Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Innebandyseksjonens årsmøte 2001

Forslag fra Tromsø IBK:

1) Overskrift: REISEFORDELING I ELITESERIEKVALIFISERINGEN
Forslag:
Tromsø IBK foreslår at det innføres et prinsipp om reisefordeling i forbindelse med deltakelse i eliteseriekvalifiseringen. Lovmessig foreslås dette knyttet opp til kampreglementets § 17 - "Kvalifisering til eliteserien herrer ", hvor følgende setning foreslås tilføyd:
"Lagene som deltar i eliteseriekvalifiseringen skal delta i reiseutjevning, jfr. kampreglementets §11, punkt 2"

Det forutsettes at samme prinsipp gjennomføres for eliteserien - damer, ved det tidspunkt en landsomfattende kvalifisering til eliteserien - damer blir vedtatt.

Begrunnelse:
Innebandy er blitt en landsomfattende idrett, med 1. divisjonsavdelinger i øst, midt, sør, vest og nord som f o.m. sesongen 2001/2002 skal spille kvalifisering til eliteserien 2002/2003. Dermed er ikke lenger innebandy et østlandsfenomen. Denne utviklingen må både Norges Bandyforbund og Innebandyseksjonen støtte opp om.
I praksis vet vi at eliteseriekvalifiseringen stort sett holdes på Østlandet, noe som medfører store utgifter for f.eks. det nord- norske laget som deltar. Vi mener at disse utgiftene må fordeles, slik at alle klubber lider det samme økonomiske tap ved deltakelsen.

De siste årene har østlandslagene for eksempel hatt "små" utgifter med reise og opphold, mens lag fra øvrige deler av landet må ut med betydelige midler til reise/opphold. Ut fra et rettferdighetsprinsipp er det derfor viktig at prinsippet om reisefordeling gjennomføres. Prinsippet bør også gjennomføres, for å vise at alle deler av landet nå er integrert fullt ut i innebandy- idretten. Ved å støtte opp om dette prinsippet, vil Innebandyseksjonen vise at innebandy også på det administrative området nå faktisk er en landsomfattende idrett, som tar hensyn til like plikter og rettigheter for alle lag, uansett geografisk tilhørighet. For innebandyens status som landsomfattende idrett, og for arbeidet i kretser utenfor østlandsområdet, er dette et signal som bør komme.

2) Overskrift: GJENNOMGANG AV REGLER FOR UTENLANDSKE SPILLERE
Forslag:
Tromsø IBK foreslår at seksjonsårsmøtet tar en prinsipiell drøftelse om reglene for utenlandske spillere, som det fremgår i kampreglementets § 27, punkt 3B (spilleberettigelse - restriksjoner - Utenlandske spillere).

Vi mener at det kan være, på tide å ta en ny prinsipiell avveining om hvordan disse reglene skal formuleres og praktiseres.

Begrunnelse:
Slik formuleringen nå er i § 27, 3B fremgår det at det er en restriksjon i bruken av utenlandske spillere i forbundsseriene, men altså ikke i kretsseriene. Samtidig legges det opp til at når en utenlandsk spiller har spilt i 3 år i Norge , regnes spilleren som norsk (er naturalisert). I realiteten kan således en klubb f eks. stille med et andre lag i 2. eller 3. divisjon som utelukkende består av utenlandske spillere, og etter 3 år vil samtlige spillere være "naturalisert" til spill i også forbundsseriene. Dersom begrunnelsen for å ha restriksjoner i forbindelse med utenlandske spillere, er å gi norske spillere spilletid og mulighet for fortsatt utvikling i forbundsseriene, bør man ikke kunne omgå regelen på en slik måte.

I så fall bør det enten innføres slike begrensinger også i lavere divisjoner eller man bør fastsette en "fast' utenlandskvote på 3 eller flere spillere, uten mulighet for å bli "naturalisert". Dersom begrunnelsen for en slik restriksjon er annen en utvikling av norske spillere gjennom spill i våre høyeste divisjoner, bør man på den andre siden vurdere å fjerne restriksjonene om utenlandske spillerne slik de i dag fremgår i kampreglementets § 27 - 3B.

På denne bakgrunn bør etter vår mening seksjonsårsmøtet foreta en slik prinsipiell drøftelse.

Med vennlig hilsen
Tromsø Innebandyklubb
v/Lars Erik Sletta
Leder

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no