Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Innkalling innebandyseksjonens årsmøte 2001

Sted: Ullevaal Business Class (UBC), Ullevål Stadion, Sognsveien 75 D

Tid: Lørdag 9.juni, kl.1200


1. REPRESENTASJON PÅ SEKSJONSÅRSMØTET:
På seksjonsårsmøtet møter med stemmerett
A. Seksjonsstyrets medlemmer.
B. En representant for hver krets som har administrativt ansvar for den respektive idrett.
C. Representanter for klubbene.

Forbundets æresmedlemmer, innehavere av gullmerket, tillitsmedlemmer og forbundsstyret har adgang og talerett, men ikke stemmerett.

Klubbene kan sende representanter til seksjonsårsmøtet således:
Klubber med inntil 50 medlemmer: 1 representant
Klubber med fra 51 til 100 medlemmer: 2 representanter
Klubber med 101 medlemmer eller flere: 3 representanter

Klubbene kan bare la seg representere ved sine egne medlemmer.

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller medlemsmøte med dette valg på kunngjort liste, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet. For å ha representasjonsrett må representantens klubb ha vært medlem av NBF i minst 6 måneder og oppfylt pålagte forpliktelser. For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, med mindre idrettsstyret bestemmer noe annet. Representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd må ha vært medlem av representasjonsberettiget lag eller ledd i minst 1 måned og ikke skylde kontingent.

Før en representant fra en klubb eller en krets tar plass på seksjonsårsmøtet, skal han/hun ha lagt fram fullmakt underskrevet av klubbens eller kretsens formann.
(Last ned fullmaktsskjema.)

Fullmaktene leses opp før årsmøtet tar til.

Reiseutgifter (billigste reisemåte, ikke diett) til og fra årsmøtet blir fordelt på alle klubber og kretser som er representert.

NBF ber om at fullmaktsskjema sendes forbundet innen 14. mai 2001.2. STEMMEAVGIVNING
Med mindre annet er bestemt i loven, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke og stemmene regnes ikke for avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.3. DAGSORDEN INNEBANDY:
1. Godkjenne fullmakter og at seksjonsårsmøtet er lovlig innkalt.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge sekretærer.
4. Velge to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll.
5. Godkjenne den oppsatte saksliste.
6. Behandle seksjonsstyrets beretning for den forløpte periode.
7. Gjennomgå regnskapene, som oversendes forbundstinget/forbundsstyret til godkjenning.
8. Behandle innkomne forslag.
9. Foreta følgende valg:
 • A: Leder (2 år) Leder ikke på valg (1 år igjen)
 • B: Nestleder (2 år)
 • C: 1., 2. og 3.styremedlem (2 år). 2. og 3. styremedlem ikke på valg (1 år igjen)
 • D: 1., 2. og 3.varamedlem (2 år). 2. og 3. varamedlem ikke på valg (1 år igjen)

  Et av styrets medlemmer skal ha kretsene som sitt arbeidsområde.

 • E: Leder til valgkomiteen.
 • F: 3-4 medlemmer til valgkomiteen.
  10. Foreslå avgifter til sesongen. (Avgiftene fastsettes av forbundstinget/forbundsstyret)
  11. Behandle arbeidsplan for kommende periode.
  12. Foreslå budsjett for kommende sesong. (Forbundstinget/forbundsstyret vedtar budsjetter for kommende periode)


  4. TIDSFRISTER
  Seksjonenes årsmøter holdes hvert år innen utgangen av juni måned på det sted seksjonsstyret fastsetter.

  Ting/årsmøter innkalles med følgende frister:

  Seksjonsårsmøter: Minst 8 uker.

  Forbundsstyret, seksjonsstyrene og kretsstyrene har rett til å stille forslag til forbundstinget. Klubber stiller sine forslag til seksjonsårsmøtene i henhold til de bestemmelser som gjelder for disse. Forslag som vedtas av seksjonsårsmøtene skal seksjonsstyrene stille til forbundstinget.

  Forslag som ønskes behandlet må med motivering være innsendt innen følgende frister:

  Seksjonsårsmøte: 6 uker før årsmøte (innen 28. april 2001)

  Poststempelets dato er avgjørende.

  Dagsorden med beretninger, revidert regnskap og innkomne forslag må være sendt ut til organisasjonsledd og tillitsvalgte innen 2 uker før ting eller årsmøte.
  Oslo, 05.04.01
  NORGES BANDYFORBUND
  (s.)Heidi Tofterå Slettemoen
  Seksjonsleder innebandy


  Her finner du en word versjon av fullmaktsskjemaet.

  For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no