår fjerning av følgende tekst i avsnittet barneskoler.

"Turneringen skal spilles på små baner, med klasselag fra 6. og 7. klasse mot hverandre, først i skolemesterskap, siden evt. kommunemesterskap."

Argumentasjon: Kretsene bør selv kunne avgjøre om turneringer for barneskoler skal spilles på små eller store baner og for hvilke aldersgrupper den skal arrangeres for. Det spilles i dag serier i klassen Lillegutter ( spillere som går i henholdsvis 6. og 7. klasse) på stor bane.

Seksjonsstyrets innstilling:
Forslaget støttes.


Forslag fra Oslo:
Endring i Kampreglement § 22

Junior kvinner: født 1982, 1983, 1984, 1985 (17. 18. 19. 20 år) samt maksimum to (2) overårige spillere som ikke har spilt kamper i forbundsserier (Eliteserien og 1.div).

Grunner til forslaget:
Oslo har hatt som prøveordningen denne regelen sesongen 2001/2002 med stort hell. Dette har medført at klubber ikke har trukket lag fra serien og gjennom denne dispensasjonen har flere klubbers lag fått tilgang av spillere i Junior-/Jente-alder.
Regelendringen vil kunne styrke klubbenes muligheter til å stille med lag i klassen Kvinner Junior.

Seksjonsstyrets innstilling:
Forslaget støttes.


Forslag fra Oslo:
Endring i Kampreglement § 22
Aldersbestemmelser.

Vi foreslår det føyes til:
Veteran: fylt 33 år før 1.august inneværende sesong.

Argumentasjon:
Det ble arrangert egen serie i klassen veteran i Oslo sesongen 2001/2002 så aldersbestemmelser for denne klassen må inn i kampreglementet.

Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret støtter forslaget, men foreslår at aldersbestemmelsen følger det øvrige oppsettet i kampreglementet.
Regelen vil da lyde: Veteraner: født 1968 (33 år) eller tidligere. (For sesongen 2002/2003)


Forslag fra Oslo:
Endring i Kampreglement § 23
Bestemmelser om kamplengder.

Her bør klassen Oldboys endre navn til Veteran.

Argumentasjon:
Se forslaget til endringer i § 27.

Seksjonsstyrets innstilling:
Forslaget støttes.


Forslag fra Oslo:
Endring i Kampreglement § 27
Spilleberettigelse.

Punkt 3. Restriksjoner.
Jenter kan delta i spill opp til og med lag i gutte- klassen og kvinner kan delta på lag i veteran- klassen sammen med menn, såfremt de holder aldersgrensen.

Argumentasjon:
I teksten i dag står det at "Jenter kan delta i spill på guttelag i alderbestemte klasser, såfremt de holder aldersgrensen."
Grunnen til presisering av "til og med gutteklassen" er den at junior-klassen også er aldersbestemt klasse. Når det gjelder Veteran-klassen så bør det tillates med mixede lag. I Oslo-serien er det minst et lag i Veteran-klassen som spiller med mixed lag. Ut i fra teksten "Det er forbud mot å benytte kvinner i seniorseriene for menn." så stenger dette for å kunne spille med mixede lag i Veteran-klassen.

Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret er usikker på hva intensjonen med forslaget er. Vi tolker det som om Oslo mener at kvinner ikke kan spille på juniorlag for menn, men kun på lavere alderstrinn og veteran.
Hva er i så fall argumentet for at Oslo ønsker å skjerpe regelen for spill på juniorlag?
Seksjonsstyret synes regelen som den nå er kan stå, selv med innføring av en veteranklasse, fordi vi anser veteranklassen som aldersbestemt.
Seksjonsstyret ønsker å føre inn presiseringen "gutte- /herrelag i aldersbestemte klasser" i paragrafen.


Forslag fra Oslo:
Endring i Kampreglement § 27
Spilleberettigelse.

Bruker en klubb en ikke spilleberettiget spiller, medfører dette tap på w.o. med sifrene 5-0. Har begge klubber i en kamp benyttet ikke spilleberettigede spillere settes kampresultatet til 0-0, og ingen av lagene blir tilkjent poeng (jfr. Sanksjons- og protestreglementet). Administrerende myndighet kan reagere med ytterligere forføyelser overfor den aktuelle klubben (jfr. Sanksjons- og protestreglementet), dersom de finner det hensiktsmessig.

Argumentasjon:
Her er ordene "Seksjonsstyret eller forbundsstyret" byttet ut med "Administrerende myndighet". Grunnen til forslaget er den at kretsene må kunne reagere med ytterligere forføyelser når brudd har skjedd i kamper i kretsenes regi.
Her bør Sanksjons- og protestreglementet justeres i forhold til endringen i §.

Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret foreslår at man isteden skriver regelen: "Forbundsstyret, seksjonsstyret eller den de bemyndiger kan reagere.."


Forslag fra Fjerdingby:
Kampreglementet § 27 pkt. 3 B
Flg. setning strykes:
" Ubegrenset antall utenlandske statsborgere som har spilt 3 sesonger eller mer i Norge kan spille på laget."

Begrunnelse:
Vi mener det er ødeleggende for norsk innebandy at lag fylles opp av utenlandske statsborgere. 3 spillere med utenlandsk statsborgerskap er nok. Dette for å fremme norsk innebandy og la flere yngre spillere få mulighet til å utvikle seg. Vi mener dette vil på lengre sikt fremme norsk innebandy.
Landslagsledelsen ved Anders Karinen har også uttalt at han vil kalle inn flere yngre spillere etter VM 2002. Da må også yngre spillere få slippe til i norske seriekamper og ikke utestenges av utenlandske statsborgere.
Ved å gi flere yngre spillere mulighet i den norske serien vil også norsk innebandy kunne utvikle flere og bedre egne spillere på lang sikt.

Seksjonsstyrets innstilling:
Regelen som sier at utenlandske statsborgere som har spilt tre sesonger eller mer i norsk seriesystem er utformet for å ta vare på eksisterende miljøer. Det å fjerne denne regelen uten en nærmere undersøkelse kan få uforutsette konsekvenser og stor tilbakevirkende kraft. Seksjonsstyret mener situasjonen rundt om i klubbene først må kartlegges, hvis regelen skal fjernes.
Forslaget støttes ikke.


Forslag fra Sagene:
Nåværende regel:
Kampreglementets §27
Punkt 2. Overgang mellom lag i samme klubb.
b. For at en spiller skal kunne gå ned på et lavere rangert lag, skal spilleren stå over 3 påfølgende kamper for det høyere rangerte laget. Spilleren er da definert som spiller for det lavere rangerte lag.
For aldersbestemte klasser skal spilleren stå over én påfølgende kamp for det høyere rangerte laget for å kunne defineres som spiller for det lavere rangerte laget.

Vi ønsker at regelen skal lyde som følger:
For at en spiller skal kunne gå ned på et lavere rangert lag, skal spilleren stå over 3 påfølgende kamper for det høyere rangerte laget. Spilleren er da definert som spiller for det lavere rangerte lag.
Aldersbestemte spillere, dvs spillere til og med junioralder, skal stå over én påfølgende kamp for det høyere rangerte laget for å kunne defineres som spiller for det lavere rangerte laget.

Presisering: Forskjellen er altså at regelen for aldersbestemte spillere også skal gjelde for yngre spillere i seniorserien.

Hensikt: Å fremme utviklingen av yngre spillere ved at de får spilletid på seniornivå.

Begrunnelse:
Problemet vi prøver å løse ved dette forslaget kan best illustreres gjennom et tenkt eksempel:
En klubb i Eliteserien/1.divisjon har en meget lovende spiller som satser og vil komme på A-laget. Han er ikke god nok foreløpig, men har kapasitet til en gang å nå dit. I mellomtiden spiller ha på klubbens juniorlag og også på rekruttlaget for herrene. Det til sammen vil gi ham ca. 25-30 kamper i året, eller ca en kamp i uka. Kamptrening er definitivt den beste formen for trening en slik spiller kan få. Særlig på seniornivå, der han får kjenne fysisk hvor tøft innebandy kan være. Fordi det er fysisk tøft å spille i seniorserien, hever han ikke rekruttlaget i nevneverdig grad. Allikevel får han etter hvert prøve seg for a-laget, fordi han er en spiller for fremtiden. Han spiller 10 minutter i en kamp i Eliteserien. Når neste b-lagskamp kommer, og kvota med a-lagsspillere skal fylles opp, blir spilleren utelatt fra b-laget fordi det er andre benkslitere på a-laget som står "foran i køen". Dette fører til at juniorspilleren ved å spille 10 minutter i Eliteserien faktisk MISTER viktig matching på seniornivå.
Antallet kamper vil ikke øke for spilleren under noen omstendighet. Et snitt på én kamp i uka kan neppe sies å være for mye! Det er kun fordeler for spilleren i dette eksemplet, dersom vårt forslag går i gjennom.
Samtidig er dette forslag som vil komme klubber som satser på de yngre spillerne til gode. Det er viktig å få opp "egne produkter", og vi mener dette forslaget gjør det enklere for unge spillere å ta steget opp til seniornivå. Avstanden opp til A-laget blir kortet ned, og for vår idrett må det være av høyeste prioritet å få opp egne talenter framfor å stadig hente inn nye svensker.

Seksjonsstyrets innstilling:
Slik forslaget er fremmet, mener seksjonsstyret at forslaget ikke gjelder veteranspillere. Ordet "dvs" i presiseringen etter aldersbestemte spillere, må da evt. fjernes.
Forslaget støttes.


Forslag fra Seksjonsstyret:
Forslag til administrering av betaling for reise- og bilgodtgjørelse for dommere.

Forsalg til endring på grunn av endringer i statens regler for utbetaling av kjøregodtgjørelse.

Klubbene forskuddsbetaler dommerkostnadene (reise og eventuell diett) som tidligere. Klubbene foretar fullt oppgjør direkte med dommerne i forbindelse med kampen. Klubbene sender dokumentert oversikt til NBF to ganer i året og for refundert betalte dommerkostnader.


8.3 Diverse forslag

Forslag fra Bryne:
Forslag til ny lisensordning for ungdom i alderen 13-16 år
Hensikt
Lette administrasjonsarbeidet for klubbene/NBF, samt å gjøre det billigere for ungdom å begynne med innebandy.

Bakgrunn
Dessverre er det mange spillere som unnlater å betale lisens og dette gjelder spesielt på ungdomsnivå. Årsakene til at man lar være å betale er mange. Gjentatte ganger må klubbene drive med oppfølging av spillere som ikke betaler. Man opplever også at mange ungdommer blir registrert hos NBF i foreldrenes navn, med manglende opplysninger eller til og med feil klubb.
På ungdomsnivå begynner ungdom med innebandy på forskjellige stadier av sesongen. Dagens lisensordning tar ikke hensyn til dette og vi i Bryne IBK har opplevd å miste mange ungdommer rett etter at lisensregningen ble delt ut. Dette er sannsynligvis et problem som går igjen hos flere klubber.

Forslag til løsning
Klubbene betaler laglisenser for hvert lag som deltar i seriespill i den gjeldende aldersgruppen. Hver laglisens koster 1500,- kr og må betales innen 1. november hver sesong. Klubbene er ansvarlige for å sende informasjon til NBF om hvilke spillere som skal dekkes av hver laglisens. Spillere som begynner i løpet av sesongen kan tilføyes fortløpende.

Kommentar
Forslaget er ment som en tilleggsløsning til dagens ordning. Det finnes spillere i den aktuelle aldersgruppen som spiller på junior- og/eller seniorlag og de må kunne løse individuelle spillerlisenser og ikke en hel laglisens.

Seksjonsstyrets innstilling:
Dette er en sak som endelig må avgjøres av forbundstinget. Årsmøtet i seksjonen kan evt. vedta at seksjonen skal legge dette fram for forbundstinget.
Slik seksjonsstyret ser det, vil en evt. laglisens bli mye dyrere enn det Bryne forespeiler, og frykter at det vil bli vanskelig å få "solgt" en slik tanke til et forsikringsselskap.
Et forslag med slik ordlyd kan ikke støttes, men seksjonsstyret vil se nærmere på mulighetene for å opprette laglisenser.


Forslag fra Harstad:
Sak til Årsmøtet i innebandyseksjonen i Norges Bandyforbund:
Et enstemmig styre i Harstad Innebandyklubb har vedtatt følgende:
Harstad innebandyklubb ønsker at virksomheten til bandyseksjonen også vises rundt om i landet forøvrig.
Vi vil derfor konkret be om at Harstad sees på som et aktuelt sted for å arrangere møter, landskamper (alle nivå), kurs eller andre aktiviteter innenfor innebandy. Klubben vil gjøre sitt til at et hvilket som helst arrangement i forbundsregi skal bli en suksess for alle parter.

Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret vil informere om at alle klubber har lik mulighet til å søke om arrangement i forbundets regi. Slik seksjonsstyret ser det, er innspillet fra Harstad ikke et konkret forslag.


Forslag fra BSI:
Innebandyseksjonen i NBF bør informere sine medlemmer om uforholdsmessig høy
forekomst av øyeskader i innebandy, samt oppfordre til -og tilrettelegge for- forebygging av disse skadene.

Begrunnelse:
I Norge forårsakes en stadig økende andel øyeskader av idrett. Sett i forhold til antall
aktive er innebandyskadene helt klart overrepresentert, og en betydelig andel av de skadde får, på kort eller lang sikt, senfølger i form av varig tap av synsevne, eventuelt tap av deler/hele synsfeltet. I fagmiljøet er det bred enighet om at beskyttelsesutstyr burde anbefales, og aller helst påbys, i risikoidretter som innebandy,squash, tennis etc. (Alt dette jfr. undersøkelser fra Drammen, Oslo og Bergen på nittitallet, ref. 1, 2, 3.) Svenske undersøkelser har samme konklusjon (4,5), og debatten for/mot bruk av beskyttelsesbriller i innebandy har pågått over lang tid i vårt naboland. Antall aktive her i landet øker stadig, og det er grunn til å tro at det samme vil gjelde antall øyeskader. Vi kan og bør begynne holdningsendrende/forebyggende arbeid før flere alvorlige skader inntreffer!

Øyet er som kjent et svært sårbart organ, og synet en viktig sans. Slik vi spiller i dag risikerer unge mennesker alvorlige komplikasjoner på grunn av skader som med letthet kunne vært unngått. To eksempler fra sesongavslutningen i Hordaland Bandykrets illusterer dette godt;
-kutt i øvre øyelokk, forårsaket av kølleskaft. Resultat: 5 sting, pent arr...Hva hvis skaftet hadde truffet øyeeplet?
-blødning i øyet, forårsaket av ball. Resultat: legevaktbesøk, sykehusbesøk (øyeavdeling), 10 dager i ro. Ser foreløpig bra ut. Går til kontroll hos egen øyelege pga fare for senkomlikasjoner. Initialt er det ved en slik skade fare for reblødning, senere kan netthinneavløsning, trykkøkning i øyet eller linsefordunkling forekomme, alle disse komplikasjonene kan påvirke synssansen i betydelig grad.
Begge disse skadene kunne vært unngått ved bruk av beskyttelsesbriller!!

Ideér til fremgangsmåte/tiltak:
*Informasjon til alle kretser/klubber, samt på NBFs hjemmesider, deriblant;
-øyeskader forekommer uforholdsmessig ofte i innebandy
-skadene kan få alvorlige konsekvenser
-skadene kan forebygges, hvilket NBF ønsker og anbefaler
-hvor kan man få tak i beskyttelsesutstyr, pris
(-det ligger allerede en notis inne fra desember 2000, skrevet Tone Grønmo, Holmlia, da hun var sykemeldt pga operasjon for netthinneavløsning etter et ublidt møte med en ball. Kan også vise til denne.)
*Forhandle frem en avtale om gunstig kjøp av beskyttelsesbriller, og reklamere for
beskyttelsesbriller i Innebandykatalogen.

Jeg kan selvsagt være behjelpelig med faglig innhold til felles informasjon, hvis dette er ønskelig.

Beskyttelsesbriller kan pr. dags dato anskaffes ved
Krogh Optikk, Karl Johansgt., Oslo og
Teigland Optikk, Vestre Torggt., Bergen.

Håper på positiv respons!
Sportslig hilsen,

Marit Stordal Bakken,
engasjert spiller, dommer og kretsstyrerepresentant for BSI innebandy,
5.års legestudent.

Referanser:
1.Drolsum L. Eye injuries in sports. Scand J Med Sci Sports 1999: 9: 53-56.
2.Klyve P. Contusio bulbi. Endringer i traumetype og behandling. Tidsskr Nor Lægeforen 1993; 113: 1466-48.
3.Høvding G, Farstad H, Bakken MS, særoppg. v/ øyeavd., Haukeland sykehus, foreløpig ikke publisert, informasjon ved forespørsel.
4.Petrelius A. Sport og ögonskader. Läkartidningen 1980; 77: 4648-52.
5.Ghosh F, Bauer B, Sports-related eye injuries. Acta Ophtalmol Scand 1995; 73: 353-354.


Dommerhonorar fra og med sesongen 2002/2003:
Eliteserien for kvinner: kr.500,- pr. dommer.
Eliteserien for menn: kr.650,- pr. dommer.
1.div øst for menn: kr.500,- pr. dommer.
1.div øst for kvinner: kr.400,- pr. dommer.


Informasjon:
Forslag til Forbundstinget:
Som et resultat av NIFs nye prosedyre for rammetilskuddstildeling, vil seksjonsstyret fremme forslag til forbundstinget om at lagavgift settes til kr.0,- for klubber uten lag i seriespill, og innmeldingsavgift til kr.0,-

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no